Konfederácia odborových zväzov SR zastrešuje kolektívne vyjednávanie vyššieho stupňa vo verejnom sektore a v štátnej službe. Vzhľadom na nepriaznivé platové hodnotenie zamestnancov verejného sektora je pre KOZ SR najdôležitejšie vyjednať pre zamestnancov čo najlepšie platové podmienky, najmä odstrániť nivelizáciu platov. V roku 2021 sa však  – z dôvodu vysokých dosahov pandémie na štátny rozpočet – nepodarilo vyrokovať navýšenie platových taríf.

Na prvé kolo kolektívneho vyjednávania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022 KOZ SR predložila požiadavku navýšenia platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom záujme o 13 %, čo by zohľadnilo nielen infláciu, ale aj prepad platových taríf oproti rastu minimálnej mzdy za posledné dva roky. Rovnako sme požadovali zachovanie tzv. sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021, plus zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku zamestnávateľa na najmenej 3% z objemu zúčtovaných platov zamestnancov, zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom poistení.

Napriek sľubom z minuloročného kolektívneho vyjednávania, že východisková pozícia na zvýšenie tarifných platov bude minimálne na úrovni inflácie, predstavitelia štátu neakceptovali požiadavku KOZ SR na zvýšenie platov a ani nepredložili žiaden iný návrh. Po minuloročnej hrozí aj v tomto roku opätovná, nulová valorizácia platov.

Prehľad požiadaviek KOZ SR, vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2022:

 • Skrátenie služobného času na 37 a ½ hodiny týždenne pri jednozmennej prevádzke, 36 a 1/4 hodiny týždenne pri dvojzmennej prevádzke a 35 hodín týždenne pri trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke.
 • Zvýšenie výmery dovolenky na päť týždňov a šesť týždňov pri štátnom zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a štátnemu zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa.
 • Navýšenie platových taríf od 1. januára 2022 o 13 %.
 • Odstupné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve.
 • Odchodné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve.
 • Jeden deň plateného služobného voľna na žiadosť zamestnanca.
 • Zvýšenie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na najmenej 3 % z objemu zúčtovaných platov štátnych zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
 • Zvýšený prídel do sociálneho fondu na 1 % povinným prídelom a 0,5 % ďalším prídelom zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných štátnym zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
 • Možnosť dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti štátneho zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu štátneho zamestnanca.

Prehľad požiadaviek KOZ SR vyplývajúcich z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone vo verejnom záujme na rok 2022:

 • Skrátenie pracovného času na 37 a ½ hodiny týždenne pri jednozmennej prevádzke, 36 a 1/4 hodiny týždenne pri dvojzmennej prevádzke a 35 hodín týždenne pri trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke.
 • Zvýšenie výmery dovolenky na päť týždňov a šesť týždňov pri zamestnancovi, ktorý do konca kalendárneho roka dovŕši  najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa. Zvýšenie výmery dovolenka na deväť týždňov pre pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, vysokoškolského učiteľa, výskumného pracovníka a umeleckého pracovníka verejnej vysokej školy alebo štátnej vysokej školy, zamestnanca s najmenej vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa, ktorý vykonáva výskumno-pedagogickú činnosť alebo vedeckú činnosť, výskumnú činnosť a vývojovú činnosť na výskumnom pracovisku organizácie Slovenskej akadémie vied, verejnej výskumnej inštitúcie alebo štátnej rozpočtovej organizácie alebo štátnej príspevkovej organizácie uskutočňujúcej výskum zriadenej ústredným orgánom štátnej správy.
 • Navýšenie platových taríf od 1. januára 2022 o 13 %. Záväzok, že zvýšenie platových taríf nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.
 • Odstupné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve.
 • Odchodné v podobe jedného funkčného platu nad rámec zákona a ďalšia úprava v podnikovej kolektívnej zmluve.
 • Jeden deň plateného pracovného voľna na žiadosť zamestnanca.
 • Zvýšenie príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie na najmenej 3 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.
 • Zvýšený prídel do sociálneho fondu na 1 % povinným prídelom a 0,5 % ďalším prídelom zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.
 • Možnosť dohodnúť v podnikovej kolektívnej zmluve dennú výšku náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca vo vyššej percentuálnej sadzbe ako ustanovuje zákon, najviac vo výške 80 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca.

Odpoveď zamestnávateľa (Úradu vlády SR) na požiadavky KOZ SR:

 • Vyslovený nesúhlas s predloženými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa:
 • Vplyv navýšenie platových taríf o 13 % by predstavoval dopad na rozpočet verejnej správy vo výške 1 mld. €
 • Predpokladajú negatívne hospodárske výsledky a pravdepodobne príde k redukcii pozitívnych makroekonomických očakávaní ešte z júna 2021.
 • Ekonomika by mala spomaliť tempo rastu najmä v dôsledku nedostatku komponentov vo výrobnej sfére.
 • Na makroekonomické predpoklady nadväzujú pravdepodobné redukcie v daňových prognózach a pesimistickejší výhľad v napĺňaní príjmovej strany rozpočtu.
 • Argumentovanie zvýšenými nákladmi na riešenie pandémie COVID-19 a predpoklad jej pretrvávania – najmä vyplácanie príspevku na udržanie zamestnanosti.
 • Makroekonomické výsledky a náklady na riešenie pandémie COVID-19 sa negatívne odrazia na deficite verejných financií (zjednodušene – výdavky verejnej správy prevyšujú jej príjmy).
 • Nevyhnutnosť konsolidácie verejných financií s odôvodnením, že v minulosti sa nedosahoval vyrovnaný rozpočet.

Kolektívne vyjednávanie bude pokračovať. O jeho výsledkoch vás budeme informovať.

Ilustračná fotografia: Úrad vlády Slovenskej republiky Facebook

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *