Máme za sebou veľmi náročný rok 2021. Druhá a tretia vlna pandémie Covid-19 spolu s ekonomickými dôsledkami vládnych opatrení a nedostatočnou ekonomickou pomocou spôsobili pokles životnej úrovne obyvateľstva. V tejto neľahkej situácií neostali slovenské odbory ticho. Naopak, od začiatku roka sme jasne upozorňovali na riziká vládnych opatrení, požadovali sme lepšie podmienky pre zamestnancov, podporili sme viaceré protestné aktivity, ako aj štrajky za vyššie mzdy vo fabrikách. Rok 2021 bol z pohľadu KOZ SR plný aktivít v prospech ľudí a zamestnancov a to napriek núdzovému stavu a prebiehajúcej pandémii. Čo konkrétneho sme v roku 2021 urobili a dokázali v prospech ľudí? Keďže nie je priestor na výpočet všetkej našej práce, rozhodli sme sa vám priniesť krátky výber niekoľkých dôležitých aktivít Konfederácie odborových zväzov  SR v roku 2021.

Hospodárska a sociálna rada – upozornili sme aj na potrebu riešenia nárastu cien energii

V rámci sociálneho dialógu KOZ SR vstupovala do interakcie s vládou a zamestnávateľskými združeniami pri riešení dôležitých otázok prevažne v ekonomickej, sociálnej, pracovno-právnej oblasti. Základnými nástrojmi pri presadzovaní záujmov zamestnancov v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej a hospodárskej politiky na celoštátnej úrovni boli rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Záujmy zamestnancov na jej rokovaniach hájila viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová. Budúci rok sa očakáva výrazný nárast cien energii ako aj ďalších na to naviazaných produktov. K tejto téme sme v novembri iniciovali mimoriadne zvolanie Hospodárskej a sociálnej rady. Na jej rokovaní KOZ SR navrhla napríklad dočasne znížiť sadzbu DPH, zvýšenie nezdaniteľnej časti dane alebo poskytnúť osobitné sociálne platby znevýhodneným a zraniteľným osobám.  Ďalšími riešeniami energetickej chudoby je obnova bytového fondu prostredníctvom zatepľovania a investícií do ekologickejších nízkonákladových zdrojov energií, použitie výnosov z emisných povoleniek či prípadne dočasnú úpravu odvodu do jadrového fondu.

Legislatívna a odborná činnosť KOZ SR

Po celý rok sme sa navyše aktívne zapájali do medzirezortného pripomienkového konania, čím sme prispeli do legislatívneho procesu v prospech zamestnancov. Málo sa hovorí aj o každodennej, no veľmi potrebnej činnosti odborných tímov a ich účasti na odborných konferenciách či webinároch. Zúčastňujeme sa práci  rôznych odborných komisii či poradných orgánoch vlády, vnadrezortných pracovných skupinách, monitorovacích výboroch a komisiách pre operačné programy štrukturálnych fondov EÚ. Rovnako participujeme na príprave a realizácii národných programov v rámci Operačného programu. Našimi pripomienkami pomáhame kvalitnému legislatívnemu procesu. Je to práca na dennej báze a často pre bežných ľudí neviditeľná. KOZ SR má zastúpenie v Aliancii sektorových rád a vo vybraných sektorových radách, čo umožňuje zástupcom odborov participovať spolu s ďalšími sociálnymi partnermi na definovaní potrieb trhu práce a prenesení týchto potrieb do systému celoživotného vzdelávania. Pomáhali sme zamestnancom aj v neľahkých časoch, vybavili sme v rámci BOZP výnimky na nosenie respirátorov pri ťažkej práci, podporili skoršie očkovanie vybraných profesii a podobne. Pripravili sme pre ľudí desatoro pokoronových opatrení, ktoré sú stále platné aj dnes. Klientske centrum odborov po celý rok poskytovalo všetkým zamestnancom cenné poradenstvo v neľahkých pracovno-právnych otázkach. V neposlednom rade netreba zabúdať ani na publikačnú činnosť KOZ SR.

Akadémia mladých odborárov

Úspešne sme namietali Zákonník práce

Vo februári prijala vládna koalícia novelizáciu Zákonníka práce, čo sme nazvali totálnym paškvilom namiereným proti zamestnancom a odborom. Novela bola schválená bez odbornej diskusie s dotknutými subjektmi a verejnosťou, a to s cieľom zničiť zamestnanecké prostredie a oslabiť odbory. Bolo oslabené postavenie KOZ SR ako najreprezentatívnejšieho zástupcu zamestnancov v tripartite a umožnilo sa, aby sa do tripartity dostali absolútne nereprezentatívne združenia zástupcov zamestnancov, najmä takých, ktorí pôjdu terajšiemu ministrovi práce po vôli.

Súčasťou novely bolo aj doplnenie Zákonníka práce o nový výpovedný dôvod zo strany zamestnávateľa, a to ak zamestnanec dovŕšil 65 rokov veku a vek určený na nárok na starobný dôchodok, môže ho zamestnávateľ prepustiť bez udania dôvodu. KOZ SR vyjadrila svoje zásadné stanovisko proti takémuto rozšíreniu výpovedných dôvodov. Takýto výpovedný dôvod považujeme za diskrimináciu starších zamestnancov, čo je v rozpore s Ústavou SR, ako aj s legislatívou EÚ, či dohovorom MOP. Ústavný súd vydal v novembri predbežné opatrenie, ktorým pozastavil účinnosť tejto zmeny, a to vďaka podaniu, ktoré KOZ SR  iniciovala. Aj to je výsledok práce KOZ SR.

Zastavili sme protiústavné zmeny v dôchodkovom systéme

V máji 2021 KOZ SR na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR predložila zásadné pripomienky voči návrhu ústavného zákona o primeranom hmotnom zabezpečení v starobe. Podľa názoru KOZ SR navrhnutý ústavný zákon nebol v súlade s Ústavou SR a vo viacerých ustanoveniach bol v rozpore aj s Európskym pilierom sociálnych práv. Na základe veľkého množstva pripomienok predložených sociálnymi partnermi minister práce stiahol návrh ústavného zákona z legislatívneho procesu so záverom, že diskusie so sociálnymi partnermi budú pokračovať, ale do roku 2030 nebudú navrhnuté zásadné zmeny v dôchodkovom systéme SR.

Boj proti politickým čistkám vo verejnej správe a v polícií

Už začiatkom roka 2021 sme boli svedkami prvých pokusov presadiť politické čistky v štátnej a verejnej správe  a to napriek sľubom vládneho hnutia OľaNO, že prinesie profesionalizáciu verejnej správy. V januári 2021 KOZ SR veľmi jasne odmietla poslanecký návrh OľaNO, ktorým sa otvorene rušil princíp politickej neutrality štátnych zamestnancov. Tento návrh sa vďaka hlasnému odporu KOZ SR podarilo na čas zastaviť, vládna koalícia sa ale k nemu neskôr vrátila a rozšírila ho aj o menovanie policajných funkcionárov bez výberového konania, čím svoje snahy o politizáciu verejnej a štátnej služby zavŕšila. KOZ SR preto v októbri iniciovala otvorený list prezidentke SR Zuzane Čaputovej so žiadosťou o vetovanie schválenej novely. Argumenty KOZ SR vzala prezidentka do úvahy a novelu zákona vrátila do NR SR na opätovné prerokovanie. Žiaľ, vládny valec sa vo svojej snahe o presadenie politických nominácií nezastavil a veto prezidentky prelomil. Z tohto dôvodu na konci roka KOZ SR prostredníctvom skupiny poslancov iniciovala v tejto veci podanie na Ústavný súd SR.

Podporili sme referendum za vypísanie predčasných volieb

Snem Konfederácie odborových zväzov SR vo februári 2021 konštatoval, že vláda a parlament svojou neúctou a pohŕdaním sociálnych partnerov, ako aj schválením viacerých antisociálnych zákonov, vrátane novely Zákonníka práce vrátili Slovensko do 19.storočia. Slovenskí zamestnanci prišli o automat na výpočet minimálnej mzdy, odpojili sa príplatky od minimálnej mzdy, znížili sa minimálne mzdové nároky, sťažilo pôsobenie odborov u zamestnávateľa, zrušilo sa rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, zmenilo sa pôsobenie zástupcov zamestnancov v tripartite. Vzhľadom na vtedy platný núdzový stav (ktorého obdoba platí aj dnes) nebolo možné využiť žiaden z nástrojov odborov, ako sú verejné protestné zhromaždenia na námestiach, protestné pochody, hodinové štrajky. Preto členovia Snemu KOZ SR rozhodli na znak nesúhlasu s likvidáciou sociálneho dialógu na Slovensku podporiť ohlásenú občiansku petíciu za skrátenie volebného obdobia.

Ústavný súd SR v júli rozhodol, že otázka navrhovaného referenda o skrátení volebného obdobia Národnej rady SR nie je v súlade s ústavou. KOZ SR mrzí, že nielen Ústavný súd SR, ale najmä prezidentka SR, ktorá mala možnosť referendum vyhlásiť, nerešpektovala vôľu a hlas takmer 600-tisíc občanov Slovenskej republiky, ktorí petičný hárok za toto referendum podpísali. Vyjadrenie názoru v referende je jedným z občianskych práv, ktoré každému občanovi SR zaručuje Ústava SR  a občania by mali mať možnosť toto svoje právo využiť. Rozhodnutie prezidentky SR obrátiť sa na Ústavný súd SR a jeho následné rozhodnutie boli pre KOZ SR veľkým sklamaním.

Podpora pre protesty a štrajky

V roku 2021 sa po uvoľnení vládnych opatrení konalo aj viacero protestov a výstražných štrajkov. KOZ SR aktívne podporovala všetky takéto aktivity svojich členských odborových zväzov. Jedným z nich bol aj hodinový výstražný štrajk odborárov dopravných podnikov z Bratislavy, Košíc a Prešova z 12.apríla 2021. Členovia Integrovaného odborového zväzu v ňom upozornili, že štát finančne nepomohol ich podnikom s výpadkom príjmov spôsobeným pandémiou koronavírusu, pričom hrozí rušenie liniek a prepúšťanie. KOZ SR už v máji 2020 na tripartite, či opakovane na Ekonomickom krízovom štábe žiadala, aby štát, podobne ako v súkromnej sfére, finančne pomohol aj dopravným podnikom a kompenzoval výpadok príjmov spôsobený pandémiou.

KOZ SR ďalej vyjadrila plnú podporu aj ostrému štrajku zamestnancov spoločnosti BOOSTER PRECISION COMPONENTS, ktorý sa konal 10.júna 2021. Základná organizácia OZ KOVO týmto štrajkom reagovala na stav, keď namiesto udržania mzdových podmienok zamestnancov, vedenie firmy siahlo pracovníkom vo výrobe na rôzne benefity a časti mzdy. Zamestnanci prišli o 13. a 14.plat, zamestnávateľ prestal vyplácať rizikové príplatky, príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie, krátil zamestnancom variabilnú zložku mzdy a neskôr prišli aj o motivačný bonus.

V septembri a októbri KOZ SR vyjadrila podporu protestným blokádam, ktoré vo viacerých slovenských mestách organizoval OZ KOVO. Prezident KOZ SR Marián Magdoško sa osobne zúčastnil na protestnej blokáde v Košiciach a v Bratislave. OZ KOVO svojou sieťou protestov upozornil na zhoršujúcu sa ekonomickú situáciu zamestnancov, ktorá je zo strany vlády SR ignorovaná a neriešená.

Rovnako sme silnú podporu vyjadrili aj protestom OZ Justície proti pripravovanej novele súdnej mapy, ktorá mala znamenať likvidáciu viacerých súdov na Slovensku podľa svojvôle ministerky spravodlivosti, bez odbornej diskusie. Aj vďaka protestom a silnému tlaku sa pre túto chvíľu podarilo reformu zastaviť. 

Vrcholom protestných aktivít KOZ SR v tomto roku bolo protestné zhromaždenie z 27.októbra, ktoré sme zvolali na podporu 2.kola kolektívneho vyjednávania. Zúčastnilo sa ho niekoľko tisíc odborárov z celého Slovenska a rôznych profesií. Protest silno zapôsobil na vládnych vyjednávačov na Úrade vlády SR, vrátane ministra financií a nakoniec aj pod vplyvom tlaku KOZ SR, musela vláda ustúpiť zo svojho pôvodného návrhu opätovnej nulovej valorizácie platov štátnych a verejných zamestnancov.

Po opätovnom prijatí núdzového stavu a zákazu zhromažďovania v novembri 2021 bola možnosť organizovania ďalších protestných aktivít obmedzená. Dôkazom toho bol aj zákrok polície voči protestujúcim záchranárom pred budovou NR SR. Prezident KOZ SR Marián Magdoško okamžite vyjadril záchranárom plnú podporu a zásah polície odsúdil.

Na záver roka vyhlásila Rada Odborového zväzu školstva štrajkovú pohotovosť a vyzvala vládu SR, aby začala bezodkladne riešiť nepriaznivú situáciu v oblasti školstva a to predovšetkým navýšením finančných zdrojov na zlepšenie finančného ohodnotenia všetkých zamestnancov školstva a vedy. Všetci zúčastnení tejto štrajkovej pohotovosti, ako aj ostatných súvisiacich aktivít s cieľom dosiahnuť finančnú, ale aj morálnu podporu zo strany štátu a koncepčné riešenie nahromadených problémov majú solidárnu podporu všetkých odborových zväzov združených v KOZ SR.

Zahraničná činnosť KOZ SR

Pri menovaní aktivít KOZ SR v roku 2021 nemôžeme vynechať ani našu medzinárodnú spoluprácu. V rámci účasti na rokovaniach Výkonného výboru EOK zástupcovia KOZ SR navrhovali a pripomienkovali viacero odborných a politických dokumentov. Jedným z veľkých úspechov je aktuálne presadzovanie schválenia smernice o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii.

Prezident KOZ SR Marián Magdoško s eurokomisárom Nicolasom Schmitom

EOK v predchádzajúcich rokoch realizovala kampaň s cieľom zvýšenia miezd nazvanú „Pay Rise“, ktorá reagovala na výrazný pokles miezd v poslednom desaťročí v Európe. Úzka spolupráca pokračovala  aj medzi odborovými centrálami v rámci Vyšehradskej skupiny V4, vrátane regionálnej spolupráce s Rakúskom a Nemeckom. V rámci Európskeho odborového inštitútu (ETUI) KOZ SR zorganizovala viacero školení, rokovaní a či online konferencii.

KOZ SR podporovala iniciatívy EOK a MOK týkajúce sa organizovania zamestnancov, podpory sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania a práva na štrajk s využitím mediálnych kampaní oboch organizácií. KOZ SR je každoročne členom slovenskej delegácie a zúčastňuje sa výročných medzinárodných konferencií práce organizovaných Medzinárodnou organizáciou práce v Ženeve. V roku 2021 sa KOZ SR obrátila s podaním na Medzinárodnú organizáciu prace (MOP) z dôvodu porušenia elementárnych princípov tripartitného sociálneho dialógu v Slovenskej republike.

V budúcom roku plánujeme naďalej nahlas brániť práva zamestnancov či už na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR alebo ak to bude potrebné aj v uliciach. Prajeme všetko dobré v novom roku 2022!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *