predchádzajúcom článku o rozmrazení príspevku na stravné sme sa venovali navyšovaniu sumy stravného, ktoré má vstúpiť do platnosti od mája tohto roku. V tomto článku sa budeme venovať tejto problematike podrobnejšie.

V súvislosti s úpravou súm stravného, v zmysle zákona č. 283/2002 Z. z. cestovných náhradách, sa upravuje aj povinný príspevok zamestnávateľa podľa § 152 Zákonníka práce. Podľa ods. 3 uvedeného paragrafu zamestnávateľ prispieva na stravovanie v sume najmenej 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. A ďalej ods. 4 určuje minimálnu hodnotu stravovacej poukážky ako najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu.

1.júl 2019 – 30.apríl 20221.máj 2022 %
Minimálna suma stravnej poukážky – 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín3,83 €4,50 €17,49
Minimálna výška príspevku zamestnávateľa – 55 % ceny jedla (počítané z hodnoty stravnej poukážky)2,11 €2,48 €17,54
Maximálny príspevok zamestnávateľa – 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín2,81 €3,30 €17,44

Vzhľadom na uvedené sumy stravného je jasné, že stravovanie zamestnancov je hradené zamestnávateľom a v prípade vyšších súm jedál si rozdiel dopláca zamestnanec. Platí to v prípade akejkoľvek formy stravovania. Zamestnávateľ môže časť stravného pokryť aj financiami zo sociálneho fondu. Čím viac zamestnávateľ prispieva na stravovanie, tým menej dopláca zamestnanec na svoje stravovanie. Teda ak vzrastie povinný príspevok, je vyššia pravdepodobnosť, že zamestnanec bude doplácať menej. V prípade rastu cien, sú tieto aspoň výdavky kompenzované a neprenášajú sa na plecia zamestnancov v plnej miere.

Vplyv rastu súm stravného je významne obmedzený aj vzhľadom na prijaté legislatívne zmeny v stravovaní zamestnancov, ktoré v priebehu roku 2021 prijala vláda SR. Zmenou Zákonníka práce sa umožnili tri formy stravovania, a to:

  • vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa,
  • stravovanie zamestnancov vo forme stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky,
  • a novo zavedený finančný príspevok na stravovanie.

KOZ SR už v prvopočiatkoch nesúhlasila so zavedením možnosti výberu jednotlivými formami stravovania.

Povinnosťou zamestnávateľa je prioritne zabezpečiť zamestnancom stravovanie v súlade so zásadami správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti. Stravovanie je súčasťou podnikovej sociálnej politiky. Výkon starostlivosti zamestnávateľa o zamestnanca, ktorá spočíva v zabezpečení stravovania svojim zamestnancom, patrí k dôležitým podmienkam výkonu práce.

V čase zavádzania finančného príspevku na stravovanie viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová hovorila, že na prvý pohľad to vyzerá ľúbivo, ale zároveň táto zmena skrýva v sebe viacero rizík, ktorých negatívny efekt sa môže prejaviť s odstupom času. „Môže to spôsobiť, že zamestnanec obmedzí svoje stravovanie, čo môže mať negatívny vplyv na jeho zdravie. Gastrolístky v akejkoľvek forme motivujú zamestnanca k pravidelnému stravovaniu. Taktiež vyplácanie finančnej sumy namiesto stravných lístkov môže vytvoriť psychologicky a opticky klamlivý dojem, že zamestnanec zarába viac. Čiže na prvý pohľad lákavo znejúca alternatíva hotovosti by sa postupne „stratila“ v samotnej mzde. Podporujem maximálnu mieru elektronizácie stravných lístkov, ale nesúhlasíme s ich nahradením hotovosťou.“

Zavedeným finančného príspevku začala časť príspevku na stravovanie podliehať daňovým a odvodovým povinnostiam, a tak zamestnanci, ktorým zamestnávateľ prispieva vo vyššej miere na stravovanie, si musia doplatiť k strave viac, ako tomu bolo pred zákonnými úpravami. Zmena zákona zároveň spôsobila nemalé problémy a zmeny v stravovaní sa museli opravovať ďalšou legislatívnou úpravou. To potvrdilo, že obavy a pripomienky KOZ SR boli opodstatnené.

Ďalšia legislatívna úprava zabezpečila, že kvôli zavedeniu finančného príspevku, sa potencionálne zvýšili náklady všetkým zamestnancov na stravovanie, keďže daňovým a odvodovým povinnostiam už polieha aj časť prostriedkov, vynaložených na stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, rovnako ako stravovanie zamestnancov vo forme stravovacej poukážky alebo elektronickej stravovacej poukážky. Tam, kde zamestnávateľ prispieva vo vyššej miere na stravovanie, si musia zamestnanci doplatiť k strave viac, ako pred úpravou. Nezanedbateľná je aj zvýšená administratívna záťaž zamestnávateľa, ktorá vznikla umožnením výberu finančného príspevku a jeho zdaňovaním a odvodovaním.

Maximálny príspevok zamestnávateľa na stravovanie, ktorý sa odvíja od súm stravného pri pracovnej ceste, zároveň určuje aj maximálnu sumu príspevku zamestnávateľa, ktorá je ešte oslobodená od daňovo-odvodových povinností. Zvýšením súm stravného sa teda zvyšuje aj časť príspevku zamestnávateľa na stravovanie, ktorá je oslobodená od daňových a odvodových povinností, z 2,81 € na 3,30 €. Zamestnávateľ môže naďalej časť stravného hradiť z prostriedkov sociálneho fondu, ktoré takisto nepodliehajú daňovým a odvodovým povinnostiam, je však limitovaný schopnosťou tvoriť sociálny fond, a teda množstvom prostriedkom, ktorými disponuje. Zároveň je potrebné uviesť, že suma oslobodenia nie je zodpovedajúca hodnote stravy, ktorú musí v súčasnosti zamestnanec, či živnostník za teplé jedlo v stravovacích zariadeniach zaplatiť, a to aj s ohľadom na rastúce ceny v ďalšom období.

Stravovanie zamestnancov prešlo v priebehu jedného roka viacerými legislatívnymi úpravami a „opravami“, ktoré akurát

  • prispeli k zvýšeniu administratívnej záťaže zamestnávateľov,
  • zaviedli povinnosť platiť odvody a daň aj z časti hodnoty jedla, ktorú zamestnanec dostáva v závodnej jedálni a 
  • zdražil sa príspevok zamestnanca na vlastnú stravu.

Zvýšenie súm stravného je tak slabou náplasťou na rast cien, najmä s príspevkom na stravu od zamestnávateľa, ktorý nezodpovedá ani cene jedného teplého hlavného jedla, vrátane vhodného nápoja pre zamestnanca.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *