V piatok 27. augusta sa v Bratislave uskutočnil VIII. zjazd Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, ktorý bol pôvodne plánovaný na november 2020, avšak z dôvodu pandémie covid-19 sa termín zjazdu viackrát posúval.

Zjazd je najvyšší orgán zväzu, ktorý sa uskutočňuje raz za 5 rokov a rozhoduje o najdôležitejších otázkach týkajúcich sa organizácie a smerovania zväzu.

Na zjazde sa zúčastnilo 118 delegátov, ktorí zastupovali pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov, učiteľov vysokých škôl a vedecko-výskumných zamestnancov na všetkých typoch a druhoch škôl a školských zariadení z celého Slovenska. Úvodný príhovor predniesol predseda zväzu Pavel Ondek, ktorý poďakoval delegátom za ich prácu a naznačil základné témy, ktorými sa bude zjazd zaoberať.

Pozvanie na zjazd prijal minister školstva Branislav Gröhling, ktorý vo svojom vystúpení poďakoval školským odborárom za konštruktívnu spoluprácu pri tvorbe novej legislatívy upravujúcej zmeny vo vzdelávacom systéme, pracovné podmienky zamestnancov ako aj obsah vzdelávania. Zároveň vyzdvihol aktivity odborárov počas pandémie, ktorými pomáhali pri bezprecedentnej zložitej situácii v školstve ako aj pri riešení individuálnych prípadov na pracoviskách. Okrem toho prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby v budúcom roku pokračovalo zvyšovanie platov zamestnancov školstva na základe záväzkov uvedených v programovom vyhlásení vlády.

Spomedzi hostí tiež vystúpil prezident Konfederácie odborových zväzov SR Marián Magdoško, ktorý označil odborový zväz školstva za jeden z pilierov konfederácie. Zároveň upozornil na alarmujúcu zhoršujúcu sa kúpyschopnosť obyvateľstva a vyzval ministra školstva, aby okrem iného presadzoval vo vláde úpravu platových taríf zamestnancov vo verejnej správe, medzi ktorých patria aj nepedagogickí zamestnanci školstva.

Predseda partnerského Českomoravského odborového svazu pracovníkov školství František Dobšík vyzdvihol dlhoročnú nadštandardnú spoluprácu oboch zväzov na medzinárodnej úrovni a zaželal delegátom zdarný priebeh rokovania.

Delegáti zjazdu následne rokovali o návrhoch základných dokumentov zväzu a schválili Stanovy, Smernicu pre hospodárenie a Ciele a program zväzu na ďalšie volebné obdobie.

Prioritami zväzu pre nadchádzajúce roky bude:

 • zvyšovanie percentuálneho podielu z HDP pre školstvo na úroveň porovnateľnú s vyspelými európskymi štátmi v súlade s odporúčaniami OECD,
 • rast tarifných platov v školstve tak, aby dosiahli úroveň priemerných platov zamestnancov v iných rezortoch s porovnateľným dosiahnutým stupňom vzdelania,
 • prechod financovania osobných nákladov všetkých zamestnancov školstva pod prenesený výkon štátnej správy,
 • stabilizácia počtu členov zväzu s akcentom na získanie mladých ľudí,
 • udržiavanie a rozvoj rôznych foriem starostlivosti o členov,
 • podpora vzdelávania zamestnancov, rekondičných a rehabilitačných pobytov,
 • podpora zvýšenia úrovne odborného vzdelávania, čo prispieva k rozvoju ekonomiky a znižovaniu nezamestnanosti,
 • presadzovanie krokov proti snahám o privatizáciu a komercionalizáciu služieb v oblasti vzdelávania,
 • zmena pracovných pomerov učiteľov vysokých škôl z doby určitej na dobu neurčitú.

Delegáti zjazdu následne v tajných voľbách spomedzi seba zvolili predsedu zväzu, ktorým sa stal súčasný predseda Pavel Ondek. Za podpredsedov boli zvolení: Ingrid Gamčíková (Združenie ZŠ), Peter Danko (Združenie SŠ) a Miroslav Habán (Združenie VŠaPRO).

Na záver rokovania prebehla diskusia o aktuálnych problémoch v školstve, z ktorej vzišlo Vyhlásenie delegátov VIII. zjazdu. Vyhlásenie reaguje na aktuálne výzvy, predovšetkým na podstatné zmeny vo výchove a vzdelávaní spôsobené pandémiou ako aj na neriešenie pretrvávajúcich problémov v školstve.

Vo vyhlásení delegáti žiadajú:

Občanov Slovenskej republiky, aby aj naďalej podporovali oprávnené požiadavky školských odborárov smerujúce k pozdvihnutiu úrovne slovenského školstva, a tým k zabezpečeniu rozvoja celej spoločnosti

Vládu SR:

 • zvýšiť podiel HDP na školstvo a vedu, skvalitnenie vzdelávacieho procesu a zlepšenie sociálneho a ekonomického postavenia všetkých zamestnancov školstva a
 • riešiť pretrvávajúce nízke ohodnotenie pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov,
 • novelizovať školskú legislatívu,
 • dokončiť proces zjednotenia financovania regionálneho školstva,
 • účelovo viazať finančné prostriedky určené na ďalšie vzdelávanie zamestnancov,
 • riešiť bytovú otázku zamestnancov školstva výstavbou školských bytov,
 • rozšíriť poskytovanie príspevku na vzdelávanie na všetkých zamestnávateľov bez ohľadu na počet zamestnancov a
 • navýšiť normatív na prevádzkové náklady.

Celý text vyhlásenia a fotogalériu nájdete na www.ozpsav.sk

Zdroj: Facebook OZPSAV

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *