Už počas prvej vlny pandémie nového koronavírusu SARS-COV-2 Konfederácia odborových zväzov SR upozorňovala, že protiepidemické opatrenia budú mať aj negatívne sociálne a ekonomické dôsledky, ktoré je nevyhnutné v primeranej miere kompenzovať. Vláda na tieto účely predstavila a zaviedla nástroj Prvá pomoc s cieľom udržať pracovné miesta. Jedným z opatrení v rámci Prvej pomoci je aj úhrada 80 % hrubej mzdy zamestnanca, teda určitá obdoba tzv. Kurzarbeitu.

Zavádzanie Prvej pomoci a potreba Kurzarbeitu

KOZ SR prezentovala potrebu zvýšenia efektivity Prvej pomoci už počas jej zavádzania a následne aj v máji na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady (ďalej len „HSR“). Ďalej odbory spolu s ostatnými sociálnymi partnermi navrhovali na rokovaní HSR aj zavedenie tzv. Kurzarbeitu v slovenských podmienkach. Pandémia totiž odhalila nízku efektivitu nástrojov na podporu udržania pracovných miest. Zavedenie obdobného nástroja, ako je Kurzarbeit, sa v krízovej situácii ukázalo (aj na základe príkladov z rôznych európskych krajín) ako možný efektívny nástroj na udržanie pracovných miest.

KOZ SR podporuje zavedenie koncepcie „Kurzarbeit“

Keďže požiadavka na takýto nástroj vyšla od sociálnych partnerov, KOZ SR víta rozpracovanie aj schválenie Koncepcie zavedenia režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku (ďalej len „koncepcia“). Zavedením režimu skrátenej práce „Kurzarbeit“ sa vytvorí nový podsystém sociálneho poistenia, čo znamená, že následne bude potrebné z vecného hľadiska upraviť zákon o sociálnom poistení, ktorý definuje, ako bude systém fungovať.

Pripomienky odborov

V rámci medzirezortného pripomienkového konania ku koncepcii KOZ SR predložila osem zásadných pripomienok a jednu obyčajnú pripomienku, ktoré mali odborný charakter. V rámci rozporového konania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR akceptovalo takmer všetky vznesené pripomienky (nájdete TU), vyhodnotenie pripomienkového konania), ako napríklad, aby:

  • sa dávka vzťahovala na všetkých pracovníkov,
  • pri znížení sociálneho odvodu do fondu v nezamestnanosti nedošlo ku kráteniu dávky v nezamestnanosti,
  • zamestnanec nemusel kvôli pomoci čerpať aktuálnu dovolenku, ale len  z predchádzajúceho roku,
  • podmienkou čerpania dávky bolo udržanie pracovného miesta a bola určená lehota, počas ktorej nemôže byť pracovný pomer ukončený,
  • na poskytnutie dávky nemala vplyv dĺžka trvania pracovného pomeru zamestnanca u konkrétneho zamestnávateľa,

a ďalšie vecné otázky vrátane vyčíslenia dosahov a prepracovania analýzy vplyvov.

V rozpore ostali dve pripomienky, a to uvedenie ilustratívneho spôsobu výpočtu dávky skrátenej práce, keďže „Kurzarbeit“ bude možné uplatniť aj pri inom ako len 100 % poklese pracovného času. Druhá pripomienka sa vzťahuje na to, že KOZ SR požaduje, aby boli prípadné ďalšie prebytky fondu poistenia v nezamestnanosti použité ako akýsi „úvodný kapitál“ nového poistného fondu skrátenej práce na udržanie zamestnanosti. V tejto súvislosti odbory ďalej požadujú – keďže sociálny odvod do fondu poistenia v nezamestnanosti bude znížený –, aby sa ani v budúcnosti nepresúvali prostriedky tohto fondu na refinancovanie dôchodkov. Znížená alokácia prostriedkov môže spôsobiť neschopnosť pokryť nároky na dávky v nezamestnanosti, najmä v krízových obdobiach. Alokované finančné prostriedky by sa mali využívať na účel, na ktorý sa vyberajú.

Napriek tomu, že dve pripomienky zostali rozporné, KOZ SR plne podporuje zavedenie režimu skrátenej práce ako efektívneho nástroja na udržanie pracovných miest v čase nepriaznivých situácií.

Jedna myšlienka na článok “KOZ SR podporuje zavedenie nástroja „Kurzarbeit“”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *