Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo na rokovanie vlády 28. 10. 2020 o 6:00 ráno Návrh na zmenu podmienok projektu a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránenia ich následkov (tzv. Prvá pomoc plus) a vláda tento návrh aj schválila. Prvá pomoc plus má nadviazať na prijaté opatrenia počas prvej vlny pandémie, čím odstraňuje niektoré nedostatky opatrení, na ktoré poukazovali od začiatku aj sociálni partneri, najmä čo sa týka výšky poskytnutej podpory.

Podľa predloženého návrhu aktualizácia opatrení reflektuje „najmä na zavedenie opatrení týkajúcich sa uzatvorenia alebo obmedzenia činnosti niektorých zariadení (napr. prevádzky verejného stravovania, fitnescentrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení a pod.) vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR (OLP/8326/2020 zo dňa 14. októbra 2020) s účinnosťou od 15. októbra 2020“. Návrh upravuje podmienky jednotlivých opatrení a predlžuje ich až na obdobie mesiacov január až marec 2021.

Aké sú opatrenia Prvej pomoci a Prvej pomoci plus…

Opatrenia Prvej pomoci, ktoré sa v súčasnosti aktualizujú, predstavujú šesť rôznych nástrojov, teda príspevkov, o ktoré je možné požiadať prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk.

Opatrenie 1

Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR.

  • Výška príspevku je do 80 % priemerného zárobku, ktorý má maximálny strop 1 100 € na zamestnanca (výška príspevku je tak maximálne 880 €).

Čo sa mení – Prvá pomoc plus:

• rozširuje sa cieľová skupina zamestnancov o tých, ktorí boli prijatí do zamestnania do 2. 9. 2020

• rozširuje sa cieľová skupina žiadateľov o príspevok o subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020

• výška príspevku sa zvyšuje na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, čím sa zvyšuje maximálna výška príspevku na 1 100 €

• skracuje sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch mesiacov na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu

Opatrenie 2

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti pre SZČO, ktoré museli svoje prevádzky zatvoriť na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR alebo im poklesli tržby o najmenej 20 %.

  • Výška príspevku je podľa poklesu tržieb:
Pokles tržiebVýška príspevkuVýška príspevku – nová
od 20,00 – 39,99 %180 €270 €
od 40,00 – 59,99 %300 €450 €
od 60,00 – 79,99 %420 €630 €
od 80 % a viac540 €810 €

Čo sa mení – Prvá pomoc plus:

• zvyšuje sa výška príspevku o 1,5-násobok s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac

• rozširuje sa cieľová skupina o SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020

• rozširuje sa cieľová skupina o SZČO, ktorým povinnosť nemocenského a dôchodkového poistenia vznikla po 1. 7. 2020

• zrušuje sa podmienka zákazu súbehu prevádzkovania alebo vykonávania SZČO s pracovným pomerom

Opatrenie 3A

Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

  • Výška príspevku je rovnako ako pri Opatrení 1 najviac vo výške 80 % priemerného zárobku, ktorý má maximálny strop 1 100 € na zamestnanca (výška príspevku je tak maximálne 880 €).

Opatrenie 3B

Paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca v závislosti od poklesu tržieb pre zamestnávateľov (vrátane SZČO, ktoré sú zamestnávateľmi), ktorí udržia pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej činnosti počas vyhlásenej mimoriadnej situácie.

  • Výška príspevku je podľa poklesu tržieb:
Pokles tržiebVýška príspevkuVýška príspevku – nová
od 20,00 – 39,99 %180 €270 €
od 40,00 – 59,99 %300 €450 €
od 60,00 – 79,99 %420 €630 €
od 80 % a viac540 €810 €

Čo sa mení – Prvá pomoc plus:

• rozširuje sa cieľová skupina zamestnancov o tých, ktorí boli prijatí do zamestnania do 2. 9. 2020

• rozširuje sa cieľová skupina žiadateľov o príspevok o subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020

• skracuje sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch mesiacov na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu

• pri Opatrení 3A sa zvyšuje výška príspevku na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, čím sa zvyšuje maximálna výška príspevku na 1 100 €

• pri Opatrení 3B sa zvyšuje výška príspevku na 80 % celkovej ceny práce zamestnanca, najviac do výšky príspevku podľa upravenej tabuľky poklesu tržieb v rámci Opatrenia 2

Opatrenie 4

Paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo zárobkovej činnosti vo výške 210 € pre SZČO a jednoosobové s. r. o., ktoré nemajú žiaden iný príjem.

Čo sa mení – Prvá pomoc plus:

• rozširuje sa cieľová skupina o SZČO, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť najneskôr k 2. 9. 2020

• zvyšuje sa výška príspevku na 315 € s tým, že od tejto sumy sa odpočíta čistý príjem z pracovného pomeru za príslušný kalendárny mesiac

Opatrenie 5

Príspevok na náhradu mzdy zamestnanca pre zamestnávateľov, ktorými sú materské školy, ktoré boli povinne zatvorené rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR.

  • Výška príspevku je rovnako ako pri Opatrení 1 najviac vo výške 80 % priemerného zárobku, ktorý má maximálny strop 1 100 € na zamestnanca (výška príspevku je tak maximálne 880 €).

Čo sa mení – Prvá pomoc plus:

• nenavrhuje sa zmena opatrenia

Zhrnutie zmien v opatreniach

Opatrenia 1 a 2

[+] Formulácia opatrení zabezpečuje zamestnávateľom a SZČO, ktorí museli obmedziť svoju činnosť, alebo SZČO, ktorým poklesli tržby, požiadať o príspevok, avšak len v nadväznosti na vydané opatrenia ÚVZ SR. Znamená to, že príspevky na základe Opatrenia 1 a 2 budú môcť žiadať napríklad prevádzky verejného stravovania, fitnescentrá, prevádzky divadelných, hudobných, filmových alebo iných umeleckých predstavení a pod., ktoré sú od 15. 10. 2020 zatvorené na základe opatrenia vydaného ÚVZ SR.

[-] Predajne textilu, športové obchody, kaderníctva, papiernictva, galantérie, záhradníctva a ďalšie množstvo predajní a služieb môžu mať otvorené svoje prevádzky, ale zákazníci k nim nesmú prísť z dôvodu prijatia uznesenia vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020, ktorým sa obmedzuje sloboda pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 24. októbra 2020 do 1. novembra 2020. Tieto prevádzky teda nemôžu čerpať príspevok podľa Opatrení 1 a 2, pretože ich prevádzka nie je uzatvorená alebo obmedzená v činnosti z dôvodu vydaného opatrenia ÚVZ SR.

Opatrenie 2

[+] Úpravou Opatrenia 2 sa umožňuje čerpať pomoc slobodným povolaniam napríklad v kultúrnom priemysle, ktoré predtým prepadali sitom pomoci, keďže sa povoľuje súbeh vykonávania samostatne zárobkovej činnosti a pracovného pomeru. Výška čistého príjmu z pracovného pomeru sa zohľadňuje vo výslednej výške príspevku.

Opatrenie 3

[+] Umožňuje sa čerpať rovnaké príspevky, ako sú definované v Opatreniach 1 a 2, aj napríklad pre predajne textilu, športové obchody, kaderníctva, papiernictva, galantérie, záhradníctva a ďalšie množstvo predajní a služieb, ktoré môžu mať síce otvorené svoje prevádzky, ale zákazníci k nim nesmú prísť (teda boli vylúčení z pomoci podľa Opatrení 1 a 2).

[-] Zároveň sa však príspevok vzťahuje na zamestnanca, teda tento príspevok môžu čerpať len prevádzky, ktoré zároveň majú zamestnancov. Z uvedenej pomoci tak vypadávajú prevádzky, SZČO a jednoosobové s. r. o., ktoré nemajú zamestnancov. Príkladom sú najmä služby živnostníkov, ktorí robia sami na seba, sú na voľnej nohe, ako napríklad kaderníčka, kozmetička, opravár obuvi, majiteľ malého obchodu, ktorý nemá zamestnanca a pod.

Opatrenia 1 a 3

[-] Skracuje sa obdobie povinného udržania zamestnanca v zamestnaní z dvoch mesiacov na jeden mesiac v čase vyhláseného núdzového stavu. Zamestnávateľ napriek čerpaniu príspevku na udržanie pracovného miesta môže po skončení čerpania pomoci v priebehu jedného mesiaca zamestnanca prepustiť s dodržaním ustanovení Zákonníka práce ohľadom skončenia pracovného pomeru.

Opatrenia 1, 2 a 3

[-] Cez sito pomoci prepadnú zamestnanci, ktorí do pracovného pomeru nastúpili po 2. 9. 2020, teda zamestnávateľ na nich nebude môcť žiadať príspevok, čo zvyšuje pravdepodobnosť ich opätovného prepustenia zo zamestnania s predpokladom, že nebudú mať nárok ani na dávku v nezamestnanosti, pokiaľ ju čerpali pred nástupom do zamestnania (napríklad boli prepustení v rámci prvej vlny pandémie).

Opatrenie 4

[+] Aj keď navrhovaná zmena Opatrenia 4 to priamo neuvádza, opatrenie by sa malo vzťahovať aj na SZČO a jednoosobové s. r. o., ktoré majú aj iný príjem, keďže čistý príjem z pracovného pomeru sa odpočítava od výšky príspevku.

Opatrenia 1, 2, 3 a 4

[+] Zvýši sa výška príspevkov podľa jednotlivých opatrení.

[-] Cez sito pomoci prepadnú subjekty, ktoré vznikli a začali prevádzkovať svoju činnosť po 2. 9. 2020.

[+] Realizácia opatrení sa predlžuje až do marca 2021.

Koľko bude Prvá pomoc stáť?

Predĺženie obdobia realizácie projektu na október až december 2020 by si malo vyžiadať výdavky v sume 389 792 725 €. Predĺženie realizácie projektu o ďalšie tri mesiace (január až marec 2021) predpokladá výdavky v objeme 201 759 248 €.

Realizácia opatrení Prvej pomoci za mesiace marec až september 2020 si zatiaľ vyžiadala odhadom 653 103 951 €.

Celkový predpokladaný objem finančných prostriedkov na realizovanie projektu za obdobie marec 2020 až marec 2021 by mal byť 1 244 655 924 €.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *