© Foto: EOK© Foto: EOK

Európski zamestnanci v súčasnosti čelia obrovským spoločenským a hospodárskym dôsledkom pandémie. Inkluzívna obnova a spravodlivé zmeny sa dajú dosiahnuť len spoločnými silami a demokraticky, so zárukou, že všetci zamestnanci sa budú môcť vyjadriť a zapojiť do každodenného života na pracovisku.

Demokracia na pracovisku je nevyhnutnou zložkou spoločensky zodpovedných reštrukturalizačných procesov, ktoré prinesú riešenie pre každého jedného zamestnanca. Finančná kríza a pandémia jasne ukázali, že spoločnosti, ktoré zapájajú zamestnancov, prijímajú dlhodobejšie a udržateľnejšie riešenia so sociálnymi, ale aj hospodárskymi výhodami. Zapojenie zamestnancov tiež prináša výhody v štátnej správe a službách v podobe lepšieho prístupu ku kvalitným a zodpovedne poskytovaným službám.

Napriek tomu až príliš často manažment porušuje svoju zákonnú povinnosť včas informovať a konzultovať so zástupcami zamestnancov o plánoch, ktoré ovplyvnia pracovné miesta, mzdy a pracovné podmienky. Zároveň štátne orgány nekontrolujú zabezpečenie maximálnej demokracie na pracovisku, a to ani vo vlastných radoch, a nerozdávajú účinné a odrádzajúce pokuty. V jednom z najťažších období pre celú EÚ sa musia firmy, politici a tvorcovia legislatívy chopiť zodpovednosti.

Vyzývame európske a národné inštitúcie, aby okamžite konali a zabezpečili, aby sa pri reštrukturalizačných procesoch na všetkých pracoviskách rešpektovali práva zamestnancov!

Európske inštitúcie a národné vlády musia prijať konkrétne a rýchle kroky na zaistenie účinného presadzovania práva zamestnancov na informácie, konzultácie a účasť na rozhodovacích procesoch firiem a verejných orgánov ešte pred prijatím plánovaného rozhodnutia, ktoré môže mať vplyv na pracovné miesta, mzdy a pracovné podmienky.

Ak chcete podpísať petíciu, prosím, kliknite sem

Vyzývame Európsku komisiu, aby upriamila pozornosť európskych vlád na túto tému, aby v prípade potreby otvorila konanie vo veci porušovania predpisov a aby zverejnila oznámenie upozorňujúce na povinnosť dodržiavať právo zamestnancov na informácie a konzultácie na všetkých pracoviskách.

Vyzývame európske vlády, aby prijali potrebné kroky na zabezpečenie dodržania práva zamestnancov na informácie a konzultácie na vnútroštátnej aj nadnárodnej úrovni, aby sa zaručil prístup k včasnej a účinnej náhrade pre zamestnancov a ich zástupcov, ako aj odrádzajúce pokuty v prípade porušenia práva zamestnancov na informácie a konzultácie.

Vyzývame európske inštitúcie, aby začali posilňovať chybný a obmedzený európsky právny rámec pre demokraciu a reštrukturalizáciu na pracovisku. Žiadame revíziu smernice EZR a nový horizontálny rámec pre informácie a konzultácie zamestnancov a ich účasť na najvyššej úrovni v európskych firmách a spoločnostiach, ktoré využívajú nástroje firemnej mobility. Európska dohoda sociálnych partnerov o práve zamestnancov a štátnych úradníkov vo vládnych orgánoch na informácie a konzultácie pri reštrukturalizácii musí byť implementovaná smernicou.

Ešte pred prijatím akéhokoľvek rozhodnutia musia zástupcovia zamestnancov na všetkých pracoviskách v celej Európe mať:

  • včasný prístup k zmysluplným a aktuálnym informáciám o dosahu koronakrízy na stratégiu a ekonomické výsledky spoločnosti, na pracovné miesta a pracovné podmienky;
  • dostatok času a zdrojov na uskutočnenie hĺbkového vyhodnotenia poskytnutých informácií s podporou odborníkov s cieľom zapracovať na alternatívach k negatívnym opatreniam, napríklad v prípade prepúšťania alebo zastavenia prevádzky;
  • ozajstnú príležitosť diskutovať o alternatívach s relevantnými osobami, ktoré prijímajú rozhodnutia a ktoré musia poskytnúť odôvodnenú reakciu na navrhnuté alternatívy.

Nemáme času nazvyš a potrebujeme urgentné kroky: už sa začali prijímať obrovské reštrukturalizačné plány súvisiace s COVID-19. Základné právo na demokraciu na pracovisku treba presadzovať viac ako kedykoľvek predtým.

Európska odborová konfederácia (EOK) spustila petíciu pre odborárov, lídrov odborárskych organizácii, zástupcov odborových zväzov a zástupcov zamestnancov, aby vyzvali európske a národné inštitúcie, aby konali teraz a zabezpečili dodržiavanie práv pracovníkov v procese reštrukturalizácie na všetkých pracoviskách.

Ak chcete podpísať petíciu, prosím, kliknite sem

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *