Dohodnutie si skúšobnej doby v pracovnej zmluve je veľmi časté. Skúšobná doba totiž umožňuje ako zamestnávateľovi, tak aj zamestnancovi overiť si, či im vyhovuje pracovný pomer a spoznať zmluvného partnera. Ak po určitom čase v rámci plynutia skúšobnej doby zistia, že nechcú naďalej pokračovať v pracovnom pomere, majú možnosť jednoducho skončiť pracovný pomer počas skúšobnej doby. Ak na základe negatívnych skúseností (napr. nevyhovujúce pracovné výsledky zamestnanca, zlé pracovné podmienky) jedna zo zmluvných strán nemá záujem, aby pracovný pomer pokračoval ďalej, stačí, ak počas plynutia skúšobnej doby oznámi druhej zmluvnej strane, že s ňou končí pracovný pomer.

Zákonník práce upravuje podmienky, za ktorých možno dohodnúť skúšobnú dobu:

– skúšobnú dobu možno dohodnúť len v pracovnej zmluve, ktorá musí mať písomnú formu (v inej zmluve alebo dohode, prípadne nie v písomnej pracovnej zmluve, by bolo dohodnutie skúšobnej doby neplatné);

– skúšobnú dobu možno dohodnúť najneskôr v deň vzniku pracovného pomeru, t. j. v deň, ktorý je dohodnutý ako deň nástupu do práce (neskoršie, po vzniku pracovného pomeru, už nie je možné platne dohodnúť skúšobnú dobu). Z uvedeného vyplýva, že skúšobnú dobu možno v jednom pracovnom pomere dohodnúť len jedenkrát.;

– skúšobná doba môže byť dohodnutá maximálne na tri mesiace. Skúšobná doba pre vedúceho zamestnanca v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu a vedúceho zamestnanca, ktorý je v priamej riadiacej pôsobnosti tohto vedúceho zamestnanca, môže byť dohodnutá najviac šesť mesiacov. Zmluvné strany si môžu dohodnúť i kratšiu skúšobnú dobu. Ak by si zmluvné strany dohodli v písomnej pracovnej zmluve skúšobnú dobu a nedohodli sa na jej dĺžke, predpokladá sa, že skúšobná doba je dohodnutá na tri mesiace. Ak by si dohodli dlhšiu skúšobnú dobu, ako je maximálna zákonná skúšobná doba, dohodnutie skúšobnej doby nie je neplatné, platí, že skúšobná doba je dohodnutá na tri mesiace.

V skúšobnej dobe môže zamestnávateľ a zamestnanec skončiť pracovný pomer písomne z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Zamestnávateľ môže skončiť pracovný pomer v skúšobnej dobe s tehotnou ženou, matkou do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiacou ženou a mužom na otcovskej dovolenke len písomne, vo výnimočných prípadoch, ktoré nesúvisia s tehotenstvom, materstvom alebo so starostlivosťou o narodené dieťa, a musí skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe náležite písomne odôvodniť, inak je neplatné.

Písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru sa má doručiť druhému účastníkovi spravidla aspoň tri dni pred dňom, keď sa má pracovný pomer skončiť (ak sa táto lehota nedodrží, dôjde i tak k platnému skončeniu pracovného pomeru).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *