Pracovník v ťažkom priemysle, Anton Dimitriev, UnsplashPracovník v ťažkom priemysle, Anton Dimitriev, Unsplash

Vláda dnes na svojom rokovaní schválila ďalšie uvoľnenie pravidiel pre prijímanie zamestnancov z tretích krajín.

Ukazovatele trhu práce jasne ukazujú, že potreba zamestnávania cudzincov prichádzajúcich z tretích krajín je urgentná. Podľa nás je však nevyhnutné hľadať príčiny, prečo sa náš trh práce do takého stavu dostal a prečo slovenskí pracujúci odchádzajú za prácou s vyšším finančným ohodnotením a lepšími pracovnými podmienkami.

Aktuálne schválený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov bol vypracovaný z dôvodu zatraktívnenia modrých kariet (vysokokvalifikovaného zamestnania) pre potreby jej využívania na našom trhu práce a transpozície novej smernice Európskeho parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania do národnej legislatívy.

V súvislosti s transpozíciou smernice sa zároveň navrhuje novelizácia zákona o službách zamestnanosti, ktorý upravuje aj podmienky zamestnávania štátnych príslušníkov tretej krajiny s výkonom práce na území Slovenskej republiky.

Zo zmeny zákona však po medzirezortnom pripomienkovom konaní vyplynuli skutočnosti, s ktorými nesúhlasíme. Zásadne nesúhlasíme s navýšením podielu štátnych príslušníkov tretej krajiny z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa. Požadovali sme ponechanie pôvodnej hodnoty podielu na úrovni 30 %. Ministerstvo vnútra ustúpilo pripomienkam ešte v rámci MPK a výsledkom je kompromisné zvýšenie podielu z 30 % na 45 %.

V prípade zamestnávania cudzincov zdôrazňujeme, že existuje neustála obava zo sociálneho dumpingu vo všetkých jeho podobách, zneužívania pracovnej sily a jej dovážania len za účelom šetrenia finančných prostriedkov.

V rámci nedávno prijatých zmien v nariadení vlády SR č. 383/2023 Z. z. o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum vybraným skupinám štátnych príslušníkov tretích krajín vo vybraných zamestnaniach v oblasti priemyslu sa za zamestnávateľa považuje aj agentúra dočasného zamestnávania, ak ide o dočasné pridelenie štátneho príslušníka tretej krajiny. Všetky tieto úpravy vnímame negatívne, keďže evidujeme zhoršené postavenie agentúrnych zamestnancov na slovenskom pracovnom trhu oproti kmeňovým zamestnancom. V kombinácií agentúrnych zamestnancov, štátnych príslušníkov tretích krajín, a zároveň zvýšenia ich podielu z celkového počtu zamestnancov v pracovnom pomere, sa výrazne znižuje schopnosť organizovať a hájiť kolektívne práva takýchto zamestnancov.

Pripomíname, že oslabovanie kolektívneho vyjednávania je v rozpore s cieľmi Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2041 z 19. októbra 2022 o primeraných minimálnych mzdách v Európskej únii ohľadom podpory kolektívneho vyjednávania. Tieto kroky považujeme za rozporné aj so záväzkami z Programového vyhlásenia vlády SR 2023 – 2027: „Modernizácia sveta práce vedie cez silnejší a aktívnejší sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie, preto vláda podporí jeho kvalitu, spoluúčasť zamestnancov na rozhodovaní, ako aj postavenie odborov.“.

Predseda vlády na výjazdovom rokovaní vlády SR dňa 29.2.2024 uviedol, že vláda pracuje aj s návrhom, aby sa zamestnávanie cudzincov povolilo, okrem splnenia iných podmienok, aj tým, že zamestnávateľ je viazaný kolektívnou zmluvou. Preto bolo našou požiadavkou uplatniť aj túto podmienku pre zamestnávateľov, a to vzhľadom na rastúci počet zamestnancov z tretích krajín a rastúce riziko zhoršenia pracovného prostredia. Ďalej vo vzťahu k týmto zamestnancom sme navrhovali aj zabezpečenie ich vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a pracovnoprávnych otázok.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *