Na septembrovom (27.9..2021) zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR bol jedným z bodov programu aj návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Minister práce sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak v tomto návrhu predstavil svoju dôchodkovú reformu. Chceli by sme čitateľom priblížiť, čo minister vo svojom novele navrhuje a aký je postoj Konfederácie odborových zväzov SR k jednotlivým jeho častiam.

V stanovisku KOZ SR sa píše, že ustanovenia, obsiahnuté v predloženom návrhu zákona, znevýhodňujú alebo poškodzujú väčšinu účastníkov dôchodkového zabezpečenia, napriek volebnému aj povolebnému prísľubu súčasnej vládnej koalície, že nebude zhoršovať sociálnu situáciu občanov a nebude im brať dosiahnuté sociálne istoty.

Za najzávažnejšie opatrenie, navrhnuté v predloženej novelizácii zákona o sociálnom poistení, považuje KOZ SR korekciu aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Dôsledkom tohto opatrenia bude podstatné zníženie všetkých novopriznávaných dôchodkov z priebežne financovaného dôchodkového poistenia. Ide o veľmi nespravodlivé riešenie, nakoľko ide o snahu „skrytou formou“ obrať budúcich dôchodcov o časť ich dôchodkov, napriek tomu, že sa zachovávajú objemy plateného poistného a dokonca niektorým poistencom sa toto poistné ešte zvyšuje. Odvody na povinné dôchodkové poistenie v Slovenskej republike patria medzi najvyššie v EÚ a už v súčasnosti, v konkrétnych príjmových skupinách (napr. už pri poistnom z priemernej mzdy), výška vyplácaných dôchodkov nezodpovedá objemu peňazí, ktoré títo poistenci do systému zaplatili. Znížením aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa ušetrí na životnej úrovni budúcich dôchodcov, ale nie v záujme proklamovanej finančnej stabilizácie dôchodkového systému, ale v záujme vyšších príjmov určenej preferovanej skupiny dôchodcov. Navrhnutú zmenu, ktorou sú poškodení všetci budúci dôchodcovia, považuje KOZ SR za neakceptovateľnú.

Za pozitívny krok považuje KOZ SR návrh na zvýšenie vymeriavacích základov pre výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti, aj keď výška týchto dávok nezodpovedá výške poistného, ktoré každý ekonomicky aktívny občan musí platiť.

 Navrhnuté vytvorenie novej nesystémovej dávky, tzv. rodičovského dôchodku, považuje KOZ SR za návrh, ktorý diskriminuje veľkú väčšinu účastníkov povinného dôchodkového zabezpečenia. Napriek tomu, že navrhnutá dávka sa nazýva rodičovský dôchodok, nedostane ho každý rodič. Nedostanú ho rodičia, ktorí si odložia odchod do dôchodku a budú pracovať dlhšie; rodičia, ktorých deti zomrú pred ich nástupom na dôchodok; rodičia, ktorých deti nemôžu pracovať zo zdravotných dôvodov, hoci výchova takýchto detí je náročnejšia na starostlivosť aj na financie; rodičia, ktorí nemôžu mať deti; rodičia, ktorých deti pracujú v zahraničí; rodičia, ktorých deti už nepracujú lebo sú tiež dôchodcovia a prax určite ukáže, že poškodených rodičov bude viac, ako v súčasnosti predpokladáme. Súčasne KOZ SR zdôrazňuje, že tvrdenie súčasnej vlády, že deti rodičov, ktorým prispejú na dôchodok zo svojich odvodov poistného nebudú poškodené na svojom budúcom dôchodku, nie je pravdivé, pretože predložený návrh zákona obsahuje ustanovenia, na základe ktorých tieto deti, rovnako ako aj všetci budúci dôchodcovia, budú mať nižšie dôchodky, aby sa ušetrilo aj na rodičovské dôchodky.

KOZ SR opakovane vyjadrila nesúhlas so zvyšovaním dôchodkového veku na základe predlžovania stredného veku dožitia. Slovenská populácia na prahu dôchodkového veku je vo veľmi zlom zdravotnom stave a predlžovanie dôchodkového veku môže túto situáciu ešte zhoršiť. Zdôvodnenie zvyšovania dôchodkového veku finančnými záujmami považuje KOZ SR za nesociálne a bezohľadné. Vláda by mala použiť iné opatrenia na zabezpečenie finančnej udržateľnosti dôchodkového systému, nielen zhoršovaním sociálnej a zdravotnej situácie občanov.

Za ďalší návrh s negatívnymi dôsledkami považuje KOZ SR návrh na zrušenie ročného zúčtovania v sociálnom poistení. Daňovo-odvodová reforma, obsiahnutá v programovom vyhlásení vlády, ktorá má byť dôvodom zrušenia ročného zúčtovania, zatiaľ nie je ani zverejnená a preto neexistuje dôvod pre zrušenie tak dlho pripravovaného kroku na dosiahnutie optimálneho výberu poistného, potrebného na výplatu už priznaných dôchodkov.

KOZ SR vyjadrila svoj postoj k spomínanému návrhu zákona zaslaním pripomienok v rámci medzirezortného pripomienkového konania. KOZ SR neodporúča návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, na ďalšie legislatívne konanie.

Či bude navrhovateľ tohto zákona, v tomto prípade Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny, tieto pripomienky akceptovať, budeme pozorne sledovať. Dôchodková reforma je bezpochyby veľmi dôležitá. Práve z tohto dôvodu je pre jej úspešnú realizáciu dôležité, aby bola vytvorená zahrnutím návrhov a pripomienok všetkých dotknutých strán.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *