Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Pracujem ako výrobný zamestnanec a zamestnávateľ mi, argumentujúc novelou Zákonníka práce č. 350/2022 Z.z., doručil výpoveď e-mailom. Je takýto postup zamestnávateľa správny?

Odpoveď:

Aktuálne daný právny stav neumožňuje zamestnávateľom, aby zamestnancom doručovali skončenie pracovného pomeru výpoveďou elektronicky, a to ani v nadväznosti na novelu Zákonníka práce, ktorá je účinná od 01.11.2022. Je tomu tak preto, že výpoveď je písomnosť zamestnávateľa týkajúca sa skončenia pracovného pomeru, ktorú podľa ust. § 38 Zákonníka práce je zamestnávateľ povinný doručiť zamestnancovi do vlastných rúk. Zamestnávateľ je povinný takúto písomnosť doručiť zamestnancovi na pracovisku, v jeho byte alebo kdekoľvek bude zastihnutý. Len ak to nie je možné, možno takúto písomnosť doručiť poštovým podnikom ako doporučenú zásielku s doručenkou a poznámkou „do vlastných rúk“. Ide pritom o kogentné ustanovenie zákona, od ktorého sa zamestnávateľ nemôže odchýliť, t.j. nemôže písomnosť týkajúcu sa skončenia pracovného pomeru doručovať iným spôsobom, než mu zákon dovoľuje. Novelou, o ktorú sa zamestnávateľ opiera, nedošlo k zmene týkajúcej sa podmienok pre doručovanie písomností týkajúcich sa vzniku, zmeny alebo skončenia pracovného pomeru či vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy. Zmena, na ktorú si dovolíme upozorniť, vzťahujúca sa na doručovanie písomností týkajúcich sa vzniku, zmeny alebo skončenia pracovného pomeru či vzniku, zmeny a zániku povinností zamestnanca vyplývajúcich z pracovnej zmluvy, pokiaľ dôjde k ich doručovaniu prostredníctvom poštového podniku, spočíva v odbernej lehote, nakoľko od 1.11.2022 zamestnávateľ nesmie určiť pre zásielku odbernú lehotu kratšiu ako desať dní. 

Záverom je teda potrebné konštatovať, že podľa ust. § 61 ods. 1 Zákonníka práce, výpoveď musí byť písomná a doručená, inak je neplatná. Pokiaľ ide o jej doručovanie, zákon stanovuje kogentné podmienky v nadväznosti na ust. § 38 Zákonníka práce, preto, ak je výpoveď z pracovného pomeru doručená zamestnancovi e-mailom, potom zamestnávateľ postupuje v priamom rozpore s ust. § 38 ods. 1 Zákonníka práce a takáto výpoveď nemôže byť platná, a to ani za predpokladu, ak by bola podpísaná a odoslaná so zaručeným elektronickým podpisom. Aktuálna právna úprava neumožňuje elektronickú formu doručovania písomností týkajúcich sa skončenia pracovného pomeru.  

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *