EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor) vo svojom nedávnom stanovisku vyzýva EÚ a členské štáty, aby zaviedli naliehavé opatrenia, predchádzajúce energetickej chudobe a na boj proti nej, keďže počet domácností v EÚ, ktoré nie sú schopné vykurovať svoje domovy, pravdepodobne vzrastie a ročná miera energetickej inflácie presahuje 40 %.

EHSV nalieha na Európsku úniu (EÚ) a členské štáty, aby bolo pre ne absolútnou prioritou zaistiť rovnaký prístup k energiám, a tiež bezpečnosť ich dodávok za prijateľné ceny.

Výbor vo svojom stanovisku „Boj proti energetickej chudobe a odolnosť EÚ“, prijatom na septembrovom plenárnom zasadnutí, uznáva dôležitosť, aká sa energetickej chudobe pripisuje v nedávnych iniciatívach Európskej komisie, ako je balík Fit for 55, v rámci vykonávania Európskej zelenej dohody a iniciatívy „Vlna obnovy“. EHSV však varuje, že bez rýchleho vykonávania, pevných záväzkov a konkrétnych opatrení členských štátov tieto iniciatívy nebudú postačovať na riešenie súčasnej krízy.

Ako uviedol spravodajca stanoviska Ioannis Vardakastanis: „Na úrovni EÚ by mal existovať spoločný prístup k chápaniu energetickej chudoby a riešeniu tohto problému“. „A tento prístup môže viesť k spoločnej definícii. Zároveň by sme mali ponechať na každý členský štát, aby našiel riešenia, šité na mieru. Členské štáty musia zabezpečiť, aby najzraniteľnejšie osoby nezostali bez podpory.“

Vnútroštátne opatrenia na zmiernenie negatívnych účinkov rastúcich cien na najzraniteľnejších spotrebiteľov by mali zahŕňať priamu finančnú podporu a sociálne politiky, resp. stimuly a podporu znižovania spotreby energie v závislosti od vnútroštátnych a miestnych osobitostí.

V záujme skutočne holistického prístupu vyzval EHSV na vytvorenie širokej a ambicióznej politickej koalície na odstránenie energetickej chudoby, pričom príslušné opatrenia by sa ďalej rozvíjali v rámci stratégie EÚ. Jej cieľom by bolo obmedziť do roku 2030 energetickú chudobu na minimum a úplne ju odstrániť v dlhodobom horizonte.

Do koalície by okrem inštitúcií EÚ mali byť zapojené aj organizácie občianskej spoločnosti, vrátane organizácií zastupujúcich obyvateľov, ktorí sú najviac ohrození energetickou chudobou. Miestne a regionálne samosprávy by mali byť taktiež zapojené.

EHSV zároveň zdôraznil, že je dôležité investovať do energie z obnoviteľných zdrojov a energetickej efektívnosti, ako aj do rozsiahlej obnovy budov. Členské štáty by v spolupráci s miestnymi a regionálnymi samosprávami mali uprednostniť hĺbkovú obnovu, ktorá by viedla k úsporám energie nad 60 %. Je zrejmé, že na to je potrebný veľký objem súkromných investícií. 

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *