Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) privítal návrh Európskej komisie na smernicu o zlepšení pracovných podmienok pri práci pre platformy. Túto iniciatívu považuje za veľmi potrebný krok k stanoveniu jasných a presne vymedzených kritérií klasifikácie pracovnoprávnych vzťahov a k riadeniu používania algoritmov pri nábore a zamestnávaní pracovníkov platforiem.

EHSV uviedol, že použitie záväzného právneho nástroja, smernice, na reguláciu práce pre platformy je opodstatnené, pretože extrémna rôznorodosť pracovných podmienok a právnych predpisov v každom členskom štáte často vedie k zlému zaobchádzaniu s pracovníkmi platforiem a k narušeniu národných a európskych noriem v oblasti ochrany pracovníkov. Stanovisko bolo prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí, pričom 149 členov hlasovalo za, 80 členov hlasovalo proti a 17 sa hlasovania zdržalo.

Spravodajkyňa pre stanovisko Cinzia del Rio uviedla„V celej EÚ vidíme jasné príklady diskriminácie a nerovnakého zaobchádzania s pracovníkmi platforiem. Situácia v členských štátoch je mimoriadne rôznorodá – je to regulačná džungľa, ktorú treba odstrániť. Cieľom navrhovanej smernice je poskytnúť flexibilný regulačný rámec, ktorý možno prispôsobiť na národnej úrovni a ktorý by zohľadnil rozdiely v pracovných podmienkach.“

Nepochybne najdôležitejšou otázkou je právna kvalifikácia pracovného pomeru a jeho jasné odlíšenie od skutočnej samostatnej zárobkovej činnosti. Treba preto jednoznačne určiť právne zodpovedného zamestnávateľa, aby sa zabezpečilo riadne platenie daní a sociálnych odvodov a umožnilo kolektívne vyjednávanie. Podľa názoru EHSV je však znenie návrhu Komisie príliš všeobecné a vágne v tejto otázke, ako aj v mnohých iných bodoch, ako je právo pracovníkov a zástupcov odborov na informácie a konzultácie.

EHSV v stanovisku upozorňuje, že táto právna neistota môže v niektorých situáciách podporovať vznik a šírenie nedeklarovaných foriem práce a poľutovaniahodných situácií vykorisťovania a hospodárskej súťaže medzi samotnými pracovníkmi, ktorí môžu byť vystavení nezákonným subdodávateľským praktikám

Skupina Zamestnávatelia v EHSV predložila protistanovisko, ktoré získalo viac ako 30 % odovzdaných hlasov a bolo uverejnené ako príloha k prijatému stanovisku. Skupina Zamestnávatelia bola proti použitiu smernice na reguláciu práce pre platformy, pretože sa obávala, že takéto záväzné právne predpisy by predstavovali univerzálne riešenie. Mohli by sa stať prekážkou pre inovácie a investície do vytvárania a rozvoja digitálnych platforiem v EÚ.

Oponenti nesúhlasili ani s tým, aby sa na úrovni EÚ právne vymedzil pojem pracovníka a samostatne zárobkovo činnej osoby pracujúcej pre platformy, pretože by nebolo možné rešpektovať rôzne modely používané v rôznych krajinách ani držať krok s dynamickým vývojom na trhoch práce. 

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia: MART PRODUCTION

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *