V dôsledku ochorenia COVID-19 prudko vzrástla nezamestnanosť mladých ľudí v mnohých členských štátoch, čím sa zvýšil počet tých mladých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy. V nedávnom stanovisku z vlastnej iniciatívy Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) konštatoval, že národné plány obnovy predstavujú jedinečnú príležitosť zvrátiť tento trend a zabezpečiť dôstojnú prácu pre všetkých mladých Európanov.

Spravodajkyňa pre toto stanovisko Nicoletta Merlo uviedla, že „národné plány obnovy sú jedinečnou príležitosťou, ktorú treba využiť formou inkluzívneho riadenia a pomocou otvoreného a transparentného dialógu.“

Vyjadrila poľutovanie nad tým, že počas prípravy národných plánov obnovy „sa neuskutočnili žiadne významné konzultácie so sociálnymi partnermi, mládežníckymi organizáciami alebo zástupcami organizovanej občianskej spoločnosti“ a dodala, že EHSV vyzval, aby tieto zainteresované strany boli zapojené do vykonávania a monitorovania uvedených plánov.

Nicoletta Merlo zdôraznila, že „týmto spôsobom môžeme zabezpečiť sociálny dialóg na vnútroštátnej úrovni, ktorý je nevyhnutný na to, aby sa zaistilo, že verejné finančné prostriedky sa budú správne vynakladať tak, aby sme mohli dosiahnuť inkluzívnu obnovu. Chceme, aby členské štáty vytvárali kvalitné pracovné miesta a rozvíjali inkluzívne služby pre mladých ľudí, a najmä pre osoby so zdravotným postihnutím a pre tých, ktorí sú z rôznych dôvodov zraniteľní.“

V plánoch by sa mala venovať osobitná pozornosť zvyšovaniu úrovne zručností mladých ľudí, ktorí to potrebujú, a konkrétne by bolo potrebné zamerať sa na pracovné zmluvy na dobu neurčitú a na dôstojné pracovné podmienky, ktoré znižujú riziko, že mnohí mladí pracovníci budú mať nakoniec neisté zamestnanie, čo je však v súčasnosti častým javom.

Podľa najnovších údajov Eurostatu každý šiesty človek mladší ako 30 rokov prišiel o zamestnanie z dôvodu hospodárskych dôsledkov pandémie COVID-19. Osobitne znepokojujúci je rastúci počet mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, ktorých situácia sa ešte zhoršila v dôsledku predčasného ukončenia štúdia, nedostatku vhodného poradenstva, pracovných príležitostí a straty pracovných miest.

Jedným zo spôsobov, ako zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky, je podporovať kvalitné stáže, ktoré môžu tiež pomôcť mladým ľuďom ľahšie sa začleniť do trhu práce. EHSV preto požaduje zákaz neplatených stáží a dôstojné odmeňovanie všetkých stážistov.

Zdroj: EHSV

Fotografia:  Afta Putta Gunawan od Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *