Nicolas Schmit

Európsky pilier sociálnych práv podporovala a komunikovala Konfederácia odborových zväzov SR už v procese jeho implementácie, a to nielen smerom k svojej členskej základni, ale aj voči vláde a sociálnym partnerom.

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v Slovenskej republike zorganizovali 26. novembra 2020 podujatie s názvom „Silná sociálna Európa pre spravodlivé transformácie“. Konzultácia, zameraná na Akčný plán pre Európsky pilier sociálnych práv priamo, sa konala aj za prítomnosti eurokomisára Nicolasa Schmita.

Sociálna Európa musí byť akčnejšia a mať ambicióznejšie plány

„Už uplynula istá doba, odkedy bol v októbri 2017 prijatý Európsky pilier sociálnych práv, no jeho napĺňanie sa realizuje len veľmi pomaly“ uviedla v diskusii viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová, ktorá sa online konzultácie zúčastnila spolu s podpredsedníčkou vlády SR pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milanom Krajniakom.

Ihneď po prijatí Európskeho piliera sociálnych práv žiadala KOZ SR vládu Slovenskej republiky, aby zorganizovala zasadnutie Hospodárskej a sociálnej rady SR s cieľom vytvoriť Národný akčný plán implementácie Európskeho piliera sociálnych práv. Cieľom bolo, aby Národný akčný plán riešil hlavné spoločenské výzvy a predchádzalo sa tak nepriaznivým účinkom na prácu a práva pracovníkov.

Viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová informovala eurokomisára Nicolasa Schmita, že na národnej úrovni sme v procese tvorby zo strany sociálnych partnerov nezaznamenali snahy o aktívnu komunikáciu. „Situácia je v súčasnosti ešte komplikovanejšia, nielen kvôli pandémii, ale aj nízkej priorite vlády o participatívne procesy v procese tvorby právnych predpisov i strategických materiálov. Národný sociálny dialóg je zastavený a sociálni partneri využívajú svoje právo verejne pripomienkovať zámery vlády, pokiaľ sú na pripomienkovanie predložené. Nesúhlas niektorého zo sociálnych partnerov nemá prakticky žiadnu váhu,“ doplnila Uhlerová.

KOZ SR podporuje silnú iniciatívu na úrovni EÚ

V súčasnosti na Slovensku úroveň sociálneho dialógu významne oslabla a pokračujú ďalšie snahy smerujúce k oslabeniu postavenia odborov a sociálneho dialógu na národnej i podnikovej úrovni. Napriek tomu, že EÚ kladie dôraz i dôležitosť postaveniu sociálnym partnerom a načúva im najmä v súčasnej neľahkej situácií spôsobenej pandémiou COVID-19, mnohé krajiny a ich vládni predstavitelia (Slovensko nie je výnimkou) obchádzajú sociálnych partnerov a pod tlakom okolností prijímajú ad hoc rozhodnutia, bez odbornej diskusie, čím porušujú Zásadu 8 samotného Európskeho piliera sociálnych práv.

Zásada 8 Európskeho piliera sociálnych práv: Sociálny dialóg a zapojenie pracovníkov

Pri navrhovaní a vykonávaní hospodárskych politík, politík zamestnanosti a sociálnych politík treba konzultovať so sociálnymi partnermi v súlade s vnútroštátnou praxou. Treba ich motivovať k tomu, aby vyjednávali a uzatvárali kolektívne zmluvy v otázkach, ktoré sú pre nich relevantné, rešpektujúc pritom svoju autonómiu a právo na kolektívnu akciu. Ak je to vhodné, zmluvy uzavreté medzi sociálnymi partnermi sa vykonávajú na úrovni Únie a jej členských štátov.

Pracovníci alebo ich zástupcovia majú právo na včasné informovanie a konzultovanie v otázkach, ktoré sú pre nich relevantné, najmä v prípade prevodu, reštrukturalizácie a fúzie podniku a hromadného prepúšťania.

Treba motivovať podporu na zvýšenie kapacity sociálnych partnerov, aby mohli presadzovať sociálny dialóg.  

Pokiaľ má dôjsť k efektívnej implementácii Európskeho piliera sociálnych práv, musia byť sociálni partneri zapojení do stanovenia čiastkových cieľov, do ich realizácie a byť informovaní o odpočtoch a monitorovaní cieľov.

KOZ SR podporuje silnú iniciatívu na úrovni EÚ s cieľom zastaviť vykorisťovanie a zabezpečiť, aby všetci zamestnanci zarábali dosť na to, aby mohli žiť dôstojný život a vyhnúť sa chudobe.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *