Členské odborové zväzy Konfederácie odborových zväzov SR pôsobiace vo všetkých odvetviach priemyslu, vo vede a výskume, v obchode, v službách, vo verejnej správe a účastníci demonštrácie Proti chudobe vyzývame vládu, aby urýchlene riešila súčasnú kritickú situáciu v Slovenskej republike. Žiadame, aby vláda urýchlene prijala a verejnosti predstavila opatrenia na skrotenie inflácie a zmiernenie jej negatívnych dopadov na životy obyvateľov Slovenska. Požadujeme len to, čo robia už niekoľko mesiacov iné krajiny Európskej únie, pričom mnohé z nich majú nižšiu mieru inflácie ako Slovenská republika.

Ďalej vyzývame vládu, aby verejnosti zrozumiteľne prezentovala, čo domácnosti, firmy a verejné inštitúcie v najbližších mesiacoch čaká v súvislosti s cenami energií a na čo je potrebné sa pripraviť. Je nevyhnutné, aby vláda jasne povedala, aké budú definitívne ceny energií pre domácnosti na budúci rok a aby nečakala už ani minútu. Je už totiž päť minút po dvanástej.

Štatistiky sú hrozivé, realita ešte horšia. Podľa prognóz v roku 2022 a v roku 2023 reálne mzdy poklesnú. V prípade, že prognóza bude zodpovedať skutočnému poklesu tento a budúci rok, pôjde o najvyššie poklesy reálnych miezd za posledných 15 rokov. Pre bežných ľudí to znamená, že v dôsledku vysokej inflácie si za svoje výplaty nemôžu dovoliť uhradiť svoje základné životné potreby. Už teraz 6,7 % pracujúcich má tak nízke príjmy, že je ohrozených chudobou. Rast cien prehlbuje pracujúcu chudobu.

Vyzývame vládu, aby konala! Vyzývame vládu, aby riešila skutočné problémy ľudí, domácností, firiem, verejných inštitúcií, ohrozených sociálnych skupín, a to skôr, ako sa slovenská ekonomika prepadne do recesie. Zamestnanci sú obeťami tejto krízy, avšak nenesú žiadnu vinu za jej vznik. Hodnota ich miezd a platov dramaticky klesá, zatiaľ čo ceny tovarov a služieb rastú obrovským tempom. Najviac postihnutí sú nielen nízko platení zamestnanci a sociálne zraniteľné osoby, ale taktiež stredná trieda, ktorá by mala byť aj ekonomickým pilierom spoločnosti a ktorá už teraz pociťuje značný pokles životnej úrovne.

Požadujeme zastavenie ďalšieho poklesu reálnych miezd a platov v roku 2023 a čo najrýchlejšie vyrovnanie prepadu reálnych miezd a platov za rok 2022. Odmietame, aby zamestnanci ako jediní svojimi mzdami a platmi, svojou životnou úrovňou a životnou úrovňou svojich rodín zaplatili za infláciu.

Ak poslancom a parlamentu záleží na zamestnancoch, schvália novelu Zákonníka práce, ktorá zvyšuje minimálne mzdové nároky zamestnancov a mzdové zvýhodnenia za prácu v sobotu, v nedeľu a nočnú prácu, ktoré boli v roku 2020 proti vôli odborov zmrazené. Takéto opatrenia nemali byť nikdy prijaté.

Vyzývame vládu, aby zastavila rozklad verejných financií a zaistila dostatočné rozpočtové príjmy potrebné pre pomoc zamestnancom, podnikom aj občanom. Apelujeme na poslancov, aby uprednostnili záujmy občanov nad svojimi prekáračkami a prijali návrh navýšenia štátneho rozpočtu pre tento rok a neváhali ani pri schválení rozpočtu verejnej správy pre rok nasledujúci. Nesmie dôjsť k rozpočtovému provizóriu a ľudia nesmú trpieť hádkami politikov. Zabezpečenie prijatia rozpočtu umožní naplniť všetky záväzky vyplývajúce z uzavretých vyšších kolektívnych zmlúv. Znamená to nárast platov pre zamestnancov verejného sektora, ale aj platov zdravotníkov, zabezpečenie financovania sociálneho systému a pomoci najohrozenejším skupinám obyvateľstva, ale aj financovanie všetkých nevyhnutných kompenzačných opatrení pre domácnosti a firmy.

Vyzývame vládu a parlament, aby prijali okamžité opatrenia na riešenie krízy životných nákladov. Je nevyhnutné, aby vláda predstavila účinné, rýchle a adresné štrukturálne, daňové a sociálne kompenzačné opatrenia pre jednotlivcov, domácnosti, najviac zraniteľné a ohrozené sociálne skupiny, firmy a verejné inštitúcie. Žiadame vládu, aby pripravila a zabezpečila zdroje na zvýšené náklady spojené s vykurovaním a energiami pre verejné inštitúcie, ako sú školy, škôlky, nemocnice, zariadenia sociálnych služieb a podobne.

Očakávame, že sa vláda zasadí za európske riešenia, ktoré budú na prospech občanom Slovenska a pomôžu preklenúť túto krízu. Občania nesmú doplatiť na neschopnosť vlád čerpať európske zdroje podpory rozvoja štátov. Nevyčerpané miliardy musia byť použité na kompenzačné schémy pomoci pre zamestnancov, podniky a občanov. Žiadame vládu, aby vyvíjala potrebný tlak na Európsku komisiu, aby boli neminuté miliardy z eurofondov za programové obdobie 2014 – 2020 použité na pomoc ľuďom, domácnostiam a firmám.

Od vlády ďalej požadujeme, aby čo najrýchlejšie pripravila, predstavila a uviedla do života za účasti sociálnych partnerov – čiže odborov, zamestnávateľov a samospráv – národný proti krízový plán. Ten musí popri proti krízových opatreniach na ochranu príjmu a pracovných miest v priemysle, službách a verejnom sektore a opatreniach postupne vedúcich k udržaniu a postupnému rastu kúpnej sily zamestnancov a ich rodín taktiež obsahovať plán pomoci najohrozenejším skupinám obyvateľstva – ľuďom, ktorí nezvládnu platiť účty za energie, jedlo a bývanie. Od ľudí žijúcich v chudobe nemožno očakávať, že budú platiť neúnosne vysoké účty a je potrebné ich ochrániť pred sociálnym vylúčením.

Nemôžeme čakať na to, až v dôsledku vysokých nákladov na energie začnú krachovať firmy a rušiť pracovné miesta. Firmy musia fungovať a ľudia musia mať prácu, ktorá ich dobre uživí a ktorá udrží spotrebu obyvateľstva na potrebnej úrovni. Spotreba totiž predstavuje viac ako polovicu hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky a jej razantné zníženie by vážne poškodilo našu ekonomiku. Preto je zásadné udržať aj reálne mzdy a platy.

Vážená vláda a vážený parlament! Je päť minút po dvanástej, preto konajte rýchlo a efektívne v záujme našej krajiny, jej obyvateľov, firiem a zamestnancov! Zabráňte eskalácii sociálneho napätia, urobte všetko pre to, aby ste zabránili sociálnemu ohrozeniu, vylúčeniu a chudobe!

V Bratislave, 8. októbra 2022

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *