Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Dobrý deň, prosím Vás o právnu radu. Bola mi uznaná choroba z povolania. Momentálne som stále PN. Moja choroba mi neumožňuje pokračovať v mojom doterajšom zamestnaní, preto by som chcel odísť do predčasného dôchodku, na ktorý mám nárok. Rozhodnutie o priznaní choroby z povolania som odniesol na Sociálnu poisťovňu. Tu som bol informovaný, že návrh na odškodné musí dať zamestnávateľ.

Prosím Vás o radu, ako ďalej postupovať po ukončení PN v prípade, že zamestnávateľ mi ponúkne iné, menej platené pracovné miesto? V pracovnom pomere som od 1.2.2020. Mám nárok na odstupné?

Moja choroba z povolania bola ohodnotená na 90 bodov. O čo všetko mám žiadať, načo mám nárok podľa zákona a kto ma finančne odškodní ?

Ďakujem.

Odpoveď:

Vychádzame z tvrdení, ktoré ste uviedli vo Vašom podaní a k Vašim otázkam uvádzame nasledovné:

Počas dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu choroby z povolania, požiadajte Sociálnu poisťovňu o úrazový príplatok. Suma úrazového príplatku je 55% denného vymeriavacieho základu od prvého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, ktorá vznikla v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania do tretieho dňa tejto dočasnej pracovnej neschopnosti. Od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti, vzniknutej v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, je suma úrazového príplatku 25% denného vymeriavacieho základu. Čiže do skončenia PN by ste mali mať uznaný úrazový príspevok, ktorý poskytuje Sociálna poisťovňa k náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti.

Máte aj ďalšie možnosti pre uplatnenie úrazových dávok, ako sú napríklad: náhrada za bolesť alebo náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, či  jednorazové vyrovnanie. Tieto náhrady poskytuje Sociálna poisťovňa, preto Vám odporúčame požiadať o všetky spomínané náhrady a Sociálna poisťovňa rozhodne o tom, na ktoré máte nárok.

Z uvedených faktov predpokladáme, že nastala situácia, že špecializované pracovisko Vám priznalo chorobu z povolania, Vy ako zamestnanec požiadate o úrazovú dávku, ale Sociálna poisťovňa dávku nevypláca, lebo zamestnávateľ neuznal zodpovednosť za  túto chorobu z  povolania. Požiadajte zamestnávateľa, aby uznal zodpovednosť za chorobu z povolania. V opačnom prípade, ak zamestnávateľ neuzná zodpovednosť za chorobu z povolania, máte ako zamestnanec možnosť obrátiť sa na  súd, aby súd určil, že zamestnávateľ je zodpovedný za chorobu z povolania.

Po ukončení PN a zdokladovaní choroby z povolania, zamestnávateľ je povinný preradiť Vás, ako zamestnanca, na inú prácu, ak zamestnanec vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo stratil spôsobilosť naďalej vykonávať doterajšiu prácu, alebo ak ju nesmie vykonávať pre chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu, určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva.

Ak nemožno dosiahnuť účel preradenia preradením zamestnanca v rámci pracovnej zmluvy, môže zamestnávateľ preradiť zamestnanca v týchto prípadoch po dohode aj na prácu iného druhu, ako bol dohodnutý v pracovnej zmluve.

Práca, na ktorú zamestnávateľ preraďuje zamestnanca, musí zodpovedať zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu. Zamestnávateľ je povinný prihliadnuť aj na to, aby táto práca bola pre zamestnanca vhodná vzhľadom na jeho schopnosti a kvalifikáciu.

Teda, ak Vám zamestnávateľ ponúkne inú prácu – za iných mzdových podmienok, musíte sa na tejto práci dohodnúť, nemôže Vám jednostranne zmeniť mzdové podmienky a musí vykonať aj zmenu pracovnej zmluvy. Ak s takouto prácou nesúhlasíte, zamestnávateľ Vám môže dať výpoveď alebo sa s Vami dohodnúť na ukončení pracovného pomeru. Tu je potrebné upozorniť, že v skončení pracovného pomeru musí byť jednoznačne vymedzený dôvod skončenia pracovného pomeru, vo Vašom prípade z dôvodu choroby z povolania, aby ste mali nárok na odstupné vo výške 10 násobku priemerného mesačného zárobku (ustanovenie § 76 ods. 4 Zákonníka práce. V kolektívnej zmluve môže byť dohodnuté aj vyššie odstupné.)

Ako píšete, že chcete požiadať aj o priznanie predčasného starobného dôchodku, v takom prípade Vám patrí aj odchodné najmenej v sume priemerného mesačného zárobku, ak Vám bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti, podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení. O vyplatenie odchodného požiadajte zamestnávateľa.

Zhrnutie nárokov vyplývajúcich z právnych predpisov:

 • úrazový príplatok počas trvania PN z dôvodu choroby z povolania – požiadajte Sociálnu poisťovňu,
 • náhrada za bolesť, náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia, jednorazové vyrovnanie – požiadajte Sociálnu poisťovňu,
 • rovnaká mzda pri poskytnutí inej vhodnej práce z dôvodu choroby z povolania – dohoda so zamestnávateľom,
 • výpovedná doba – 2 mesiace – pri skončení pracovného pomeru výpoveďou,
 • odstupné vo výške 10 – násobku priemerného mesačného zárobku – pri skončení pracovného pomeru z dôvodu choroby z povolania – tento dôvod musí byť presne vymedzený vo výpovedi, alebo v dohode o skončení pracovného pomeru, vypláca zamestnávateľ
 • odchodné – pri prvom skončení pracovného pomeru a bol priznaný predčasný starobný dôchodok na základe žiadosti, podanej pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení – požiadajte zamestnávateľa.
2 myšlienky k článku “Nároky pri chorobe z povolania – predčasný dôchodok”
 1. Dobrý deň chcela by som vás poprosiť o radu ako postupovať pri chorobe z povolania ktorá mi nebola priznaná.Choroba zo zoznamu chorôb z povolania bola pod číslom 29-choroba z dlhodobého, nadmerného a jednostranného zaťaženia končatín -ochorenie kostí kĺbov, šliach a nervov končatín.
  Moje diagnózy sú: syndróm karpálneho tunela
  Artroza bližšie neurčena,Rhisartrosis polícis l.dxgr.lll s indik.k TEP
  Laterálna epikondylitida
  Moje zamestnanie spočíva práve v tom,že takmer celých osem hodín sú zaťažené práve ruky a hlavne palce nakoľko pracujem ako balíčka ložísk,skladanie krabičiek atď.Pracu vykonávam 11 rokov a som presvedčená,že je to práve touto prácou.Je nás viac zamestnankýň ktoré trpia týmito ochorenChcela by som sa spýtať či si môžem podať odvolanie, nakoľko v lekárskom posudku nebola písaná možnosť odvolania a taktiež by ma zaujímalo či je možnosť nahliadnuť do správy od zamestnávateľa ako bola popísaná moja náplň práce, pretože práve na zamestnávateľa mám podozrenie, že nie pravdivo sa uvádzali informácie ako sa pracuje.Pred príchodom RUVZ boli niektorí zamestnanci nabadany na úplne iné pracovné podmienky čo bolo úplne smiešne, keď vás začnú presviedčať o niečom , že robíte keď tak nerobíte,napr že prácu nevykonavame v kuse osem hodín,ale medzi tým robíme niečo iné.A druhá vec je,že majiteľova manželka pracuje práve na tom RUVZ.Chcela by som vás poprosiť o radu či to má zmysel sa pustiť do odvolania.Posudzovana som bola v Martine Pracovné lekárstvo.
  Za vyjadrenie vám srdečne ďakujem.

  1. urcite ano mate narok mam to iste aj operacie a uznali to na klinike v Bratislave chdte do toho a ked tak sa odvolajte na ministerstvo zdravotnictva

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *