Klientske centrum odborov svojou činnosťou už tretí rok pomáha ľuďom, ktorí majú problémy v zamestnaní, s ktorými si nevedia sami poradiť. Klientske centrum radí v oblasti pra­covného práva, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovného prostre­dia a v mnohých ďalších oblastiach, s ktorými sa zamestnanci stretávajú. My vám prinášame pravidelne niekoľko prípadov, v ktorých Klientske centrum odborov poradilo svojim klientom.

Otázka:

Ako postupovať pri založení odborov na pracovisku?

Odpoveď:

Na založenie odborovej organizácie je potrebné:

  • získať najmenej 3 záujemcov o členstvo v odboroch, z ktorých aspoň jeden má 18 rokov (zákonná podmienka; minimálne jeden z nich by mal byť zamestnanec zamestnávateľa, u ktorého sa odbory zakladajú);
  • je na Vás výber odborového zväzu, pod ktorý sa chcete začleniť, t. j. byť jeho členom, kontaktovať ho, zvolený odborový zväz Vám poskytne súčinnosť so všetkými krokmi, ktoré sú k založeniu odborovej organizácie potrebné (nevyžaduje sa odvetvová príslušnosť), Zoznam odborových zväzov združených v KOZ SR nájdete na portáli https://www.kozsr.sk/koz-sr/odborove-zvazy/ ; 
  • členstvo v odboroch sa zakladá vyplnením prihlášky;
  • následne prebehne registrácia na zvolenom odborovom zväze a zápis do registra mimovládnych organizácií na Ministerstve vnútra SR a pridelenie IČO;
  • po formálnom založení odborovej organizácie sa táto oficiálne predstaví zamestnávateľovi, u ktorého bude pôsobiť (až týmto okamihom začína oficiálna činnosť odborovej organizácie na pracovisku);
  • člen odborovej organizácie platí členské.

Odborová organizácia je podľa § 230 ods. 1 Zákonníka práce občianske združenie podľa osobitného predpisu, a tým je zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Podľa  tohto ustanovenia je odborová organizácia povinná písomne informovať zamestnávateľa o začatí svojho pôsobenia u zamestnávateľa a predložiť mu zoznam členov odborového orgánu, t. j. zoznam členov výboru – predseda, prípadne aj podpredseda, hospodár, a ostatní členovia výboru.

Výkonným voleným orgánom základnej organizácie je výbor základnej organizácie, ktorý je podľa § 11a ods. 1 Zákonníka práce, príslušným odborovým orgánom. Štatutárnym zástupcom základnej organizácie je predseda základnej organizácie. Výbor základnej organizácie je príslušným orgánom oprávneným konať vo vzťahu k zamestnávateľovi za základnú organizáciu a za členov. Výbor základnej organizácie tvorí spravidla predseda, podpredseda, hospodár a ďalší členovia výboru.

Zamestnanci sa zúčastňujú prostredníctvom zástupcov zamestnancov na utváraní pracovných podmienok, a to spolurozhodovaním, prerokovaním, právom na informácie a kontrolnou činnosťou. Zákonník práce vo svojich ustanoveniach vymedzuje úlohy zástupcov zamestnancov. Napríklad zástupcovia zamestnancov musia súhlasiť s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom u zamestnávateľa. Musia tiež prerokovať výpoveď alebo okamžité skončenie pracovného pomeru, ktoré chce dať zamestnancovi zamestnávateľ, majú právo kontrolovať, či sa dodržiavajú pracovnoprávne predpisy u zamestnávateľa, majú právo na informácie týkajúce sa hospodárskej a finančnej situácie zamestnávateľa.

Právo na združovanie je z hľadiska svojej povahy ústavným právom, zamestnávateľovi je podľa § 230 ods. 2 uložená povinnosť nielen strpieť založenie odborovej organizácie, ale aj umožniť zamestnancom, aby na pracovisku odborová organizácia pôsobila. Takúto právnu povinnosť má zamestnávateľ aj v prípade, ak sa zamestnanci rozhodnú na pracovisku založiť viac odborových organizácií. Pokiaľ ide o obsah uvedenej právnej povinnosti zamestnávateľa, nemožno túto povinnosť chápať len ako pasívne správanie zamestnávateľa, ktoré by umožnilo pôsobenie odborových organizácií na pracovisku. V uvedenom smere má zamestnávateľ zákonom určené adresné a konkrétne povinnosti, ktorých ťažiskovú časť Zákonník práce stanovuje v ustanovení § 240. Zamestnanec nie je povinný oznamovať zamestnávateľovi svoje členstvo v odborovej organizácii (radový člen, nie člen výboru, ten je označený na zozname, ktorý sa predkladá zamestnávateľovi). V spojitosti s uvedenou široko koncipovanou právnou povinnosťou zamestnávateľa Zákonník práce zamestnávateľovi ukladá viacero konkrétnych právnych povinností, napr. pri materiálnom zabezpečení činnosti odborovej organizácie (povinnosť zamestnávateľa poskytovať zástupcom zamestnancov na nevyhnutnú prevádzkovú činnosť bezplatne v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a povinnosť uhrádzať náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou), ale aj ďalšie povinnosti v priebehu kolektívneho vyjednávania, ďalšieho vzdelávania a pod.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *