Skupina Pracovníci Európskeho hospodárskeho sociálneho výboru (EHSV) usporiadala začiatkom mesiaca schôdzu s cieľom diskutovať o téme, ktorá má pre odborové hnutie prvoradý význam – o demokracii na pracovisku. Pokiaľ ide o prijímanie rozhodnutí v rámci podniku, je veľmi dôležité, aby boli pracovníci a ich zástupcovia informovaní a aby sa s nimi konzultovalo. Konzultácia umožňuje zlepšiť odmeňovanie pracovníkov a ich pracovné podmienky, čo zase podnecuje vyššiu produktivitu a väčšie zapojenie pracovnej sily. Podniky, ktoré podporujú demokraciu na pracovisku, dosahujú totiž omnoho lepšie výsledky a sú inovatívnejšie. Vzhľadom na zelenú a digitálnu transformáciu je naliehavo potrebné vytvoriť silný legislatívny rámec na podporu demokracie na pracovisku.

Predseda skupiny Pracovníci Oliver Röpke privítal účastníkov a pripomenul dôsledky celosvetovej pandémie a invázie Ruska na Ukrajinu pre európske hospodárstvo. Podujatie potom otvoril Aurelio Fernández López, člen španielskeho stáleho zastúpenia pri EÚ, ktorý účastníkov schôdze uistil o tom, že demokracia v zamestnaní bude jednou z kľúčových priorít španielskeho predsedníctva Rady Európskej únie. Hlavný prejav predniesol Rolf Schmachtenberg, štátny tajomník nemeckého spolkového ministerstva práce a sociálnych vecí. Vysvetlil v ňom, že zapojenie a spolurozhodovanie pracovníkov sú základom hospodárskeho úspechu Nemecka.

Druhá panelová diskusia na programe dňa sa zameriavala na to, akú úlohu zohráva demokracia na pracovisku pri dodržiavaní pracovných noriem v dodávateľských reťazcoch. Členka skupiny Pracovníci Maria del Carmen Barrera Chamorro poukázala na svoje stanovisko o dôstojnej práci na celom svete, ktoré bolo nedávno prijaté. Hoci podporila úsilie, ktoré v tejto oblasti vyvíja Komisia, konštatovala, že v aktuálnych návrhoch chýba účasť odborových zväzov a zamestnaneckých rád.

Na záver diskusie Oliver Röpke uviedol, že popoludňajšia debata prispeje k prebiehajúcej práci EHSV v súvislosti s demokraciou na pracovisku a že táto téma si vyžaduje spoluprácu a spoločné úsilie európskych odborových zväzov.

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia: Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *