Návrhy Komisie na posilnenie sociálneho dialógu v členských štátoch a na úrovni EÚ sú podľa EHSV (Európsky hospodársky a sociálny výbor) vhodne načasované a potrebné, výbor však požaduje ďalšie kroky. Mali by sa prijať opatrenia, ktoré pomôžu zlepšiť vnútroštátne konzultácie so sociálnymi partnermi, pokrytie kolektívnym vyjednávaním na národnej a európskej úrovni a vykonávanie dohôd so sociálnymi partnermi.

Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) privítal nedávnu iniciatívu Európskej komisie s cieľom posilniť a podporiť v EÚ sociálny dialóg. Poukázal však na problémy, ktoré treba vyriešiť, aby sa zabezpečilo, že sociálny dialóg na národnej a európskej úrovni bude zmysluplný.

stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí analyzoval EHSV nedávno zverejnené oznámenie Komisie o posilnení sociálneho dialógu a odporúčanie Rady na tú istú tému.

EHSV upozornil, že pozitívne výsledky sociálneho dialógu by sa nemali brať ako samozrejmosť, a odporučil Komisii, aby preskúmala úspešné národné, regionálne a odvetvové modely a zistila, prečo sú úspešné.

„Táto iniciatíva Komisie bude vítaná, keďže jej ambíciou je posilniť sociálny dialóg. V našom stanovisku sa zároveň odporúčajú ďalšie kroky, napríklad zlepšiť tripartitný sociálny dialóg na európskej aj národnej úrovni, zlepšiť pokrytie kolektívnym vyjednávaním a využiť smernice Rady na vytvorenie jasných pravidiel vykonávania dohôd medzi sociálnymi partnermi,“ uviedol spravodajca stanoviska Pekka Ristelä.

Podľa názoru EHSV si účinný sociálny dialóg vyžaduje zapojenie reprezentatívnych a legitímnych sociálnych partnerov so znalosťami, s technickou kapacitou a včasným prístupom k informáciám. Potrebná je aj politická vôľa a odhodlanie zapojiť sa do dialógu. K tomu treba pridať rešpektovanie autonómie sociálnych partnerov a práv, ako je sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie, a priaznivý právny a inštitucionálny rámec.

„Domnievame sa, že navrhované odporúčanie bude vhodným nástrojom na podporu tohto postupu, ak bude obsahovať jasné a účinné ustanovenia týkajúce sa monitorovania, ktoré Komisia pôvodne navrhla. Diskusie medzi členskými štátmi ukázali, že je to od začiatku problém. Konečné znenie odporúčania ukáže, či existuje skutočná politická vôľa posilniť tento postup,“ upozornila spoluspravodajkyňa Marija Minčeva.

V snahe napraviť skutočnosť, že v niektorých členských štátoch sú tripartitné sociálne dialógy viac formalistické než zmysluplné, navrhuje EHSV zaviesť účinný spoločný rámec pre zapojenie sociálnych partnerov na národnej úrovni. Ak nedôjde k zmysluplnému zapojeniu sociálnych partnerov, EHSV odporúča, aby Komisia prijala opatrenia.

Výbor taktiež konštatoval, že občiansky dialóg, do ktorého sa zapája širšie spektrum zainteresovaných strán a ktorý pokrýva väčší okruh tém, je samostatným procesom. Podobne by sa malo rozlišovať aj medzi podporou budovania kapacít určenou sociálnym partnerom a občianskej spoločnosti. 

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: KOZ SR / Úrad vlády SR

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom pr

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *