Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) vo svojom novom stanovisku predkladá viacero politických návrhov, ako najlepšie reagovať na čoraz naliehavejšiu výzvu, ktorou je veľký nárast počtu seniorov v Európe.

Podľa najnovších údajov a prognóz sa očakáva, že v období rokov 2019 až 2050 počet ľudí nad 65 rokov vzrastie o 44,7 %. Pandémia ochorenia COVID-19 poukázala na to, že starnutie obyvateľstva predstavuje pre EÚ strategickú výzvu a že je potrebné zreformovať a zlepšiť dlhodobú starostlivosť o staršie osoby. Takže teraz, keď Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila koniec núdzového stavu spôsobeného pandémiou a EÚ diskutuje o novej stratégii zameranej na starnutie, je ideálny čas na reflexiu o dôsledkoch pandémie pre staršie obyvateľstvo.

V stanovisku na tému Nový model starostlivosti o staršie osoby: ponaučenie z pandémie ochorenia COVID-19 už v januári 2022 zdôraznili, že je naliehavé prejsť na nový model a zmeniť náš spôsob investovania do starostlivosti o staršie osoby, pričom predložil viacero odporúčaní. Tieto otázky výbor ďalej rozvíja v novom stanovisku: Európska stratégia pre seniorov.

Zdôrazňuje sa v ňom, že by sa mala prijať nová Európska stratégia pre seniorov s cieľom chrániť ich práva a zabezpečiť im plnú účasť na spoločenskom a hospodárskom živote. Okrem iného sa navrhuje vytvoriť európsku agentúru pre staršie osoby, vyhlásiť Európsky rok seniorov, prijať dohovor OSN o právach starších osôb a aktualizovať alebo zaviesť právne predpisy zamerané na podporu seniorov a ochranu ich nezávislého spôsobu života. Takisto je nevyhnutné vyčleniť viac finančných prostriedkov, zaistiť všeobecný prístup k starostlivosti a vyvíjať inovačné technológie na podporu samostatnosti a starostlivosti, ako aj odbornú prípravu v tejto súvislosti. Náležitú odbornú prípravu treba zabezpečiť aj pre opatrovateľov.

Je dôležité, aby sa v európskej politike prihliadalo na seniorov a aby sa seniorom a ich rodinným príslušníkom zaistila dostupná a kvalitná dlhodobá starostlivosť, a tým aj nezávislosť, dobrá kvalita života a dôstojnosť. Zároveň je dôležité, aby sa pokročilý vek a staršie osoby nevnímali ako záťaž alebo ako výdavky pre spoločnosť, ale ako potenciálny spoločenský a hospodársky prínos, ktorý budeme môcť využiť, ak sa lepšie zabezpečí aktívne začlenenie seniorov.

EHSV bude k tejto téme ďalej prispievať svojimi nápadmi a návrhmi. Jeho členovia sa domnievajú, že by mala patriť medzi prioritné témy vzhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024. V hre je dôveryhodnosť európskeho sociálneho modelu, najmä v Európe, ktorá starne rýchlejšie než ktorýkoľvek iný región na našej planéte.

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: PEXELS

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *