Illustration

Národné plány podpory obnovy a odolnosti by boli efektívnejšie a účinnejšie, keby do nich boli rýchlejšie a vo väčšej miere zapájané organizácie občianskej spoločnosti. To je hlavné posolstvo uznesenia na tému Zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti do národných plánov podpory obnovy a odolnosti – Čo funguje a čo nie?, ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a predstavené počas diskusie s predsedníčkou EHSV Christou Schweng a eurokomisárom pre rozpočet a administratívu Johannesom Hahnom.

Christa Schveng na margo výsledného textu uviedla, že „uznesenie, v ktorom sa analyzuje široká škála hospodárskych a spoločenských aspektov, nám umožňuje vyslať jasný signál, že zapojenie organizovanej občianskej spoločnosti je rozhodujúce. Plány obnovy musia skutočne podporovať obnovu po súčasnej kríze, ako aj spravodlivú zelenú a digitálnu transformáciu. Členovia a členky EHSV majú veľmi dobré možnosti na to, aby v ďalšej fáze, keď sa budú fondy využívať, posúdili, či sa finančné prostriedky vynakladajú efektívne a či sa dostanú k podnikom, pracovníkom a organizáciám občianskej spoločnosti, ktoré ich potrebujú“.

Johannes Hahn pripomenul, že pravidlá sú nastavené a že Komisia (Európska komisia) bude i naďalej trvať na zapojení zainteresovaných strán do týchto procesov. „Nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti nabáda na široké konzultácie, silné interakcie a dialóg s miestnymi a regionálnymi samosprávami vo všetkých štádiách realizácie. Tým sa vybuduje ozajstná spoločná zodpovednosť a umožní úspešné zavedenie plánov do praxe. Preto nás členské štáty musia informovať o tom, ako sa v ich plánoch zohľadňuje príspevok, ktorý ako zástupcovia občianskej spoločnosti prinášate vy,“ vyhlásil eurokomisár.

„Odkedy Európska komisia predstavila cieľ vytvoriť Plán obnovy a odolnosti v máji 2020, KOZ SR požadovala, aby bol tvorený zapojením  čo najširšieho spektra aktérov, podrobený odbornej diskusii a aby do jeho tvorby boli aktívne zainteresovaní sociálni partneri, čo bolo aj základnou požiadavkou Európskej komisie,“ uviedla Martina Nemethová, hovorkyňa KOZ SR.

Takmer 2500 pripomienok, predložených počas desiatich dní v rámci medzirezortného pripomienkového konania

Ministerstvo financií SR oznámilo, že Plán obnovy sa na aktuálnom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR neobjaví. Vyhodnotiť 2500 pripomienok a prerokovať ich s predkladateľmi je totiž do 12. apríla, kedy zasadá tripartita, nemožné. „Opäť sa ukázalo, že štandardný legislatívny proces, transparentná tvorba, široká politická a odborná diskusia a vysoká miera participatívneho prístupu je jednoducho tejto staronovej vláde cudzia,“ uviedla na záver hovorkyňa KOZ SR,  Martina Nemethová.

Zdroj: EHSV, KOZ SR

Fotografia: © European Union, 2021

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *