Rozširovanie Európskej únie je vnímané ako strategická investícia do mieru, bezpečnosti, stability a prosperity v regióne. Je to dynamická sila, ktorá smeruje k zlepšovaniu hospodárskych a sociálnych podmienok občanov a k vyrovnávaniu disparít medzi jednotlivými krajinami. Pri tomto procese je nevyhnutné posilňovať hodnoty, na ktorých je Únia postavená.

Dňa 14. decembra 2023 vydala Európska rada závery týkajúce sa rozširovania a reformy. Vedúci predstavitelia EÚ si pripomenuli Granadské vyhlásenie, v ktorom sú ustanovené kľúčové priority a opatrenia na posilnenie Európy ako konkurencieschopnej sily. Diskutovali tiež o politike rozširovania, ktorá má viesť k udržateľnej a integratívnej Únii.

V rámci týchto záverov EÚ vyzvala krajiny s ambíciami na členstvo, aby zintenzívnili reformné úsilie, najmä v oblasti právneho štátu, pričom im bude poskytnutá podpora EÚ. Taktiež zdôraznila potrebu vybudovať interné základy a riešiť kľúčové otázky týkajúce sa priorít, politík a akcieschopnosti EÚ.

Vedúci predstavitelia EÚ rozhodli aj o začatí prístupových rokovaní s Ukrajinou a Moldavskom. Týmto spôsobom dávajú príležitosť týmto krajinám prehĺbiť svoje vzťahy s EÚ a posúvať sa smerom k členstvu. Rovnako udelili Gruzínsku štatút kandidátskej krajiny s podmienkou splnenia odporúčaní Komisie.

Európska odborová konfederácia (EOK) víta tieto rozhodnutia a vyzýva na úzku spoluprácu s odbormi v príslušných krajinách. EOK považuje sociálny dialóg a úctu k úlohe odborov za kľúčové pre spravodlivý a udržateľný rozvoj. Súčasne vyjadruje podporu svojim pobočkám na Ukrajine a Moldavsku, zabezpečujúc, že budú aktívne zapojené do celého procesu.

Esther Lynch, generálna tajomníčka EOK, zdôrazňuje význam dodržiavania hodnôt a sociálneho acquis EÚ ako neoddeliteľných kritérií pre členstvo v Únii. V reakcii na pokrok smerom k pristúpeniu vyjadruje dôveru v schopnosť Ukrajiny a Moldavska dosiahnuť pokrok a splniť normy EÚ.

Rozširovanie a reformy sú kľúčovými prvkami stratégie Únie na posilnenie prosperity a stability v regióne. Spolupráca s ašpirujúcimi krajinami a podpora sociálneho dialógu sú rozhodujúce pre úspech tejto cesty k integrácii.

Esther Lynch, generálna tajomníčka EOK

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *