Cristina Fabre z Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť diskutovala s členmi Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) na plenárnom zasadnutí o návrhu smernice o zabezpečení rodovej rovnosti a boji proti rodovo motivovanému násiliu, ktorý pripravila Komisia.

V posledných rokoch Európska únia zintenzívnila svoje úsilie o presadzovanie a všeobecné uplatňovanie rodovej rovnosti a zlepšenie postavenia žien. Napriek týmto snahám zostáva násilie, páchané na ženách, najčastejším porušovaním ľudských práv v celej Európe, pričom jeho obeťou sa stáva tretina všetkých žien.

Diskusiu otvorila predsedníčka EHSV Christa Schweng, pričom uviedla, že „ako hlas občianskej spoločnosti je EHSV odhodlaný budovať spoločnosť, ktorá je vyváženejšia z hľadiska rodovej rovnosti, a dosiahnuť Úniu bez násilia, páchaného na ženách a dievčatách.“

Cristina Fabre z Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť spomenula hospodársky vplyv nedostatočnej rodovej rovnosti: „Podpora rodovej rovnosti prospieva aj hospodársky. Ak pre ženy a dievčatá zabezpečíme rovnaké práva, môže HDP na obyvateľa potenciálne stúpnuť zo 6,9 na 9,6 %.“

Spravodajca stanoviska k nedávnemu návrhu smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, José Antonio Moreno Diaz, diskutoval o tom, ako môže EÚ bojovať proti tejto epidémii násilia voči ženám, pričom uviedol, že násilie, páchané na ženách, je porušovaním ľudských práv, a preto výbor žiada, aby v EÚ bolo podľa článku 83 ods. 1 ZFEÚ zaradené do zoznamu trestných činov. Výbor je presvedčený, že sociálne problémy nemožno riešiť len prostredníctvom súdneho systému a trest by nemal byť jediným prostriedkom. „Musíme zabezpečiť prístup obetí k zdravotnej starostlivosti, vrátane služieb v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia,“ vysvetlila spolu spravodajkyňa Ody Neisingh, pričom dodala, že „treba vylepšiť systém, nie ženy“.

Počas plenárneho zasadnutia bolo prijaté aj samostatné stanovisko na tému Rodová rovnosť, ktoré výbor pripravil na žiadosť českého predsedníctva Rady EÚ. Spravodajkyňa tohto stanoviska Milena Angelova uviedla, že rodová rovnosť si vyžaduje uznanie spoločnosťou,  zodpovednosť a neustálu angažovanosť všetkých zainteresovaných strán. „Musíme vybudovať celoživotnú kultúru rodovej rovnosti, ktorá bude zahŕňať všetky fázy a oblasti života,“ uviedla spravodajkyňa.

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *