Európske odborové zväzy a zamestnávatelia podpísali pracovný program s cieľom vyrokovať právne záväznú dohodu o práci na diaľku a práve na odpojenie.

EOK, BusinessEurope, SGI Europe a SMEunited podpísali pracovný program v prítomnosti podpredsedu Európskej komisie Valdisa Dombrovskisa na ceremónii.

Pracovný program 2022-24 pozostáva zo 6 spoločných krokov:

Práca na diaľku a právo na odpojenie

Preskúmanie a aktualizácia autonómnej dohody o práci na diaľku z roku 2002 sa má predložiť ako právne záväzná dohoda implementovaná prostredníctvom smernice.

Ide o významný signál, že európski sociálni partneri sú odhodlaní byť kľúčovými aktérmi pri formovaní budúceho fungovania trhov práce, a prvýkrát od roku 2010 sa takáto dohoda implementuje ako smernica.

Zelená transformácia

Rámec krokov, ktorý zabezpečí spravodlivú transformáciu s vhodným verejným financovaním a investíciami, vytvorí kvalitné pracovné miesta a podporí firmy a pracovníkov pri prispôsobovaní sa zmene.

Nezamestnanosť mladých

Spoločný seminár a vyhlásenie nadväzujúce na „Akčný rámec pre zamestnanosť mladých“ s cieľom preskúmať osvedčené postupy, výzvy a nástroje na uľahčenie zamestnanosti mladých ľudí.

Súkromie a dohľad na pracovisku

Spoločný seminár a usmernenie o technológiách monitorovania a dohľadu na pracovisku s cieľom vymeniť si názory na trendy a ich relevantnosť pre sociálnych partnerov a kolektívne vyjednávanie na všetkých vhodných úrovniach po celej Európe.

Zlepšenie zosúladenia zručností s potrebami na trhu práce

Seminár nadväzoval na spoločný výskumný projekt o efektívnom prístupe k odbornej príprave, zapojení sociálnych partnerov do posilňovania zručností a riešenie nesúladu a nedostatku zručností.

Budovanie kapacít

Spoločný projekt s cieľom preskúmať efektívnosť projektov budovania kapacít a identifikovať prekážky pri implementácii existujúcich autonómnych rámcových dohôd sociálnych partnerov.

Generálny tajomník EOK Luca Visentini k pracovnému programu uviedol: „Dohody medzi odbormi a zamestnávateľmi sú základom slušnej spoločnosti. Táto dohoda má ambiciózne ciele a zaoberá sa niekoľkými najväčšími výzvami, ktorým dnes čelia pracovníci a podniky.“

Generálny riaditeľ BusinessEurope Markus J. Beyrer povedal: „Sociálny dialóg zohráva zásadnú úlohu pri zvyšovaní produktivity, konkurencieschopnosti a odolnosti našich trhov práce. Tento pracovný program je dôkazom spoločného úsilia a odhodlania v čase rýchlych zmien na trhu práce.“

Generálna tajomníčka SGI Europe Valeria Ronzitti uviedla: „Sociálny dialóg musí v čase krízy prinášať konkrétne výsledky na podporu podnikov a pracovníkov. Práve na to je určený pracovný program na roky 2022 – 2024, a to aj prostredníctvom rokovaní, ktoré zabezpečia spravodlivý a udržateľný digitálny a ekologický prechod v celej EÚ, pričom sa zohľadnia potreby zamestnávateľov a pracovníkov v teréne.“

Generálna tajomníčka SMEunited Véronique Willems uviedla: „Dobrý sociálny dialóg je najlepším spôsobom, ako riešiť problémy trhu práce a sociálne výzvy. Malé a stredné podniky a ich zamestnanci sa spoliehajú na sociálnych partnerov, že nastavia správny rámec pre prácu a podnikanie v primeranom prostredí. To je naším spoločným cieľom v rámci nášho dobre cieleného pracovného programu.“

Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK Esther Lynch uviedla: „Dohoda na vyrokovaní európskej smernice o práci na diaľku a práve na odpojenie je dobrou správou pre zamestnávateľov aj pracovníkov. Ukazuje, že ak existuje vôľa, konštruktívnymi rokovaniami sa dajú vyriešiť aj tie najťažšie otázky.“

Zdroj: EOK / MOP

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *