Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) privítal vyhlásenie roka 2022 za Európsky rok mládeže, no upozornil na to, že táto iniciatíva by mala prekročiť rámec jednoduchých propagačných činností a prispieť k stratégii EÚ pre mládež, predostrieť jasné plány a preukázať angažovanosť. Iniciatíva sa musí dostať k najzraniteľnejším mladým ľuďom vrátane tých, ktorí žijú v znevýhodnených oblastiach.

EHSV vo svojom stanovisku o Európskom roku mládeže 2022 uviedol, že EÚ by mala na dosiahnutie tohto plánu vypracovať jasné ukazovatele a ciele zamerané na politiky na podporu mladých ľudí a na prácu v rôznych odvetviach, aby sa organizované aktivity nestali samoúčelnými.

„EHSV sa teší na zapojenie do aktivít organizovaných v rámci Európskeho roka mládeže 2022. Chceme dosiahnuť konkrétne výsledky pre európsku mládež v politických oblastiach, ktoré majú vplyv na ich život,“ uviedol spravodajca pre stanovisko Michael McLoughlin.

EHSV však vyjadril znepokojenie nad tým, že program a priority na daný rok sa zdajú byť príliš nahustené, pretože zahŕňajú veľmi veľký počet záväzkov, odkazov na iné iniciatívy, rozpočtov a politických oblastí.

Michael McLoughlin uviedol, že „je dôležité, aby bol návrh jasný a cielený. Menej je niekedy viac a mohli by vzniknúť obavy, že dlhý zoznam politických oblastí a spoločná zodpovednosť môžu prekryť jasné zameranie na výstupy, zodpovednosť a výsledky.“

EHSV súhlasí s tým, že načasovanie a kontext, v ktorom bolo prijaté rozhodnutie vyhlásiť rok 2022 za rok mládeže, boli správne. Kríza spôsobená ochorením COVID-19 veľmi výrazne zasiahla mladých ľudí a bude mať dlhodobé dôsledky na ich vzdelávanie, sociálnu a finančnú situáciu a duševný stav. EHSV sa však tiež obáva, že návrh bol vypracovaný príliš rýchlo.

V dôsledku toho hrozí, že z dôležitých iniciatív týkajúcich sa mládeže sa stanú skôr pozorne sledované politické vyhlásenia namiesto ich dlhodobého systematického rozvoja.

Zároveň predstavujú výzvu pre realizáciu európskeho roka na národnej úrovni, keďže pre orgány členských štátov je čas na prípravu domácich aktivít mimoriadne obmedzený. Môžu mať tiež problémy, pokiaľ ide o financovanie nákladov na činnosti plánované pre tento rok.

EHSV preto navrhuje celkový rozpočet 10 miliónov EUR namiesto navrhovaných 8 miliónov EUR, z ktorých by sa 2 milióny EUR vyčlenili na koordináciu na národnej úrovni. Je to potrebné na zabezpečenie dostatočného vplyvu a podporu účasti. 

Zdroj: EHSV

Fotografia:  THIS IS ZUN od Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *