Vzdelávacie aktivity národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu sú po skončení pandemických opatrení opäť v plnom nasadení. V poslednom aprílovom týždni sa záujemcovia o témy kolektívneho vyjednávania a prevencie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) stretli vo vzdelávacom centre v Kežmarských Žľaboch, aby si rozšírili obzory.

O BOZP všeobecne panuje predstava, že ide len o nudnú legislatívu a vo väčšine prípadov je to aj pravda. Skúsení lektori tejto vzdelávacej aktivity však pristupujú k výuke profesionálne, ale zároveň kladú dôraz na ľudské a užívateľsky priateľské prostredie. Vo výsledku sa tak aj obyčajné zákony o bezpečných pracovných podmienkach stanú zaujímavejšími, najmä keď sú doplnené o konkrétne prípady z praxe. Kurz ponúkol aj informácie o procesoch a možnostiach tvorby legislatívy zo strany zástupcov zamestnancov, či implementáciou európskych vyhlášok na Slovensku. Zaujímavosťou bola sekcia, ktorá sa venovala psychosociálnym rizikám, mobbingu, bossingu a platnej legislatíve v tejto oblasti. Účastníci diskutovali praktické riešenia ale aj postavenie a možnosti odborov v tomto smere. Národný projekt tému psychologických rizík a psychickú integritu človeka v pracovnom procese podrobnejšie rozobral aj v analytickom výstupe, ktorý je dostupný na webe Konfederácie odborových zväzov.

Ani vzdelávanie v oblasti sociálneho dialógu nezaostávalo. Účastníci sa dozvedeli o psychologických aspektoch, efektivite komunikácie či o vyjednávaní, a to od historického pohľadu cez hlavných aktérov, nosných spoločenských tém, až po praktické skúsenosti v súčasnosti. Dôležitým aspektom pri vyjednávaní kolektívnych podmienok je najmä vhodne zvolená stratégia. Kurz sa preto venoval rolovému hraniu v skupinkách, kde bolo možné prakticky si otestovať prípravu stratégie, súladu, konfrontácie a konsenzu. Spolu s absolvovaním video prezentácie a následnou debatou tak účastníci získali ucelený pohľad na možnosti kolektívneho vyjednávania. Prostredníctvom zážitkových úloh a prípadových štúdií vzdelávanie objasnilo aj ďalšie témy, súvisiace so sociálnym dialógom.  Manažment konfliktov, zvládanie záťažových situácií či selfmanagement a typológia partnera pri vyjednávaní sú nepochybne aspekty, s ktorými sa účastníci môžu stretnúť, preto by mali byť pripravení aj v tejto oblasti, o čo sa postarali skúsení lektori.

Spätná väzba absolventov bola viac než pozitívna. Ocenili najmä vyrovnaný pomer medzi odprezentovanými vzdelávacími podkladmi a praktickými úlohami. Je veľký rozdiel, ak človek len sedí a vníma to, čo ponúka plátno projektora, a keď si to navnímané môže aj prakticky odskúšať. Inak povedané, videl som, zažil som, naučil som sa.

Vzdelávacie aktivity „Prevencia v oblasti BOZP“ a „Sociálny dialóg – Kolektívne vyjednávanie“ budú pokračovať aj naďalej. Najbližší termín je 27. – 29.6.2022, prihlášku s návratkou nájdete včas na stránke www.kozsr.sk a www.epracaonline.sk, oplatí sa ich preto sledovať.


Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk www.employment.gov.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *