V dňoch 6. – 9. júna budúceho roka bude mať vyše 400 miliónov občanov a občianok EÚ možnosť zvoliť poslancov Európskeho parlamentu a podieľať sa na formovaní budúcnosti Európskej únie. Tento jedinečný demokratický proces sa však často prezentuje ako menej relevantný a menej dôležitý.

Nedávno som mal možnosť zúčastniť sa na seminári o komunikácii v súvislosti s voľbami do Európskeho parlamentu v roku 2024, ktorého organizátorom bol Európsky hospodársky a sociálny výbor. Uskutočnil sa na Slovensku, v Bratislave, a výber miesta konania nebol náhodný. Slovensko je spomedzi všetkých členských štátov krajinou s najnižšou volebnou účasťou.

Seminár sa snažil nájsť odpoveď na veľmi jednoduchú otázku: Prečo sa zapojiť do európskych volieb? Reagoval by som protiotázkou: A prečo nie? Voľby sú vždy dôležité, či už na miestnej, celoštátnej alebo európskej úrovni. Sú vynikajúcou príležitosťou vyjadriť sa k témam, na ktorých nám záleží.

V júni 2024 si budeme voliť 720 poslancov Európskeho parlamentu. Týchto 720 politikov bude počas nasledujúcich piatich rokov spolurozhodovať o právnych predpisoch EÚ, teda o predpisoch, ktoré majú priamy vplyv na náš každodenný život prakticky vo všetkých oblastiach, od životného prostredia, bezpečnosti a migrácie až po práva spotrebiteľov a hospodárstvo. Nie každý nevyhnutne súhlasí s každým rozhodnutím prijatým na úrovni EÚ, ale tieto rozhodnutia majú reálny dosah na náš život. Pochopenie týchto dôsledkov pomáha zároveň porozumieť tomu, aký význam majú voľby a vyjadrenie vlastného názoru, a uvedomiť si, že neúčasť na voľbách v skutočnosti znamená dať iným možnosť rozhodovať za nás.

Ďalším aspektom európskych volieb, ktorý je často podceňovaný, je ich vplyv na celkové budúce smerovanie EÚ a zloženie jej inštitúcií.

V nadväznosti na júnové voľby budú hlavy štátov a šéfovia vlád musieť navrhnúť nového predsedu Komisie. Musia pritom rešpektovať výsledok volieb a nominovať kandidáta z víťaznej politickej strany. Novovytvorený Parlament potom zvolí predsedu Komisie, čo nemožno považovať za samozrejmosť. V roku 2019 bola Ursula von den Leyen zvolená pomerne tesnou väčšinou. Okrem toho sa každý kandidát na funkciu komisára musí podrobiť trojhodinovému verejnému vypočutiu pred poslancami EP a až potom – na jeseň 2024 – sa bude hlasovať o celom kolégiu komisárov. Váš hlas má teda zjavnú váhu pri formovaní budúcej podoby inštitúcií EÚ a ide o značne viac než len o budúce zloženie Európskeho parlamentu.

Ako však môžeme presvedčiť našich občanov? Komunikačné služby Európskeho parlamentu už od začiatku roka 2023 uskutočňujú kampaň zameranú na tento cieľ. Prvá fáza našej politicky neutrálnej a nestrannej komunikačnej kampane bola venovaná výsledkom: čo EÚ urobila pre svojich občanov a aký vplyv mala na ich životy v priebehu uplynulých štyroch rokov. V nadchádzajúcich týždňoch pomaly prejdeme k ďalšej fáze, ktorou je koncepcia demokracie pri súčasnou zdôrazňovaní významu volieb.

Európsky parlament však túto úlohu nedokáže zvládnuť sám. Spolupracujeme s dobrovoľníkmi a aktívnymi občanmi, ktorí sa stali členmi našej komunity spoločne.eu a rád by som vás vyzval, aby ste sa tiež oboznámili s touto iniciatívou a zaregistrovali sa. Môžete tak urobiť ako jednotlivci alebo ako organizácie občianskej spoločnosti.

Potrebujeme čo možno najviac partnerov vrátane Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru. Potrebujeme organizácie občianskej spoločnosti, odborové zväzy, spoločenské záujmové skupiny a podnikateľské združenia. Všetci spoločne zastupujete alebo môžete osloviť viac ako 90 miliónov Európanov, čo je obrovské množstvo hlasov. Úprimne verím, že naše predvolebné posolstvá sa k týmto voličom môžu dostať aj vďaka vašej pomoci a spolupráci.

Robert Sermek, vedúci kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *