Európska komisia ohlásila plány, ktoré by v prípade účinnej realizácie umožnili začleniť sociálny dialóg do rozhodovacieho procesu na európskej a vnútroštátnej úrovni.

Komisár Valdis Dombrovskis predstavil oznámenie o posilnení sociálneho dialógu v EÚ a odporúčanie Rady o podpore sociálneho dialógu na vnútroštátnej úrovni.

EOK vyzýva Komisiu, aby sociálny dialóg zaradila do centra európskeho rozhodovania. Niektoré z navrhovaných opatrení odrážajú zámer Komisie podporiť silnejší sociálny dialóg na všetkých úrovniach, bude však potrebné, aby naň nadviazal dlhodobý záväzok.

Návrh odporúčania Rady by mohol podnietiť zlepšenie na vnútroštátnej úrovni, najmä tam, kde sa odbory snažia zlepšiť sociálny dialóg a kolektívne vyjednávanie. Medzi niektoré pozitívne návrhy patrí záväzok členských štátov:

  • rešpektovať základné práva a slobody združovania a kolektívneho vyjednávania, a to aj v oblasti odmeňovania,
  • iniciatívy na budovanie kapacít pre sociálnych partnerov vrátane využívania Európskeho sociálneho fondu +,
  • plne zapojiť sociálnych partnerov do tvorby politík, včas a so všetkými relevantnými informáciami, aby sa zabezpečili riadne konzultácie,
  • podporovať pokrytie najzraniteľnejších pracovníkov kolektívnym vyjednávaním.

Pokiaľ ide o oznámenie Komisie, EOK víta návrh menovať koordinátora sociálneho dialógu na každom generálnom riaditeľstve Komisie a jeho väčšie zapojenie do pracovného programu Komisie. V súvislosti s ďalšími aspektmi potrebujeme viac podrobností a EOK bude naďalej presadzovať jasný, predvídateľný a transparentný proces, v rámci ktorého by sa Komisia zaoberala európskymi dohodami, o ktorých sa rokuje, s cieľom dosiahnuť ich právnu záväznosť. EOK bude tiež presadzovať, aby Komisia EÚ zvýšila svoj politický záväzok a zachovala rovnakú úroveň finančnej a logistickej podpory medziodvetvového a sektorového sociálneho dialógu.

Zástupca generálneho tajomníka EOK Claes-Mikael Stahl uviedol: „Sociálny dialóg je základnou súčasťou európskej demokracie vďaka nemu majú pracovníci možnosť ovplyvňovať rozhodnutia na pracoviskách a v priemysle, ako aj smerovanie celého hospodárstva. Praktická hodnota sociálneho dialógu sa ukázala jasnejšie ako kedykoľvek predtým počas pandémie, keď bol kľúčom k nájdeniu riešení, ako sú programy skráteného pracovného času, ktoré zabezpečili, že pracovníci aj podniky mohli prekonať krízu a rýchlo sa z nej zotaviť. Napriek tomu, že sa o hodnote sociálneho dialógu hovorí, na európskej úrovni sa naň príliš dlho nemyslelo a v niektorých členských štátoch sa mu aktívne bráni. Dnes oznámené opatrenia by mali začleniť sociálny dialóg do rozhodovania na európskej a vnútroštátnej úrovni a následne viesť k väčšej demokracii na pracovisku a spravodlivejšiemu hospodárstvu. To však závisí od toho, či sa správne slová budú spájať s činmi, aby sa vytvorila skutočne sociálna Európa.“

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: PIXELS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *