© Foto: KOZ SR© Foto: KOZ SR

Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb združuje vo svojich radoch zamestnancov nemocníc, zariadení sociálnych služieb, kúpeľov, stredných zdravotníckych škôl, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, domovov dôchodcov, špecializovaných národných ústavov, ale aj špecifických organizácií pôsobiacich v rezorte zdravotníctva. V marci tohto roka dovŕšil zväz tridsať rokov od svojho založenia. Od začiatku sa svojou činnosťou zaradil medzi zväzy, ktoré cez svoje základné organizácie majú zastúpenie u zamestnávateľov, ktorí so spoločenskými zmenami dosiahli i legislatívne zmeny v oblasti právnej subjektivity. Tieto udalosti priniesli i nutnosť aktualizácie personálneho formovania pracovníkov vedenia zväzu pre potreby členskej základne. V súčasnosti združuje 260 základných odborových organizácií a ich snahou je tento počet zvyšovať. V rámci KOZ SR patria medzi zväzy s najpočetnejšou členskou základňou. Aby sme bližšie spoznali tento odborový zväz, položili sme niekoľko otázok predsedovi Mgr. Antonovi Szalayovi.

Ako  hodnotíte činnosť vášho zväzu? Čo považujete za silný odkaz?

Nutnosť reagovať na zmeny a prinášať cenné odborné rady pre členov v oblasti pracovného práva, sociálneho poradenstva, sociálneho dialógu, kolektívneho vyjednávania, poradenstva v oblasti odmeňovania a v neposlednom rade pomoci priamo v organizáciách sú sprievodnou činnosťou ľudí, ktorí dobre vedia, že len odborová činnosť prináša v rokovaniach so zamestnávateľmi výsledky, ktoré by zamestnanec samostatne nebol schopný vyjednať. Rôznorodosť profesií je v našich organizáciách širokospektrálna a aj systémy odmeňovania sa neodvíjajú len od Zákonníka práce. Týmito otázkami sme sa zaoberali na dennej báze. A nie je to ani v dnešných časoch inak.

Aké aktivity považujete za najdôležitejšie vo vašej činnosti ?

Je ich niekoľko. Medzi aktivity v popredí rozhodne patrí vzdelávanie našich funkcionárov. Organizujeme školenia, väčšinou lektormi z našich kruhov, ale v prípade potreby sa kontaktujeme s odborníkmi, ktorí našim funkcionárom vedia poskytnúť cenné informácie a rady pre odborársku činnosť. Nemenej dôležité z nášho pohľadu je spracovanie vzorových kolektívnych zmlúv, ktoré aktualizujeme pravidelne podľa zmien v legislatíve. Je to pomoc pre výbory v organizáciách. K tomu musíme jedným dychom dodať, že aktívna pomoc pri prípave návrhov „podnikových kolektívnych zmlúv“ je u nás samozrejmosťou. Mnohé organizácie využívajú i delegovanie funkcionárov a pracovníkov zväzu do vyjednávacích tímov. To prinieslo už neraz „obrúsenie“ rozdielnych stanovísk zamestnávateľov a zástupcov zamestnancov s cieľovým efektom uzatvorenia kolektívnych zmlúv. Za dôležité považujeme i osobné stretnutia s členmi na schôdzach, s členmi výborov, ako aj verejnú diskusiu, čo by mali odbory vo svojej činnosti zlepšiť v prospech svojich členov.

Aké výhody vyplývajú vašim členom z členstva vo zväze?

Dlhodobo sa snažíme v rámci možností daných legislatívou SR o zvýhodňovanie členov pred nečlenmi. Podpísané dohody o spoluprácii, prípadne podpísané verejné prísľuby s kúpeľmi v Bojniciach, Turčianskych Tepliciach alebo s naším partnerským Odborovým zväzom pracovníkov školstva, vedy a športu na Slovensku dávajú našim členom a ich rodinným príslušníkom možnosť absolvovať rekreačné pobyty s dohodnutými zľavami. Obdobne to platí aj pre pobyty v hlavnom meste ČR v Prahe v zariadení Bona Serva, ktoré vlastnia zdravotnícke odbory v ČR. Určite je vhodné uviesť, že naši členovia môžu požiadať o sociálnu pomoc, ak sa dostanú do zhoršenej finančnej situácie. Pri splnení stanovených podmienok majú možnosť dostať nenávratnú finančnú pomoc, ktorá sa prerokováva na zasadnutiach riadiaceho výkonného výboru a odosiela sa im do základných organizácií. Mnohokrát tiež využili možnosti konzultácií a poradenstva pri riešení problémov, ktoré naši právnici ochotne riešili.

V tomto roku končí ďalšie volebné obdobie riadiaceho orgánu a funkcionárov. Je záujem o prácu v odboroch?

Jedným z cieľov našej práce je získavať mladých ľudí do odborov a následne ich vzdelávať. Radu mladých sa nám však na zväze nedarí zložiť podľa potrieb, ale verím, že zapojíme dostatok funkcionárov na personálne omladenie výkonného výboru už pri najbližšej príležitosti. V našich organizáciách to ide postupne, prirodzenými odchodmi i príchodmi sa mení obsadenie výborov organizácií. Osobne som veľmi rád, že sú medzi nami ľudia, ktorí neváhajú a idú do ťažkej odborárskej práce napriek tomu, že túto činnosť vykonávajú popri svojom hlavnom zamestnaní, čo vôbec nie je jednoduché. Vzhľadom na aktuálnu spoločenskú situáciu v krajine i vo svete máme vytvorený časový priestor na konzultácie a debaty až po samotné rozhodnutia ľudí, ktorí sa dajú na prácu vo vyššom odborovom orgáne a budú kandidovať vo voľbách. Je to aj výzva pre mladých na ich zapojenie sa do práce výborov odborových organizácií u svojich zamestnávateľov. Využijeme na to všetky vzdelávacie kapacity, nielen zväzové.

Aké sú plány zväzu na najbližšie obdobie?

Nachádzame sa v období príprav rokovania nášho VIII. zjazdu. Žiaľ, táto koronavírusová pandémia nás časovo značne postihla, našťastie len časovo. Verím, že i napriek tomuto faktu sa nám podarí pripraviť všetko potrebné tak, aby aj v najbližších rokoch vedenie zväzu a funkcionári výborov mohli vykonávať činnosť v prospech svojich členov, ktorí budú môcť následne zhodnotiť a potvrdiť význam odborov nielen v našich organizáciách, ale aj v rámci celého Slovenska. Dôležité je uviesť, že náš odborový zväz si nevyberá len niektoré profesie, ale zastupuje všetkých bez rozdielu. Cieľom je zlepšiť pracovné podmienky a podmienky odmeňovania, aby naši odborníci zostali pracovať v našich zariadeniach a neodchádzali do zahraničia. Za veľmi dôležité však považujem aj prezentovanie dosiahnutých výsledkov sociálneho dialógu v organizáciách odborárom a zamestnancom. Len dobre informovaní členovia vedia zhodnotiť prácu aj výsledky. Ak sa dá príležitosť tým, čo sú vždy a so všetkým nespokojní, prináša to trieštenie síl, zakladanie iných združení, i keď v konečnom efekte tým dosiahnu jediný cieľ – rozbiť to, čo funguje a prináša osoh. To je však už na rozhodnutí ľudí. Verím, že našou ďalšou činnosťou preukážeme dôležitosť odborov pre tých, ktorých zastupujeme. Dôvera a viera v dosiahnutie pozitívnych výsledkov so správnymi ľuďmi nech je nám svetlom na konci tunela i v týchto náročných časoch. Všetkým prajem pevné zdravie a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

Redakcia nezodpovedá za obsah, názory a pravdivosť vyjadrení jednotlivých respondentov a dopisovateľov, a vyhradzuje si právo na ich redakčnú úpravu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *