Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň, chcela by som sa všetkým, ktorí sa podieľali na dohodnutí vyšších kolektívnych zmlúv, poďakovať. Bohužiaľ však nebolo nikým zadefinované, kto bude tých 350 € financovať. Robím už pár rokov vo verejnej správe /dokonca prenesený výkon štátnej správy/ a tie peniaze nám zamestnávateľ vyplatí z rozpočtu, ktorý je určený na vianočné odmeny. Lebo iné financie na to vraj nie sú. Nechápem potom, ako to má byť pre nás „prilepšenie“, keď  sa to len presunie na skorší mesiac. V podstate to bude vyplatené len z toho, čo by som aj tak dostala. Čiže z „môjho“. Cítim to ako veľkú krivdu voči mne aj mojím kolegom a preto by bolo dobré do budúcna, aby už pri dohode bolo nejako zadefinované, z akého zdroja to bude financované. Lebo veta: „Zamestnávateľ vyplatí….“ znamená len to, že nám niekde inde uberie a teda si nijako nepolepšíme, ale ostaneme len na tom istom. A tie smiešne 3%, ktoré ani nedýchajú na infláciu, to nezachránia.

Ďakujem.

Odpoveď:

Vážená pani, v nadväznosti na Váš podnet Vám oznamujeme nasledovné:

Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky, ktorá dojednávala kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu na rok 2022, dohodla v rámci kolektívneho vyjednávania jednorazovú odmenu pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej služby. Súčasne bol dohodnutý štátnej službe 3 %-ný rast platov od 1. júla 2022. Pre verejnú službu základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov sa zvyšujú od 1. júla 2022 o 3%. Zmluvné strany sa ďalej zaviazali, že zvýšenie platových taríf nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.

Je potrebné si uvedomiť, že kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sú len nadstavbou podnikových kolektívnych zmlúv, ktoré by mali detailne upravovať podmienky odmeňovania u toho-ktorého zamestnávateľa, a to bez ohľadu na to, či ide o služobný úrad, ktorý sa riadi  zákonom o štátnej službe alebo ide o zamestnávateľa, ktorý pri odmeňovaní postupuje podľa zákona o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Dôvodom dojednávania podnikovej kolektívnej zmluvy je zabezpečiť, aby peňažné nároky v súvislosti s výkonom práce boli pre zamestnancov nárokovateľné, t.j. aby zamestnávateľ bol povinný (zaviazaný) ich poskytnúť v dohodnutej výške, resp. aby odmeňovanie nefungovalo na báze dobrovoľnosti alebo podľa toho, čo „ostane v rozpočte“ alebo podľa toho, čo sa zamestnávateľ rozhodne dobrovoľne vyplatiť zamestnancom na odmenách.

Ak sa Vám poskytujú každoročne vianočné odmeny vo výške a podľa podmienok, dohodnutých v podnikovej kolektívnej zmluve, je vylúčené, resp. nemalo by dochádzať k tomu, aby sa stalo, že peňažné plnenie, ktoré sa má vyplatiť zamestnancom na základe dohody z kolektívneho vyjednávania zmlúv vyššieho stupňa, sa započítalo do odmien, ktoré každoročnej dostávate u svojho zamestnávateľa, ku ktorému ste v služobnom pomere alebo v pracovnom pomere.

Ak sa tak deje, problém nie je v rozpočte, ale v tom, že nemáte poriadne dohodnuté podmienky poskytovania vianočných odmien a ich rozsah v podnikovej kolektívnej zmluve. Situácia je horšia vtedy, ak u takéhoto zamestnávateľa odborová organizácia vôbec nepôsobí a vtedy sa odmeňovanie riadi len tým, čo vyplýva zo zákona, resp. tým, čo má zamestnanec dohodnuté v pracovnej alebo služobnej zmluve.

V týchto prípadoch sú potom vianočné odmeny zamestnávateľom poskytované v takom rozsahu, v akom sa rozhodne ich poskytnúť. Môže sa stať presne to, čo popisujete, tzn. že zamestnávateľ započíta do vianočných odmien aj jednorazovú odmenu, na ktorú má zamestnanec nárok z výsledkov kolektívneho vyjednávania medzi štátom a odbormi na celoštátnej úrovni.

Z uvedeného vyplýva, že je úlohou odborovej organizácie, ktorá pôsobí u Vášho zamestnávateľa na pracovisku, aby v podnikovej kolektívnej zmluve dohodla napr. obdobné ustanovenie, ako je to v kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre verejnú službu na rok 2022, že zvýšenie platových taríf nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané. V praxi to znamená, aby sa nestalo, že keď sa zvýši funkčný plat o 3%, aby sa Vám neznížilo napr. osobné ohodnotenie o takú sumu o akú sa Vám zvýšil funkčný plat. To istá logika platí aj pri jednorazovej odmene. Úlohou podnikovej kolektívnej zmluvy je zabezpečiť cez dohodnutý právny záväzok, že  vyplatenie tejto mimoriadnej odmeny nemá, resp. nebude mať v roku 2022 nepriaznivý vplyv na vianočné odmeny, ktoré sa Vám aj v roku 2022 – ako uvádzate – každoročne poskytujú v podmienkach zamestnávateľa, resp. majú sa poskytovať.

Autori:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.