Jedným z odborových zväzov, na ktorého čele stojí žena, je aj Odborový zväz (OZ)  drevo, lesy, voda. Vlasta Szabová je predsedníčkou tohto zväzu  už druhé volebné obdobie. V rozhovore s ňou sa dozviete, aké je to riadiť zväz, v ktorom početne dominujú muži a – samozrejme, aj mnoho ďalšieho.

Vyžaduje si podpora žien vo Vašej práci odborovej predsedníčky iný prístup ako u mužov? Ak áno, čo robíte inak, aby ste ich podporili v rámci ich práce?

Podpora žien v mojej a obdobnej riadiacej pozícii je závislá v prvom rade od vyspelosti kolektívu spolupracovníkov a partnerov z externého prostredia, teda mimo odborov, s ktorými ženy prichádzajú do kontaktu v rámci plnenia si pracovných povinností. Nezanedbateľnou súčasťou je aj podpora rodiny, ak ste zároveň mamka, manželka a babka. V mojom prípade som mala šťastie na ľudí, s ktorými som spolupracovala vo vnútri, ale aj mimo našej organizácie a ktorí ma posudzovali podľa dosiahnutých výsledkov, a nie podľa „ženského oblečenia“… Je pravdou, že pri riešení konkrétnych problémov nie je možné ukázať ženské slabosti, ale skôr využiť ženské čaro, ktoré muži nemajú. Môžem s určitosťou povedať, že  mi neprekáža žiť v mužskom svete, pokiaľ v ňom môžem byť ženou. 

Medzi platmi žien a mužov na Slovensku je v priemere ešte stále približne 20%-ný rozdiel. Ženy majú väčší problém zamestnať sa. Čo sa s tým dá robiť? Má Vaše odborové združenie nejaké konkrétne kroky v pláne? 

Týchto problémov sme si vedomí. Odpovede na legitímne položené otázky však nemôžu byť stručné, je nutné, aby bol problém pomenovaný, vyhodnotený a boli predstavené možnosti ich riešenia.

Odmeňovanie je naviazané na pracovnú pozíciu – požiadavku na vzdelanie, zodpovednosť, kvalitu vykonávanej práce a výsledky. Logicky by teda malo byť odmeňovanie mužov a žien na porovnateľných pracovných pozíciách rovnaké. Eurostat zverejnil v dokumente „Život mužov a žien v Európe 2020“ výsledky štúdie, z ktorej vyplýva, že Slovenská republika patrí medzi prvých päť štátov s najvyšším príjmovým rozdielom medzi mužmi a ženami. Najvyšší rozdiel je v Estónsku – 22,7%, SRN (Spolková republika Nemecko) – 20,9%, Česká republika – 20,1%, Rakúsko – 19,6%, Slovenská republika – 19,4%.

Na všetkých trhoch vo všeobecnosti platí, že ženy sú finančne ohodnotené nižšie ako muži. Dôvody môžu byť objektívne a opodstatnené, no môžu byť aj dôsledkom diskriminácie. Medzi najčastejšie dôvody rozdielov v platoch mužov a žien by som zaradila rôzne segmenty ekonomiky, materstvo-deti a rodové stereotypy.

Rozdiely medzi sektormi eny sú skôr zastúpené v slabšie platených sektoroch ako školstvo alebo administratíva, kým muži v dominujú v priemysle, doprave či energetike) sú často veľmi výrazné aj napriek tomu, že pracovné pozície vyžadujú porovnateľnú úroveň kvalifikácie. Z jedného z mnohých prieskumov vyplýva, že muži v porovnaní so ženami majú o 70% väčšiu šancu získať vysokú manažérsku pozíciu v strede ich kariér a o 142% väčšiu šancu získať túto pozíciu v tretej tretine kariér. Príkladom menšieho zastúpenia žien vo vyšších funkciách je aj  zastúpenie žien v parlamente, exekutíve alebo v business sektore.

Stať sa rodičom je osobná voľba, ktorá však prirodzene vplýva na kariéru, pričom na materskej dovolenke zostávajú najmä ženy, a tým dochádza k dlhšej kariérnej prestávke. Zároveň, aby boli ženy časovo flexibilnejšie vo vzťahu k rodine, často akceptujú menej platenú prácu. To sa prejaví v tom, že žena má menšiu šancu postúpiť na vyšší manažérsky post. Podľa prieskumu v SRN sú matky s deťmi na trhu práce viac diskriminované ako muži s deťmi; ďalej ženy – matky mali o 25% nižšiu úspešnosť v pozvaní na pohovor ako bezdetné ženy, alebo muži s deťmi alebo bezdetní.

Rodové stereotypy sa prejavujú najmä v tom, že spoločnosť má predstavy o tom, ktoré pozície sú vhodné pre mužov a pre ženy, tie premietajú do typov práce a výsledkom toho je, že v povolaniach, na ktoré nie sú – podľa spoločnosti – ženy vhodné alebo preferované, sú ženy za svoju práce menej finančne ohodnotené.

Ako každý problém, aj tento je riešiteľný a existujú návody pre zamestnávateľov, ako znižovať rozdiely v odmeňovaní mužov a žien, len musia v prvom rade chcieť a odbory im budú v tejto oblasti kvalifikovaným a stabilným partnerom.

Ako vrcholový predstaviteľ odborov sa zameriam na tento problém aj z nášho pohľadu. V prvom rade, v rámci kolektívneho vyjednávania (kolektívne zmluvy vyššieho stupňa a podnikové kolektívne zmluvy) sú spravidla v tíme vyjednávačov za zamestnancov ženy, ktoré „strážia“  a presadzujú záujmy ženských osadenstiev firiem. To isté platí aj v jednotlivých podnikoch, kde sú členkami dozorných rád, aktívne pracujú vo vrcholovom manažmente ako zamestnankyne firiem, ale aj ako zástupcovia odborov, participujúc na riadení firmy. Neznamená to však, že sme spokojní so stavom úrovne platov žien v porovnaní z mužmi v sektoroch, v ktorých pôsobíme. Je to však beh na dlhé trate a verím, že budeme tieto problémy postupne riešiť v úzkej súčinnosti so zamestnávateľmi.

Jedným z riešení je aj posilňovanie pozícií žien v riadení organizácie. Do vedenia Odborového zväzu drevo, lesy, voda po 26. rokov bola prvýkrát zvolená žena a vo voľbách 24. septembra 2021 na ďalšie päťročné obdobie opäť potvrdená. Z našich štatistík vyplýva, že v riadiacich štruktúrach nášho zväzu pôsobí 28% žien a 72% mužov. Na pozíciách predsedu/predsedníčky základnej organizácie v našom zväze je situácia nasledujúca – Celulózo-papierenská sekcia je pomer 50% – 50%; Drevárska a nábytkárska sekcia sú na pozícii predsedu len muži – 100%; Lesnícka sekcia – 90% mužov a 10% žien; Sekcia vodárenských sekcií – 60% mužov a 40% žien a Sekcia vodného hospodárstva – 58% mužov a 42% žien.

Povedzte nám jednu zaujímavosť o Vašom odborovom združení, ktoré zatiaľ vie málo ľudí a s čím by ste sa radi pochválili.

Oceniť prácu a výsledky, by mali v prvom rade tí, pre ktorých pracujete a pre koho výsledky prinášate. Opýtajte sa preto mojich kolegov a kolegýň a pevne verím, že by nemali problém Vám odpovedať nielen jednou, ale viacerými vetami.

Na čo ste najviac hrdá vo svojej práci ako predsedníčka OZ?

Som v prvom rade hrdá na každého jedného člena Odborového zväzu drevo, lesy, voda; som hrdá na to, že som dostala príležitosť pracovať pre Odborový zväz drevo, lesy, voda; som hrdá a zároveň vďačná za dôveru, ktorú som už druhýkrát získala od členov nášho zväzu. Moja práca je pre nich a môj život je o ich životoch. Najlepšie to však vystihuje myšlienka „Človek sa môže vyštverať na Everest úplne sám, ale na vrchole umiestni vlajku svojej krajiny“ a to platí o mne ako o predsedníčke a o našom Odborovom zväze drevo, lesy voda.

 Chceli by ste na záver ešte niečo dodať?

Ďakujem za príležitosť a priestor vyjadriť a prezentovať svoje názory. Všetkým odborárom na Slovensku, základným organizáciám a funkcionárom želám úspešné a na výsledky práce bohaté obdobie, aby boli rešpektovaným partnerom vo vzťahu k zamestnávateľským zväzom a združeniam, zamestnávateľom na pracoviskách, ústredným orgánom štátnej správy, miestnym orgánom štátnej a verejnej správy.    Často dostávam otázku – nielen z vonkajšieho prostredia, ale aj z odborov: „Na čo sú nám odbory?“ Preto si dovolím využiť túto príležitosť a poskytnúť východiská pre zamyslenie sa nad významom, zmyslom a potrebou existencie odborov, keďže mnohí o nich pochybujú:

„Tam, kde je spor, musíme priniesť súlad,

tam, kde je chyba, musíme priniesť nápravu,

tam, kde je klamstvo, musíme priniesť pravdu,

tam, kde je pochybnosť, musíme priniesť vieru.

A kde je beznádej, musíme priniesť nádej …“

Tieto slová vyriekol svätý František z Assisi a ja za funkcionárov a členov odborov len doplním

„Máme veľa práce.“

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *