Plenary session - Opening of the sitting

Výbor pre zamestnanosť Európskeho parlamentu oznámil dôležitý krok vpred v ochrane práv pracovníkov v nadnárodných spoločnostiach. Hlasovaním dostal podporu návrh na posilnenie sociálneho dialógu a práv zamestnancov na informácie a konzultácie v rámci Európskych zamestnaneckých rád (EZR). Tento krok je reakciou na potrebu aktualizovať a zlepšiť existujúce smernice, aby sa zabezpečilo účinnejšie využívanie práv pracovníkov v kontexte globalizácie a čoraz komplexnejších korporátnych štruktúr.

Správa poslanca Európskeho parlamentu Dennisa Radtkeho (EPP) o zmene smernice EZR bola prijatá s výraznou podporou: 28 hlasov za, 7 proti a 8 zdržaní sa. Výsledok hlasovania odzrkadľuje silnú politickú vôľu v Európskom parlamente podporiť práva pracovníkov v nadnárodných spoločnostiach.

Medzi hlavné zmeny patrí jasnejšie vymedzenie tém, o ktorých musia byť EZR informované a ktoré musia byť konzultované. Nová smernica zavádza aj odstrašujúce a primerané sankcie pre spoločnosti, ktoré nesplnia svoje povinnosti voči zamestnaneckým radám. Ďalším významným krokom je možnosť EZR požiadať o súdne predbežné opatrenie na pozastavenie rozhodnutí spoločnosti, ktoré neboli vykonané v súlade s právami na informácie a konzultácie.

Zástupkyňa generálnej tajomníčky EOK Isabelle Schömannová vyzdvihla význam tohto rozhodnutia: „Dnešné rozhodnutie Európskeho parlamentu jasne ukazuje, že demokracia v práci je dôležitá a tieto práva musia byť účinne presadzované.“ Schömannová tiež zdôraznila potrebu zabrániť manažmentu spoločnosti v náhodnej klasifikácii informácií ako dôverných a poukázala na nedostatočné finančné sankcie v súčasnej smernici pre nadnárodné spoločnosti.

Vplyv na nadnárodné spoločnosti

Táto revízia smernice EZR má potenciál výrazne ovplyvniť spôsob, akým nadnárodné spoločnosti komunikujú a konzultujú svoje rozhodnutia s pracovníkmi. Umožňuje lepšiu ochranu práv pracovníkov na informácie a zásadne zvyšuje zodpovednosť spoločností za dodržiavanie týchto práv.

Posilnenie Európskych zamestnaneckých rád predstavuje kľúčový krok k zabezpečeniu toho, že globalizácia a nadnárodné korporácie budú slúžiť záujmom všetkých zamestnancov. Rozhodnutie Európskeho parlamentu odráža rastúce povedomie o dôležitosti práv pracovníkov v dynamickom globálnom hospodárstve. Dnešné hlasovanie poskytuje jasný mandát na zabezpečenie, že práva na informácie a konzultácie budú účinne presadzované, čo otvára cestu pre spravodlivejšie a inkluzívnejšie pracovné prostredie v nadnárodných spoločnostiach po celej Európe.

Jedna myšlienka na článok “Európsky parlament posilňuje práva pracovníkov v nadnárodných spoločnostiach”
  1. Poprosím, nedal by sa článok aktualizovať o to, aké konkrétne témy boli jasnejšie vymedzené v tomto navrhu o ktorých musia byť EZR informované? Ďakujem.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *