Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň,

Novela ZP má riešiť aj pravidlá práce z domu. Dnes som svedkom, že zamestnanec má 24- hodinovú pracovnú dobu. Telefonáty a emaily od psychopatických šéfov sú zamestnanci nútení prijímať večer, často v noci. V dobe, keď majú oddychovať. Tu je, podľa mňa, pole pôsobnosti KOZ SR, s týmto robte poriadok.

Odpoveď:

Na úvod si dovoľujeme uviesť, že problematiku domáckej práce/telepráce upravuje ust. § 52 Zákonníka práce. Taktiež uvádzame, že novela Zákonníka práce č. 66/2020 Z. z. zaviedla do ust. §250b na prechodné obdobie (t.j. v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní) právo zamestnávateľa nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje, ako aj právo zamestnanca na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

Súhlasíme, že aktuálne platné znenie Zákonníka práce neobsahuje explicitné právo zamestnanca na tzv. odpojenie sa, tzn. aktuálne platný Zákonník práce nedáva zamestnancovi možnosť, bez hrozby sankcie zo strany zamestnávateľa, nesplniť pracovný pokyn, uložený zamestnancovi zamestnávateľom po pracovnom čase, t.j. v čase, kedy zamestnanec nevykonáva domácku prácu, resp. teleprácu. Za určitých okolností by síce zamestnanec mohol argumentovať ust. § 47 ods. 3 Zákonníka práce, ale bez bližšie stanovených zákonných podmienok by s ťažkosťou zdôvodňoval, že mu zamestnávateľ uložil pracovný pokyn v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo v rozpore s dobrými mravmi. Je tomu tak preto, lebo podľa aktuálneho znenia ust. § 52 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce sa na takéhoto zamestnanca nevzťahujú ustanovenia o rozvrhnutí určeného týždenného pracovného času, nepretržitom dennom odpočinku, nepretržitom odpočinku v týždni a o prestojoch (pracovný čas si rozvrhuje sám zamestnanec).

Dovolíme si však poznamenať, že je potrebné rozlišovať medzi domáckou prácou/teleprácou (kedy za podmienok dojednaných v pracovnej zmluve vykonáva zamestnanec prácu pre zamestnávateľa doma alebo na inom dohodnutom mieste, slangovo povedané trvalý „homeoffice“) a výkonom práce, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností (teda bez zmeny pracovných podmienok, týkajúcich sa  miesta výkonu práce, dojednaného v pracovnej zmluve, slangovo dočasný „homeoffice“) so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním doma alebo na inom ako zvyčajnom mieste výkonu práce za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje. V takom prípade totiž nejde o domácku prácu/teleprácu na účely ust. § 52 Zákonníka práce, pracovný čas si nerozvrhuje zamestnanec sám, ale zo strany zamestnávateľa je určený pracovný čas, počas ktorého má byť zamestnanec zamestnávateľovi k dispozícii, teda byť „online“. Zamestnávateľ je tak povinný rešpektovať jednak prestávku v práci na odpočinok a jedenie, ale tiež nepretržitý denný odpočinok, ako aj nepretržitý odpočinok zamestnanca v týždni.

Dávame Vám za pravdu, že prax bola často iná a zamestnanci boli v neustále k dispozícii zamestnávateľovi, preto je vítaná legislatívna zmena, týkajúca sa pravidiel pre domácku prácu/teleprácu a tzv. dočasný homeoffice, ktoré vymedzujú explicitne právo na tzv. odpojenie sa.

Ako správne uvádzate, dňa 04.02.2021 bola schválená novela Zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce, ktorá obsahuje aj novú právnu úpravu domáckej práce a telepráce podľa ust. § 52 Zákonníka práce, ktorá by v tejto časti legislatívnej zmeny mala nadobudnúť účinnosť od dňa 01.03.2021.

Medzi nové pravidlá, ktoré táto novela zaviedla vo vzťahu k domáckej práci/telepráci, ale aj k práci, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností so súhlasom zamestnávateľa alebo po dohode s ním z domácnosti zamestnanca a za predpokladu, že druh práce, ktorý zamestnanec vykonáva podľa pracovnej zmluvy, to umožňuje (t.j. vykonáva prácu z domácnosti, avšak na účely Zákonníka práce nejde o domácku prácu/teleprácu pre jej príležitostný/mimoriadny charakter), je právo zamestnanca na tzv. odpojenie sa. Toto právo je konštruované ako právo zamestnanca nevykonávať prácu mimo pracovného času (ak nejde o prácu nadčas, pracovnú pohotovosť), v čase prekážok v práci, dovolenky a obsahuje zákaz pre zamestnávateľa hodnotiť toto nevykonávanie práce zo strany zamestnanca ako porušenie pracovnej disciplíny. V novele Zákonníka práce ho nájdete pod ust. § 52 ods. 10, ktoré je legislatívne vyjadrené nasledovne: Zamestnanec, vykonávajúci domácku prácu alebo teleprácu, má právo počas jeho nepretržitého denného odpočinku a nepretržitého odpočinku v týždni, ak mu nie je v tomto čase nariadená alebo s ním dohodnutá pracovná pohotovosť alebo práca nadčas, počas čerpania dovolenky, sviatku, pre ktorý práca odpadla, a prekážky v práci nepoužívať pracovné prostriedky, slúžiace na výkon domáckej práce alebo telepráce. Zamestnávateľ nesmie posudzovať ako nesplnenie povinnosti, ak zamestnanec odmietne vykonať prácu alebo splniť pokyn v čase podľa prvej vety.“ Uvedenou zmenou v zmysle novely Zákonníka práce sa zabezpečí, aby výkon práce z domácnosti nezasahoval do súkromného života zamestnanca.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Ilustračná fotografia olia danilevich od  Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *