Uplynulé dni nám znova ukázali, že vysoké tropické teploty sa stávajú už aj v našom teplotnom pásme prirodzenou súčasťou letných dní. Takéto teploty však nepriaznivo vplývajú aj na kvalitu pracovného prostredia. Na Slovensku, našťastie, platia zákony, ktoré chránia pracujúcich pred neúmernou fyzickou záťažou, spôsobenou teplom.

Od 1. marca 2016 nadobudol účinnosť vykonávací predpis, vyplývajúci zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia… – vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Podľa § 37 ods. 2 písm. c) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je zamestnávateľ povinný (v prípade, ak vonkajšia teplota v tieni presahuje 30 °C) zabezpečiť príslušné opatrenia, ktoré vylúčia alebo aspoň znížia nepriaznivé účinky faktorov tepelno-vlhkostnej mikroklímy na zdravie zamestnancov na najnižšiu možnú a dosiahnuteľnú mieru.

Zamestnanci by mali mať pri práci vytvorené optimálne podmienky na prácu. Avšak často ich pracovnú pohodu narúšajú viaceré negatívne faktory práce a pracovného prostredia, čím dochádza neraz aj k poklesu pracovného výkonu zamestnancov.

Poznáte to: Cítite sa unavení, ste malátni, máte bolesti hlavy, závrate. Jednoducho, nepodávate výkon, aký by ste mali. Za mnohými týmito príznakmi môžu byť aj extrémne horúčavy počas letných mesiacov na pracovisku.

O celkovú pohodu a pracovné podmienky na pracovisku by sa mal postarať zamestnávateľ.

Zamestnávateľ má povinnosť zabezpečiť pre svojich zamestnancov na pracovisku optimálne mikroklimatické podmienky, ktoré majú byť v prvom rade vytvorené stavebným riešením budovy (priestorov) a prípadne aj technickým zariadením.

Na pracoviskách, kde zamestnanci vykonávajú dlhodobú prácu a nie je možné zabezpečiť optimálne mikroklimatické podmienky, by mal zamestnávateľ zabezpečiť aspoň prípustné podmienky, s výnimkou pracoviska, vyžadujúceho osobitné tepelné podmienky alebo pracoviska, na ktorom nemožno technickými prostriedkami odstrániť záťaž teplom alebo chladom z technologických procesov a s výnimkou mimoriadne chladných a mimoriadne teplých dní.

Za mimoriadne teplý deň sa považuje taký deň, keď teplota vzduchu v tieni prekročí 30 stupňov Celzia.

Optimálne a prípustné mikroklimatické podmienky sú stanovené odlišne pre teplé a chladné obdobie roka a líšia sa aj podľa kategorizácie vykonávanej práce, podľa celkového energetického výdaja zamestnanca pri práci, ktorú zamestnanec vykonáva.

V teplom období roka majú byť dodržané nasledovné podmienky pre jednotlivé nižšie uvedené triedy práce:

Trieda práce 1 a

Činnosti: Napr. bežná administratívna práca, práca posediačky s minimálnou pohybovou aktivitou ako je práca s PC, triedenie drobných predmetov a pod.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 23 – 27°C, prípustná 20 – 28°C.

Trieda práce 1 b

Činnosti: Najmä riadenie osobného motorového vozidla, práca postojačky, ktorá je občas spojená s pomalou chôdzou po rovnej podlahe s prenášaním ľahkých bremien. Patria sem napr. predavači, montéri a pracovníci, ktorí opracovávajú malé diely a podobne.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 22 – 25°C, prípustná 19 – 27°C.

Trieda práce 1 c

Činnosti:Napr. práca posediačky so stálym zapojením oboch rúk, ramien a nôh. Do tejto triedy sa zaraďuje práca v potravinárskej výrobe, práca mechanikov, strojové opracovanie a montáž stredne ťažkých dielcov, ako aj práca postojačky s trvalým zapojením oboch rúk, ramien a nôh, práca predavačov spojená s prenášaním bremien do 10 kg.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 20 – 24°C, prípustná 17 – 26°C.

Trieda práce 2

Činnosti: Napr. stála práca rukami a ramenami, práca ramenom a nohou, práca ramenami a trupom. Radí sa sem montáž vozidiel, manipulácia so stredne ťažkými bremenami do 15 kg spojená s občasným prenášaním, práca v stavebníctve, záhradnícka práca, ručné upratovanie veľkých plôch, čistenie okien.

Optimálna teplota pre teplé obdobie roka je 17-21°C, prípustná 12-25°C.

Trieda práce 3

Činnosti: Intenzívna práca ramenami a trupom. Ide o manipuláciu s ťažkými bremenami do 25 kg, o prácu s lopatou, s motorovou pílou. Patrí sem aj ručné kosenie, kopanie, tlačenie alebo ťahanie ručných vozíkov s ťažkým nákladom.

Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Trieda práce 4

Činnosti: Veľmi intenzívna činnosť v rýchlom až maximálnom tempe. Patrí sem práca so sekerou, intenzívna práca s lopatou alebo výkopové práce, ručné kovanie veľkých kusov, transport ťažkých bremien do 50 kg, chôdza po schodoch, na rampu alebo stúpanie po rebríku), rýchla chôdza viac ako 7,0 km/h, beh.

Optimálna ani prípustná teplota sa v tejto kategórii nestanovuje.

Na pracovisku, na ktorom sa prekračujú hodnoty prípustných mikroklimatických podmienok v dôsledku záťaže teplom z technologických zdrojov, a na ostatných pracoviskách sa za mimoriadne teplých dní čas práce upraví tak, aby sa dodržala dlhodobo a krátkodobo únosná záťaž teplom.

Zamestnávateľ má pri zvýšenej záťaži teplom zabezpečiť:

Pitný režim

Zabezpečuje ho zamestnávateľ na vlastné náklady. Podľa novely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci musí každý zamestnávateľ zabezpečiť pitný režim na pracovisku podľa vnútorného predpisu, pri prekročení prípustných hodnôt mikroklimatických podmienok. Ak je predpoklad zvýšenej záťaže zamestnancov teplom alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku počas mimoriadne teplých dní, má zamestnávateľ poskytovať navyše aj nápoje, prostredníctvom ktorých sa dopĺňajú aj minerálne látky, stratené potením.

Úpravu času práce

Zamestnávateľ by mal umožniť zamestnancom prestávky v práci, aby sa mohli ochladiť, napr. osprchovaním alebo umytím pokožky chladnou vodou. Zamestnávateľ môže nariadiť aj posun začiatku pracovnej zmeny a zaradiť častejšie prestávky v práci.

Zábrany pred prenikaním slnečných lúčov a vetranie

Na pracovisku by sa malo zabrániť k prenikaniu priamych slnečných lúčov cez okná, k čomu obyčajne slúžia rôzne žalúzie alebo rolety. Ak nie je v práci klimatizácia, je potrebné zabezpečiť zvýšenie pohybu vzduchu prirodzeným vetraním, prípadne podporiť vetranie aj technickými prostriedkami (napr. ventilátormi).

Ilustračná fotografia Dziana Hasanbekava od Pexels

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *