Vo väčšine členských štátov Európskej únie je potrebné objasniť, ako sa budú uplatňovať národné plány obnovy a odolnosti. Rozdelenie zodpovednosti medzi ústrednú, regionálnu a miestnu úroveň je stále nejasné. Európsky hospodársky a sociálny výbor vyjadruje znepokojenie nad týmto stavom a v stanovisku na tému Ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021, ktoré prijal na svojom plenárnom zasadnutí a ktoré vypracoval Gonçalo Lobo Xavier, zdôrazňuje, že mechanizmy zapojenia organizácií občianskej spoločnosti a sociálnych partnerov do vykonávania, monitorovania a úprav týchto plánov musia byť jasnejšie.

EHSV na tento problém upozornil už vo svojom februárovom uznesení, ale aj napriek snahám Európskej komisie sa situácia nezmenila. Výbor preto dôrazne požaduje väčšiu kontrolu týchto zásadných aspektov obnovy EÚ.

Upozorňujeme na to, že pri vykonávaní národných plánov obnovy a odolnosti je vždy potrebné sledovať pokrok. Potrebujeme správne monitorovacie ukazovatele, pretože sú nevyhnutné na určenie budúceho vývoja a budúcej obnovy EÚ. Členské štáty musia na túto výzvu primerane reagovať: „Potrebujeme dostatok odvahy, aby sme občanov upozornili na obrovské očakávané ťažkosti,“ uviedol Gonçalo Lobo Xavier počas diskusie.

V stanovisku na tému Hospodárska politika eurozóny na rok 2021, ktoré pripravila Kristi Sõberová, výbor poukazuje aj na to, že pandémia sa neskončila a jej hospodárske dôsledky budeme pociťovať celé roky. Preto potrebujeme nový konkrétny súbor núdzových hospodárskych opatrení. Ekonomika Európskej únie a eurozóny opäť rýchlo rastie. EÚ však zároveň prechádza najnáročnejším obdobím v hospodárskych dejinách európskej integrácie. Nachádzame sa na kritickom rázcestí a situáciu môžu zmierniť len verejné výdavky.

EHSV oceňuje rýchlu protipandemickú reakciu EÚ aj členských štátov a víta skutočnosť, že spoločné úsilie sa stalo významnou súčasťou stratégie obnovy. Ako povedala Kristi Sõberová na plenárnom zasadnutí: „Najmä v prvom polroku 2020 pomohli investičné iniciatívy v reakcii na koronavírus zmierniť veľmi ťažkú hospodársku situáciu, predovšetkým stabilizáciou trhov, pracovných miest a príjmov obyvateľstva. Po tomto prvom kroku sa uplatnil nástroj Next Generation EU, ktorý je robustným a mimoriadne inovačným fiškálnym príspevkom. Obidve iniciatívy boli rýchlou a pružnou reakciou na pandémiu.“

Zdroj: EHSV

Fotografia: https://www.pexels.com/

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *