„Jeden spokojný zamestnanec urobí viac, ako traja nespokojní.” Henry Ford

Práca je jedným z centrálnych faktorov ľudského života, má veľký vplyv na priebeh bežného dňa. Zamestnanie v živote človeka však predstavuje aj jeden z hlavných zdrojov stresu.

Práca zohráva v živote jednotlivca dôležitú podmienku jeho dôstojnej existencie, poskytuje mu nielen materiálny úžitok, ale aj pocit sebarealizácie a spoločenskej užitočnosti. Psychologický význam práce je daný tým, že človeka formuje po stránke rozumovej, emocionálnej, duševnej aj telesnej.

Je známe, že ľudia dávajú prednosť príjemnému pracovnému prostrediu i za cenu nižšej mzdy. Náklady, investované do ozdravenia a racionalizačných úprav pracovného prostredia, majú ekonomickú návratnosť, čo má pozitívne účinky na psychiku a zdravie zamestnancov.

Analytický dokument sa zameriava predovšetkým na psychickú integritu človeka v pracovnom procese s cieľom zachovať jeho psychické a fyziologické zdravie pri čo najvyššej miere efektívnosti a produktivity práce.

Významnou časťou analytického výstupu sú výsledky celoslovenského dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach hospodárstva.

Hlavným cieľom dokumentu je analýza pracovného procesu v súvislosti s výkonnosťou zamestnancov, pričom pracovný výkon bude vymedzený z psychologického a fyziologického hľadiska.

Analytický výstup Pracovný proces a psychická integrita človeka / Psychologické riziká nepretržitej prevádzky a ich vplyv na osobnostné limity zamestnancov – sa skladá z troch hlavných častí.

Prvou časťou je teoretická časť, zameraná na prehľad poznatkov a zdrojov k problematike psychosociálnych rizík, psychickej záťaže, vplyvu práce a pracovného prostredia na psychiku a zdravie, vplyvu nočnej práce a nepretržitej prevádzky na spánok, kvalitu spoločenského a rodinného života a porovnanie zistení.

Druhou je analytická časť, ktorá pozostáva z analýzy zdrojov slovenskej a svetovej literatúry k predmetnej problematike, z popisu procesu tvorby autorského dotazníka a realizácie prieskumu, zo štatistického spracovania a vyhodnotenia získaných dát a napokon diskusie a odporúčaní.   Jej významnou časťou sú spracované výsledky celoslovenského dotazníkového prieskumu, ktorý sa uskutočnil v rôznych výrobných a nevýrobných odvetviach hospodárstva.

Z celkovo distribuovaných 2000 dotazníkov bolo späť doručených 1742, z toho 1640 vyplnených. Niektoré dotazníky boli z vyhodnocovania vylúčené vzhľadom na to, že nemali zodpovedané otázky, ktoré boli pre vyhodnocovanie kľúčové. Jednalo sa najmä o tie, ktoré pojednávali o zdravotnom stave alebo o psychických a fyzických prejavoch a dopadoch na zdravie zamestnanca.

Treťou, nemenej dôležitou časťou, je návrhová časť s diskusiou k získaným výsledkom, s návrhmi a odporúčaniami pre konkrétnu cieľovú skupinu, t. j. zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov a odborové zväzy a zamestnancov. Obsahuje opatrenia a zásady pri zaraďovaní zamestnancov na nočnú prácu, pri jej organizovaní, pri znižovaní dopadov nepretržitej prevádzky a vplyvu nočnej práce na zdravie a psychiku zamestnancov. 

Špecifickým cieľom tohto analytického výstupu je podpora sociálneho dialógu pri riešení rozvoja zamestnanosti a iniciovanie vzniku projektov, zameraných na posilnenie odborných a analytických kapacít sociálnych partnerov.

Dokument mapuje psychológiu práce predovšetkým so zameraním na pracovný proces a psychickú integritu zamestnanca.

Dokumenty na stiahnutie TU: Analytický výstup: PRACOVNÝ PROCES A PSYCHICKÁ INTEGRITA ČLOVEKA./ PSYCHOLOGICKÉ RIZIKÁ NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY A ICH VPLYV NA OSOBNOSTNÉ LIMITY ZAMESTNANCOV.

Na tvorbe analytického výstupu sa podieľal kolektív autoriek:

PhDr. Agnesa Číková, PhDr. Renáta Jamnická, RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. , Mgr. Nina Letková

Analytický výstup: PRACOVNÝ PROCES A PSYCHICKÁ INTEGRITA ČLOVEKA./ PSYCHOLOGICKÉ RIZIKÁ NEPRETRŽITEJ PREVÁDZKY A ICH VPLYV NA OSOBNOSTNÉ LIMITY ZAMESTNANCOV sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.employment.gov.sk a www.esf.gov.sk

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

2 myšlienky k článku “Pracovný proces a psychická integrita človeka. / Psychologické riziká nepretržitej prevádzky a ich vplyv na osobnostné limity zamestnancov”
  1. […] O BOZP všeobecne panuje predstava, že ide len o nudnú legislatívu a vo väčšine prípadov je to aj pravda. Skúsení lektori tejto vzdelávacej aktivity však pristupujú k výuke profesionálne, ale zároveň kladú dôraz na ľudské a užívateľsky priateľské prostredie. Vo výsledku sa tak aj obyčajné zákony o bezpečných pracovných podmienkach stanú zaujímavejšími, najmä keď sú doplnené o konkrétne prípady z praxe. Kurz ponúkol aj informácie o procesoch a možnostiach tvorby legislatívy zo strany zástupcov zamestnancov, či implementáciou európskych vyhlášok na Slovensku. Zaujímavosťou bola sekcia, ktorá sa venovala psychosociálnym rizikám, mobbingu, bossingu a platnej legislatíve v tejto oblasti. Účastníci diskutovali praktické riešenia ale aj postavenie a možnosti odborov v tomto smere. Národný projekt tému psychologických rizík a psychickú integritu človeka v pracovnom procese podrobnejšie rozobral aj v analytickom výstupe, ktorý je dostupný na webe Konfederácie odborových zväzov. […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *