Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň,

Chcel by som sa informovať ohľadom členstva v odborovej organizácii. Som pracujúca osoba v trvalom pracovnom pomere (TPP), ale mám pocit, že zamestnávateľ zneužíva svoje právomoci nad zamestnancami. Rád by som sa preto opýtal na detailnejšie informácie o tom, čo je možné získať ako člen odborovej organizácie? Ďakujem za odpoveď.

Odpoveď:

Dobrý deň,

na úvod považujeme za nevyhnutné uviesť, že odborové združenie je v zmysle platného právneho poriadku SR občianskym združením, nezávislým od politických strán, zamestnávateľov a štátnych orgánov. Cieľom „odborov“ je chrániť a presadzovať požiadavky svojich členov, obhajovať ich  zamestnanecké, pracovné, sociálne a kultúrne práva. Prostredníctvom odborov sa zamestnanci zúčastňujú na tvorbe spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok.

Podľa ustanovenia § 229 Zákonníka práce sa účasť zamestnancov na rozhodovaní zamestnávateľa, realizuje niekoľkými možnosťami, a to buď priamo, alebo prostredníctvom odborového orgánu, zamestnaneckej rady, alebo zamestnaneckého dôverníka. Zákonník práce definuje štyri formy účasti zamestnancov na vytváraní spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok, konkrétne právo na spolurozhodovanie, prerokovanie, kontrolu a právo na informácie. Osobitnou formou účasti zamestnancov na činnosti zamestnávateľa je kolektívne vyjednávanie. Podľa ustanovenia §229 ods. 6 Zákonníka práce majú zamestnanci právo na kolektívne vyjednávanie len prostredníctvom príslušného odborového orgánu, t.j. iba odborové  združenie je subjektom, ktorý má právo vyjednávať kolektívnu zmluvu so zamestnávateľom v procese kolektívneho vyjednávania. Aj aj napriek skutočnosti, že kolektívna zmluva platí pre všetkých zamestnancov, teda aj pre tých, ktorí nie sú členmi odborovej organizácie, počet členov odborovej organizácie významne ovplyvňuje schopnosť odborov plniť svoje poslanie a ciele. Aj naše skúsenosti z kolektívneho vyjednávania dokazujú, že v podnikoch, kde existujú silné odbory s početnou členskou základňou, sú v kolektívnej zmluve dosiahnuté výhodnejšie pracovné podmienky a benefity pre zamestnancov, ako v podnikoch, kde je počet členov nízky.

Kolektívne vyjednávanie predstavuje ťažiskovú časť v rámci tvorby spravodlivých a uspokojivých pracovných podmienok. Stranami kolektívneho vyjednávania sú zamestnávatelia na jednej strane a odborové organizácie na strane druhej. Výsledkom kolektívneho vyjednávania je kolektívna zmluva, ktorá upravuje pracovné a mzdové podmienky výhodnejšie ako Zákonník práce. Podmienku výhodnejšej úpravy v kolektívnej zmluve výslovne definuje Zákonník práce v ustanovení § 231 ods. 1. V kolektívnej zmluve je možné, napríklad, dohodnúť vyššiu mzdu nad rámec platných právnych predpisov. Podľa relevantných štatistických údajov majú zamestnanci v podnikoch, kde je platná kolektívna zmluva, o 21% vyššie mzdy ako tam, kde odbory nepôsobia. Okrem miezd upravujú kolektívne zmluvy celý rad ďalších nárokov, napríklad pracovný čas, prestávky v práci, podmienky časového konta, nadčasovej práce, pracovnej pohotovosti, podmienky skončenia pracovného pomeru – vrátane vyššieho nároku na odstupné, či odchodné, povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s bezpečnosťou práce, úpravu rizikových pracovísk a prác, podmienky čerpania prostriedkov zo sociálneho fondu a mnoho ďalších.

Okrem možnosti kolektívne vyjednávať by ste členstvom v odborovej organizácii získali zázemie silného sociálneho partnera, ktorého zamestnávatelia rešpektujú. Jednotlivé odborové zväzy, v závislosti od interných pravidiel, poskytujú svojim členom bezplatné právne poradenstvo a zastupovanie pred súdmi v prípade súdnych sporov so zamestnávateľmi, sociálnu výpomoc, poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ekonomické poradenstvo, právne poradenstvo a aktívnu spoluprácu pri podnikovom kolektívnom vyjednávaní, finančnú podporu počas štrajku, informačný servis, vzdelávacie aktivity v pracovnoprávnej oblasti a v oblasti profesijného vzdelávania. Taktiež je možné získať aj ďalšie finančné benefity, napr. zľavy v zmluvných zariadeniach SOREA.

Ilustračná fotografia Artem Podrez od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *