Exterior views of the Committee of the Regions building.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) podporil rozvoj efektívneho sociálneho dialógu v členských štátoch, keďže ten zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní hospodárskych, pracovných a sociálnych politík, ktoré vytvárajú lepšie životné a pracovné podmienky v celej EÚ. Je teda nevyhnutný na podporu a dosiahnutie hospodárskej udržateľnosti.

Vo svojom stanovisku na tému Sociálny dialóg ako dôležitý pilier hospodárskej udržateľnosti a odolnosti hospodárstiev s prihliadnutím na vplyv živej verejnej diskusie v členských štátoch EHSV poskytol prehľad aktuálnych postupov sociálneho dialógu v jednotlivých krajinách, pričom ich posudzoval v kontexte minulých kríz. Zameriaval sa v ňom tiež na to, ako môže koncepcia sociálneho dialógu, najmä v jeho tripartitnej forme, ktorá zahŕňa verejné orgány, prekročiť hranice kolektívneho vyjednávania a prečo je to kľúčový nástroj dobrého riadenia akéhokoľvek procesu zmeny.

Stanovisko na žiadosť nemeckého predsedníctva Rady EÚ vypracovali bývalá členka EHSV Vladimíra Drbalová a súčasná členka Cinzia Del Rio.

Krajiny s dobre etablovaným mechanizmom sociálneho dialógu reagujú lepšie a rýchlejšie na krízy, a to aj na krízy celosvetového rozsahu, akou je aj pandémia COVID-19.

Krajiny s dobre etablovaným mechanizmom sociálneho dialógu reagujú lepšie a rýchlejšie na krízy, a to aj na krízy celosvetového rozsahu, akou je aj pandémia COVID-19. V stanovisku sa však konštatuje, že v mnohých krajinách je sociálny dialóg aj naďalej roztrieštený a uskutočňuje sa len príležitostne, prípadne bol oslabený a autonómia sociálnych partnerov je narušená.

Stanovisko obsahuje aj zoznam viacerých odporúčaní do blízkej budúcnosti v záujme dobrého riadenia po pandémii, okrem iného zabezpečiť zapojenie sociálnych partnerov do vypracúvania a vykonávania národných plánov obnovy či stimulovať dobrú správu podnikov založenú na sociálnom dialógu a kolektívnom vyjednávaní.

Ak má byť sociálny dialóg efektívny, musí však zahŕňať reprezentatívnych a legitímnych sociálnych partnerov, ako aj vlády, ktoré sú odhodlané zapojiť sa doň. Rovnako nevyhnutné je rešpektovať autonómiu sociálnych partnerov, slobodu združovania a právo na kolektívne vyjednávanie.

Európsky sociálny dialóg je zakotvený v zmluvách EÚ a európski sociálni partneri by mali využiť všetky možnosti, ktoré im to ponúka.

Mali by byť súčasťou európskeho semestra pre hospodárske riadenie, a najmä by mali byť zapojení do vypracúvania a vykonávania reforiem a politiky v oblasti zamestnanosti, sociálnych vecí a prípadne aj hospodárstva.

Vzhľadom na hospodársky a sociálny vplyv pandémie je teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby boli sociálni partneri zapojení do vypracúvania plánov podpory obnovy a odolnosti, ako aj do vládnych nástrojov na podávanie správ.

„Potrebujeme, aby v rámci európskeho semestra existoval záväzný mechanizmus konzultácie so sociálnymi partnermi. Vzhľadom na hospodársky a sociálny vplyv pandémie je teraz dôležitejšie než kedykoľvek predtým, aby boli sociálni partneri zapojení do vypracúvania plánov podpory obnovy a odolnosti, ako aj do vládnych nástrojov na podávanie správ,“ uviedla pani Del Rio.

Zdroj: EHSV

Fotografia: © European Union, 2020

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *