Dňa 27. – 28. júna 2023 sa v Bruseli konal tohtoročný výročný seminár Európskeho inštitútu pre odborné vzdelávanie (ETUI) zameraný na tému ochrany zamestnancov pred chemikáliami.

Zúčastnili sa ho zástupcovia odborov z 15 európskych krajín, ktorí mali za úlohu koordinovať činnosti v oblasti prevencie chemických rizík pri práci. KOZ SR zastupoval odborový inšpektor BOZP Peter Rampašek. Zúčastnení diskutovali o súčasnom stave revízií smernice o azbeste pri práci, smernice o karcinogénoch, mutagénoch a látkach toxických pre reprodukciu a smernice o chemických látkach.

Cieľom týchto legislatívnych aktualizácií je zaviesť revidované alebo nové limitné hodnoty expozície na pracovisku (OEL) pre azbest, olovo a jeho deriváty a diizokyanáty. Počas diskusií boli odborníci informovaní o politickej dohode, ktorá sa v ten istý deň dosiahla medzi európskymi zákonodarcami a ktorá stanovuje novú limitnú hodnotu pre azbest na 2 000 vlákien na m³ – to je 50-krát menej ako súčasná limitná hodnota a 5-krát menej ako pôvodný návrh Európskej komisie.

Ďalšie dôležité témy dvojdňového seminára zahŕňali otázku vystavenia zamestnancov endokrinným disruptorom, pričom táto nová kategória nebezpečných látok bola zahrnutá do belgických právnych predpisov o ochrane zamestnancov. Okrem toho sa diskutovalo o kritickom hodnotení smrteľnej nehody v Melamin Kočevje v roku 2022. V tomto slovinského závode zahynulo sedem zamestnancov a 32 ďalších utrpelo zranenia.

Účastníci seminára tiež hovorili o procese nastavenia limitných hodnôt expozície pre karcinogény v legislatíve Európskej únie a o tom, akým spôsobom môžu odbory prispieť k tomuto zložitému postupu.

Na záver seminára predstavil zástupca Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (EU-OSHA) aktuálne informácie zo štúdie vykonanej v šiestich európskych krajinách o vystavení zamestnancov karcinogénom. Koordinátor Európskej komisie pre „EÚ Usmernenia pre bezpečné zaobchádzanie s nebezpečnými liekmi“ detailne opísal obsah tohto nástroja, ktorý je zameraný na prevenciu rakoviny z povolania a reprodukčných porúch v sektore zdravotnej starostlivosti.

Tento výročný seminár ETUI zohráva dôležitú úlohu v podpore bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov v súvislosti s chemikáliami. Spoločná snaha odborov a zákonodarcov umožňuje zavádzať prísne opatrenia a postupy, ktoré napomáhajú minimalizovať riziká vystavenia nebezpečným látkam pri práci a chrániť zdravie a životy pracovníkov.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *