Európska komisia (ďalej Komisia) vytýčila svoje ambície pre silnú sociálnu Európu, v ktorých kladie dôraz na pracovné miesta a potrebné zručnosti pre budúcnosť, čím pripravuje  pôdu pre spravodlivú, inkluzívnu a odolnú obnovu krajín EÚ. Akčný plán na realizáciu Európskeho piliera sociálnych práv načrtáva konkrétne opatrenia na ďalšie vykonávanie zásad Európskeho piliera sociálnych práv ako spoločné úsilie členských štátov a EÚ, s aktívnou účasťou sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti. Takisto navrhuje hlavné ciele EÚ v oblasti zamestnanosti, zručností a sociálnej ochrany, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030.

Pre Európu je to príležitosť aktualizovať svoj súbor sociálnych pravidiel a zároveň úspešne absolvovať transformáciu, ktorú vyžaduje nový spoločenský, technologický a hospodársky vývoj a socioekonomické dôsledky pandémie. Komisia už začala uplatňovať zásady piliera v praxi tak, že v roku 2020 navrhla iniciatívy, týkajúce sa napríklad podpory zamestnanosti mladých ľudí a primeranej minimálnej mzdy. Dnes rezonuje aj odporúčanie Komisie, týkajúce sa účinnej aktívnej podpory zamestnanosti po kríze spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE), s cieľom podporiť oživenie hospodárstva, sprevádzané tvorbou veľkého počtu pracovných miest.

Výkonný podpredseda pre hospodárstvo EK, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol: „Naša hospodárska obnova musí byť inkluzívna, spravodlivá a sprevádzaná tvorbou pracovných miest. Preto Komisia navrhuje ambiciózny program vykonávania Európskeho piliera sociálnych práv a vyzýva členské štáty k aktívnej podpore zamestnanosti vo fáze obnovy po kríze spôsobenej ochorením COVID-19. Chceme poukázať na význam postupného prechodu od mimoriadnych politík k politikám obnovy pre naše trhy práce, ktoré EÚ podporí svojimi dostupnými zdrojmi financovania vrátane ESF+ a Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti.“

Valdis Dombrovskis

Generálny tajomník EOK, Luca Visentini zareagoval, na akčný plán Európskej komisie pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv a Účinnej aktívnej podpory zamestnanosti nasledovne: „Nastal čas na sociálne spravodlivejšiu Európu. Tento akčný plán by ju mohol uviesť do praxe. Potreba sociálnejšej Európy nikdy nebola silnejšia ako dnes. Koronakríza odhalila problémy Európy, vybudovanej na neistej práci, nízkych mzdách a podfinancovaných verejných službách.Komisia si z krízy vzala správne ponaučenia a ak členské štáty implementujú návrhy v akčnom pláne, dosiahlo by sa postupné zvýšenie hospodárskych a sociálnych štandardov v Európe. “

Luca Visentini

„Odborové zväzy požadovali akčný plán pre implementáciu Európskeho piliera sociálnych práv už od jeho prijatia pred štyrmi rokmi. Zverejnenie Akčného plánu vítame a považujeme ho za veľmi potrebný. “

Ciele EÚ v rámci spoločných ambícií do roku 2030

V akčnom pláne sa stanovujú tri hlavné ciele pre EÚ, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2030:

  1. Malo by byť zamestnaných najmenej 78 % ľudí vo veku 20 až 64 rokov.
  2. Na odbornej príprave by sa malo každoročne zúčastniť najmenej 60 % všetkých dospelých osôb.
  3. Počet ľudí, ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením by sa mal znížiť aspoň o 15 miliónov.

Nové hlavné ciele do roku 2030 sú v súlade s cieľmi OSN (Organizácie spojených národov) v oblasti udržateľného rozvoja a vytyčujú spoločné ambície pre silnú, sociálnu Európu. Spolu s revidovaným sociálnym prehľadom umožnia Komisii monitorovať pokrok členských štátov, dosiahnutý v rámci európskeho semestra. Komisia vyzýva Európsku radu, aby tieto tri ciele podporila, a vyzýva členské štáty, aby k tomuto úsiliu prispeli vymedzením svojich vlastných národných cieľov.

Poskytovanie účinnej aktívnej podpory zamestnanosti (EASE)

Jedným z konkrétnych krokov v rámci štvrtej zásady piliera je aktuálne odporúčanie Komisie, týkajúce sa účinnej, aktívnej podpory zamestnanosti po kríze, spôsobenej ochorením COVID-19 (EASE). Komisia týmto odporúčaním poskytuje členským štátom konkrétne usmernenia k politickým opatreniam, ktoré môžu byť financované EÚ, aby mohli postupne prejsť od mimoriadnych opatrení, prijatých na zachovanie pracovných miest v súčasnej kríze, k novým opatreniam, potrebným na oživenie hospodárstva a sprevádzaných tvorbou veľkého počtu nových pracovných miest. Odporúčanie podporuje zmeny a zároveň  vytváranie nových pracovných miest, a to z upadajúcich do rozvíjajúcich sa odvetví, najmä v odvetviach digitálnych a ekologických. Tieto nové opatrenia by mali obsahovať tri prvky: 1. Stimuly na prijímanie zamestnancov a podnikateľská podpora, 2. Možnosti zvyšovania úrovne zručností a rekvalifikácie, 3. Rozšírená podpora zo strany služieb zamestnanosti.

Na pomoc členským štátom, pri financovaní ich opatrení z EASE, sú k dispozícii finančné prostriedky EÚ, vrátane fondu Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti a Európskeho sociálneho fondu plus.

Konfederačná tajomníčka EOK, Liina Carr, dodala: „Akčný plán obsahuje väčšinu opatrení a nástrojov, ktoré sme očakávali, vrátane ambicióznych cieľov v oblasti zamestnanosti, zručností a pohlavia, ako aj základné legislatívne iniciatívy, čo veľmi podporujeme. No je potrebné prijať silnejšie návrhy, aby sa predišlo všetkým formám neistej práce, aby sa zaviedli spoločné štandardy EÚ v oblasti sociálneho zabezpečenia, ako aj záväzok ďalej pokračovať v núdzovej pomoci pre pracovné miesta a mzdy, až kým nezačne skutočná obnova.“

„Absencia silnej legislatívnej iniciatívy o minimálnom príjme a návrhu stálej zaisťovacej schémy na podporu zamestnanosti je veľkým sklamaním, a žiadame Komisiu, aby ďalej diskutovala o týchto prvkoch tak, aby sa našli efektívnejšie riešenia. Rovnako neexistuje iniciatíva o informáciách, konzultáciách a účasti zamestnancov na týchto prohjektoch alebo o Európskych zamestnaneckých radách.

„Pokiaľ ide o iniciatívu na posilnenie sociálneho dialógu, aktuálny návrh nového ocenenia za inovatívne postupy sociálneho dialógu je zmätočný.“

Čo sa týka navrhovaného Odporúčania Rady („Účinná aktívna podpora zamestnanosti“ – „EASE“), EOK verí, že podpora tvorby pracovných miest a zlepšenia služieb zamestnanosti, s cieľom pomôcť ľuďom nájsť si prácu, je užitočná, hoci odporúčanie je dosť slabým nástrojom a ani zďaleka nezaručuje dosiahnutie výrazného zlepšenia pracovných vyhliadok.“

Liina Carr

„Až 88% Európanov tvrdí, že „sociálna Európa“ je pre nich dôležitá a realita piliera musí zodpovedať ich očakávaniam.“

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Zdroj: EK a EOK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *