V dňoch 14. a 15. novembra 2022 sa v španielskom Bilbau konal záverečný samit kampane Zdravé pracoviská v roku 2022. Zúčastnení zástupcovia zo všetkých krajín EÚ tak oslávili a vyhodnotili najväčšiu kampaň na svete v oblasti BOZP. Cieľom samitu bolo vyzdvihnúť poznatky a skúsenosti, ktoré sa podarilo dosiahnuť počas uplynulých dvoch rokov v rámci kampane „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.

Kampaň „Zdravé pracoviská znižujú záťaž na roky 2020 – 2022“ mala hlavný cieľ –  zvýšiť informovanosť o poškodeniach podporno-pohybovej sústavy, súvisiacich s prácou, ako aj šíriť informácie o tom, ako by im bolo možné predchádzať a ako by ich bolo možné riadiť. Na národnej úrovni kampaň koordinovali kontaktné miesta agentúry EU-OSHA (Európska agentúra pre BOZP), ale podporovali ju i oficiálni partneri kampane, mediálni partneri a sieť EEN (Enterprise Europe Network).

Kampaň mala 6 hlavných cieľov:

  • zvýšiť informovanosť o dôležitosti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy tým, že sa poskytnú fakty a údaje o vystavení poškodeniam podporno-pohybovej sústavy a ich vplyve na jednotlivcov, firmy a spoločnosť,
  • presadzovať hodnotenie rizík a aktívne riadenie poškodení podporno-pohybovej sústavy, a to poskytovaním prístupu k relevantným nástrojom, usmerneniam, ako aj audiovizuálnym a iným podporným materiálom,
  • ukázať, že poškodenia podporno-pohybovej sústavy sú problémom každého z nás a že je možné proti nim úspešne bojovať,
  • zlepšiť znalosti o nových a vznikajúcich rizikových faktoroch poškodení podporno-pohybovej sústavy,
  • propagovať dôležitosť poskytovania podpory zamestnancom s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy, aby sa znovu zapojili do pracovného procesu a aby v práci aj ostali, ako aj ukázať, ako to možno dosiahnuť,
  • povzbudzovať k efektívnej spolupráci, ktorú možno dosiahnuť tak, že sa umožnia stretnutia rôznych zúčastnených strán a uľahčí sa výmena informácií a osvedčených postupov.

Kampaň agentúry EU-OSHA s názvom „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ pomohla zvýšiť informovanosť o tom, ako účinne predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy (poškodenia svalov, kĺbov a šliach, skrátené MSD), súvisiacimi s prácou, ktoré naďalej vyvolávajú veľké obavy.

Európsky komisár pre pracovné miesta a sociálne práva, Nicolas Schmit, poukázal na doterajšie úspechy kampane:

„Jednou zo zásad európskeho piliera sociálnych práv je zabezpečenie toho, aby naše pracoviská boli bezpečné, vhodné na daný účel a aby udržiavali zdravie pracovníkov. Minulý rok Komisia predstavila strategický rámec EÚ v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci na obdobie rokov 2021 – 2027, ktorého cieľom je riadiť zmeny, zlepšiť prevenciu a zvýšiť pripravenosť. Kampaň agentúry EU-OSHA s názvom „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“ pomohla zvýšiť informovanosť o tom, ako účinne predchádzať poškodeniam podporno-pohybovej sústavy, súvisiacim s prácou, ktoré naďalej vyvolávajú veľké obavy. Chcel by som pochváliť partnerov kampane za ich angažovanosť a teším sa na živú diskusiu počas samitu o tom, čo môžeme urobiť viac pre ochranu zdravia pracovníkov.“  

Rozsah tohto problému vysvetľuje dočasný výkonný riaditeľ agentúry EU-OSHA, William Cockburn:

„Hoci sa poškodeniam podporno-pohybovej sústavy dá predchádzať, naďalej predstavujú najčastejší zdravotný problém, súvisiaci s prácou v Európe. Fyzické, ale aj psychosociálne rizikové faktory (ako je nadmerné pracovné zaťaženie), prispievajú k vzniku alebo zhoršovaniu poškodení podporno-pohybovej sústavy. Túto situáciu nepochybne zhoršili zmeny pracovného prostredia, ktoré boli z veľkej časti zapríčinené pandémiou ochorenia COVID-19. V našom nedávnom prieskume OSH Pulse sa potvrdilo, že 30 % pracovníkov trpí problémami s kosťami, kĺbmi alebo so svalmi alebo ich bolesťami, 27 % trpí stresom, depresiou alebo úzkosťou a 37 % celkovou únavou. Tento trend bude, žiaľ, pravdepodobne pokračovať na pracoviskách po pandémii. Nepoľavujme v snahe tieto čísla znižovať!“

Výskumní pracovníci a zástupcovia vnútroštátnych a európskych úradov sa podelili o svoje názory v rámci troch súbežných zasadnutí, venovaných týmto témam: Výzvy a inovatívne riešenia v oblasti kontrol poškodení podporno-pohybovej sústavy v podnikoch, účinná podpora v súvislosti s chronickými poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a súvislosť medzi poškodeniami podporno-pohybovej sústavy a psychosociálnymi rizikami.

Jednou z hlavných udalostí samitu bolo udeľovanie cien za dobrú prax v rámci kampane Zdravé pracoviská. Stredobodom bude osem víťazných a osem ocenených organizácií za ich inovatívne opatrenia v oblasti prevencie poškodení podporno-pohybovej sústavy.

Žiaľ, za Slovenskú republiku sa nezúčastnila žiadna z firiem, či organizácií.

Súčasťou tohto podujatia bolo aj odovzdávanie cien agentúry EU-OSHA a siete EEN za podporu BOZP za rok 2022. Prostredníctvom tohto programu udeľovania cien agentúra EU-OSHA a sieť EEN spolupracujú na zvyšovaní informovanosti o význame BOZP pre malé a stredné podniky (MSP).

Agentúra EU-OSHA sa takisto teší na ďalší ročník kampane Zdravé pracoviská na obdobie rokov 2023 – 2025 s názvom Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v digitálnom veku, ktorá sa má začať v októbri 2023.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., samostatná vedecko-výskumná pracovníčka s bohatými skúsenosťami najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok, faktorov pracovného prostredia, trhu práce a zamestnanosti, či pracovnoprávnych vzťahov. Venuje sa aj expertným aktivitám na rôznych projektoch, lektorskej a publikačnej činnosti. Na projekte Podpora kvality sociálneho dialógu sa podieľala ako garantka a odborná analytička na 3 analytických výstupoch a v súčasnosti poskytuje poradenstvo v rámci Klientskeho centra odborov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *