V Slovenskej republike sa podľa údajov Národného inšpektorátu práce stalo v roku 2022 až 7210 registrovaných pracovných úrazov, z toho 31 s následkom smrti. Pracovný úraz je poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním, a to nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Mieru jeho zavinenia určí zamestnávateľ podľa výsledkov vyšetrovania úrazu. Aby bolo možné objektívne zistiť príčiny vzniku pracovného úrazu, prípadne určiť mieru zavinenia zamestnanca, môže zamestnávateľ zriadiť komisiu, závery, ktorej bude možné použiť aj na posúdenie ďalších nárokov zamestnancov.

Zamestnanec, ktorý utrpel pracovný úraz, má nárok na náhradu škody v súlade s ustanoveniami Zákona Národnej rady SR č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia a o zmene a doplnení Zákona NR SR č. 273/1994 Z.z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia a zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov a ďalších zákonov v súvislosti so zdravotným poistením.

Uvedený právny predpis ustanovuje:

a) Podmienky priznania a poskytovania náhrady za bolesť a náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia.

b) Vydávanie lekárskeho posudku o bolestnom a sťažení spoločenského uplatnenia (ďalej len „lekársky posudok“) a jeho náležitosti.

c) Zásady na hodnotenie bolesti a zásady na hodnotenie sťaženia spoločenského uplatnenia.

Pod pojmom „bolesť“ je potrebné chápať ujmu, spôsobenú poškodením na zdraví, jeho liečením alebo odstraňovaním jeho následkov.  Sťaženie spoločenského uplatnenia je stav v súvislosti s poškodením  na zdraví, ktoré má preukázateľne nepriaznivé následky na životné úkony poškodeného, na uspokojovaní jeho životných  a spoločenských potrieb alebo na plnenie jeho spoločenských úloh. Poškodenie na zdraví je poškodenie zdravia spôsobené úrazom, chorobou z povolania alebo iným poškodením na zdraví.

Náhrada za bolesť sa poskytuje jednorazovo, pričom musí byť primeraná zistenému poškodeniu na zdraví, priebehu liečenia alebo odstraňovaniu jeho následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa  v ďalšom živote a v spoločnosti. Vypláca sa na základe lekárskeho posudku.

Finančné čiastky sú odvodené od sadzieb bodového hodnotenia za bolesť, napr. hlavy, oka, ucha, zubov, krku, hrudníka, brucha, močovopohlavnej sústavy, chrbtice, nervovej sústavy, horných a dolných končatín. Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v spomínaných sadzbách, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska bolesti najlepšie porovnať. V prípade, že sa po skončení liečenia vykoná v súvislosti  s poškodením na zdraví operačný výkon, ktorý sa pôvodne nepredpokladal, poškodený má nárok na ďalšiu náhradu za bolesť, ako „len“ za poškodenie na zdraví, s ktorým možno tento operačný výkon z hľadiska bolesti najlepšie porovnať.

Hodnotenie bolesti pri chorobách z povolania (§8 ods.2 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa vzťahuje na akútnu formu ochorenia pri chorobách z povolania, ak v zákone nie je ustanovené inak.

Ak poškodený utrpel súčasne viac poškodení na zdraví, hodnotí sa bolesť za každé poškodenie na zdraví osobitne a bodové hodnoty sa sčítavajú.

Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje jednorazovo, pričom musí byť primeraná povahe následkov a ich predpokladanému vývoju, a to v rozsahu, v akom sú obmedzené možnosti poškodeného uplatniť sa v živote a v spoločnosti. Náhrada za sťaženie spoločenského uplatnenia sa poskytuje na základe lekárskeho posudku.

Sadzby  bodového hodnotenia za sťaženie spoločenského uplatnenia závisia od poškodenia napr. hlavy, oka, ucha, zubov, krku, hrudníka, brucha, močovopohlavnej sústavy, zažívacích orgánov,  chrbtice, nervovej sústavy, horných a dolných končatín. Ak niektoré poškodenie na zdraví nie je uvedené v týchto sadzbách, použije sa sadzba za iné poškodenie na zdraví, s ktorým ho možno z hľadiska sťaženia spoločenského uplatnenia najlepšie porovnať.

Lekársky posudok spracováva posudzujúci lekár a vydáva zdravotnícke zariadenie, ktorého posudzujúci lekár vypracoval lekársky posudok.  Ak je posudzujúcim lekárom lekár zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, lekársky posudok posudzuje primár príslušného oddelenia, alebo prednosta príslušnej kliniky zdravotníckeho zariadenia alebo jeho zástupca – ak rozsah následkov presahuje 200 bodov. Zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poškodený liečil v súvislosti s poškodením na zdraví, je povinné posudzujúcemu lekárovi poskytnúť pri hodnotení zdravotnú dokumentáciu, súvisiacu s poškodením. O vydanie lekárskeho posudku môže požiadať poškodený. V prípade, že vzniknú dôvodné pochybnosti o správnom hodnotení bolestného  alebo o správnom hodnotení sťaženia spoločenského uplatnenia v lekárskom posudku, môžu oprávnené osoby požiadať o vydanie znaleckého posudku. Z lekárskeho posudku musí byť zrejmé, na základe akých skutočností posudzujúci lekár dospel k celkovému počtu bodov. Posudok sa vydáva písomne. Lekársky posudok sa vydáva, len čo zdravotný stav poškodeného možno považovať za ustálený. Ak ide o sťaženie spoločenského uplatnenia, spravidla sa posudok vydáva až po uplynutí jedného roka od poškodenia na zdraví.

Posudzujúci lekár hodnotí sťaženie spoločenského uplatnenia podľa ustanovených sadzieb, ako aj choroby z povolania. Pri určovaní bodového hodnotenia sťaženia spoločenského uplatnenia sa hodnotí závažnosť poškodenia na zdraví a predpokladaný vývoj následkov.

Výška náhrady za bolesť a výška náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia vychádza z celkového počtu bodov, ktorým sa bolesť alebo sťaženie spoločenského uplatnenia ohodnotilo v lekárskom posudku. Výška náhrady sa uplatňuje sumou 2% z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR, zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom vznikol nárok na náhradu, teda 2% za jeden bod.

 Výšku náhrady za bolesť a výšku náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia stanovuje ročne Ministerstvo zdravotníctva SR svojim opatrením. Opatrenie MZ SR stanovilo v roku 2022 sumu 24,22 eura za jeden bod. Suma sa pravidelne prehodnocuje a uvádza v Opatrení MZ SR.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD., samostatná vedecko-výskumná pracovníčka s bohatými skúsenosťami najmä v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovných podmienok, faktorov pracovného prostredia, trhu práce a zamestnanosti, či pracovnoprávnych vzťahov. Venuje sa aj expertným aktivitám na rôznych projektoch, lektorskej a publikačnej činnosti. Na projekte Podpora kvality sociálneho dialógu sa podieľala ako garantka a odborná analytička na 3 analytických výstupoch a v súčasnosti poskytuje poradenstvo v rámci Klientskeho centra odborov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *