Spravodlivé postupy a dialóg s miestnymi komunitami zvýšia informovanosť Európanov o výhodách energetickej transformácie a podnietia ich k tomu, aby sa do nej zapojili, uvádza EHSV v stanovisku prijatom na marcovom plenárnom zasadnutí.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom stanovisku na tému Podmienky spoločenskej akceptovateľnosti energetickej a nízkouhlíkovej transformácie poukázal na to, že budovanie vzájomnej dôvery medzi všetkými zainteresovanými stranami je rozhodujúce, aby spoločnosť prijala energetickú transformáciu a prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. 

„Všetky opatrenia súvisiace s energetickou transformáciou si vyžadujú otvorenú komunikáciu a plnú účasť čo najskôr vo fáze vývoja projektu a na všetkých príslušných úrovniach, od EÚ až po miestne samosprávy,“ uviedol spravodajca Arnaud Schwartz.

Pomocný spravodajca Jean Coulon uviedol, že „podpora zo strany občianskej spoločnosti je mimoriadne dôležitá, aby komunita daný projekt akceptovala. Miestne organizácie môžu totiž ľahšie prispieť k verejnej diskusii a využívať vedecké údaje, aby pomocou nich potláčali mylné predstavy, ktoré sa šíria.“

EÚ potrebuje energetickú transformáciu, pretože je čistejšia a pre jednotlivcov a spoločnosť spravodlivejšia. Z dlhodobého hľadiska prinesie tiež nižšie náklady pre občanov. Vyžaduje si však individuálne a kolektívne zmeny a v krátkodobom horizonte môže dekarbonizácia viesť k vyšším výrobným nákladom a vyšším spotrebiteľským cenám.

Preto je rozhodujúce, aby obyvateľstvo a všetky zainteresované strany mali väčšiu vzájomnú dôveru a prijali transformáciu a jej technické zmeny, a to od plánovania až po zavádzanie v praxi. Tento cieľ bude možné dosiahnuť iba vtedy, ak bude proces nezávislý, transparentný a inkluzívny, poskytované informácie budú kvalitné a ľahko dostupné a subjekty s rozhodovacou právomocou budú niesť zodpovednosť.

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia: pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *