Cieľom sociálneho dialógu aktérov pracovnoprávnych vzťahov je vytvorenie rovnováhy, zaisťujúcej sociálny zmier a rozvoj. Predpokladom normálneho sociálneho dialógu je skutočnosť, že jednotlivé strany majú viac-menej rovnocenné postavenie: Štát môže meniť zákony, ktoré vytvárajú právny, ale aj ekonomický rámec nielen pre pracovnoprávne vzťahy, ale aj pre podnikanie ako také; zamestnanci, resp. odbory môžu štrajkom ochromiť chod celej krajiny a zamestnávatelia disponujú ekonomickou silou a rozhodujú o tom, či sa budú pracovné miesta vytvárať alebo rušiť a za akých podmienok budú zamestnanci pracovať.“ Práve ste si prečítali úryvok analytického výstupu s názvom Bariéry členstva v odboroch 2 (s.16), ktorý vznikol v rámci Národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu.

Konfederácia odborových zväzov SR už od júla 2018 participuje na tomto projekte ako partner. Jeho cieľom je vytvoriť priestor pre profesionalizáciu sociálneho dialógu, zefektívniť, skvalitniť a posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom tvorby expertných dokumentov a vzdelávania. Realizácia projektu je po predĺžení nastavená do novembra 2023.

V rámci projektu je potrebné, aby každý partner napĺňal jeho ciele aj prostredníctvom dosiahnutia očakávaných merateľných ukazovateľov. V rámci vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií a pod.) je cieľom KOZ SR ako partnera, pripraviť 18 odborne vypracovaných analytických výstupov. Doposiaľ sa podarilo schváliť už 15 výstupov a sú dostupné na web stránke Konfederácie. Ďalším merateľným ukazovateľom je dosiahnutie počtu zamestnancov inštitúcií trhu práce, ktorí absolvovali vzdelávanie, zamerané na zvýšenie ich zručností a poskytovanie individualizovaných služieb klientom. Tento ukazovateľ je zabezpečený prostredníctvom vzdelávacích aktivít a poskytovania poradenstva v rámci Klientskeho centra. Z celkového plánovaného počtu 560 jedinečných účastníkov, je cieľ naplnený na viac ako 80%.

Ciele sa dosahujú prostredníctvom štyroch odborných centier, ktoré KOZ SR vytvorila na začiatku realizácie projektu. 

Analytické centrum

Vo fáze rozpracovanosti sa aktuálne nachádzajú tri analytické výstupy: Identifikácia potrebných zmien v dôchodkovom systéme SR; Bariéry členstva v odboroch 3: Stratégia budovania nových kapacít odborov v SR; Zdravotné poistenie – zdravotná daň. Financovanie a fungovanie systému zdravotného poistenia. V nadväznosti na predĺženie aktivít projektu a pálčivosť niektorých aktuálnych tém, sa KOZ SR rozhodla pripraviť ďalšie dva analytické výstupy, ktoré neboli pôvodne plánované. O výbere vhodných tém sa momentálne hlasuje interne.

Centrum pre vzdelávanie

V rámci centra pre vzdelávanie sa uskutočňujú pravidelne vzdelávacie aktivity, zamerané na sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie, prevenciu v oblasti BOZP, mediálny tréning, anglický jazyk pre začiatočníkov a pokročilých a e-learning cez LMS Moodle. Ostatnou aktivitou centra je koordinácia špecialistov e-vzdelávania v príprave Analýzy cieľovej skupiny z pohľadu efektívneho aplikovania a využitia elektronického vzdelávania.

Najbližšie plánované vzdelávacie aktivity, na ktoré sa môžete v prípade záujmu prihlásiť, sú Mediálny tréning v termíne: 24.-25.10.2022, 22.-23.11.2022, 06.-07.12.2022. Vzdelávacie aktivity sa uskutočnia v Bratislave.

Klientske centrum odborov

Úlohou centra je poskytovať informačnú, konzultačnú, poradenskú a výkonnú pomoc pre širokú verejnosť pri riešení jej problémov vo vybraných oblastiach s orgánmi a inštitúciami v štátnom, verejnom a súkromnom sektore. Klientske centrum poskytuje podporu a poradenstvo v oblastiach pracovného práva, sociálneho a zdravotného poistenia, celoživotného vzdelávania, diskriminácie, BOZP a finančného poradenstva. V snahe vyjadriť solidaritu s obyvateľmi Ukrajiny, sa KOZ SR snaží pomáhať zorientovať sa prichádzajúcim Ukrajincom v tejto chaotickej situácii, ktorá sprevádza vojnový konflikt a s ním spojenú utečeneckú krízu, a to právnym poradenstvom, poskytovaným v Ukrajinskom jazyku.

Centrum pre administratívu a publicitu

Úloha centra je zjavná už z jeho názvu, preto je jeho súčasťou aj samotná epracaonline.sk. Okrem informácií z odborárskeho prostredia zabezpečuje aj informovanosť ohľadom projektu. Centrum sa môže v uplynulom období pochváliť viacerými úspechmi a plánmi. Počas pandémie COVID-19 boli uskutočnené 3 webináre, zamerané na zverejnené analytické výstupy: Hospodárske a sociálne dopady Priemyslu 4.0; Extenzia kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa – princíp, realizácia, dopady; Pracovný proces a psychická integrita človeka. Do konca realizácie projektu centrum plánuje usporiadať konferenciu, ktorá predstaví aj ostatné témy analytických výstupov. V spolupráci s Klientskym centrom je ďalším cieľom zverejňovanie anonymizovaných podnetov na sociálnej sieti, pripravovať podcasty na aktuálne témy, vzdelávacie videá so základnými odborárskymi pojmami a celkovo posilniť komunikáciu v rámci štruktúr odborových zväzov.

Ďalšie informácie sú dostupné aj na web stránke KOZ SR, na sociálnych sieťach, či na epracaonline.sk.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *