Vážení rečníci a účastníci, milí priatelia,

rád by som sa poďakoval KOZ SR za pozvanie vystúpiť na dnešnej konferencii o budúcnosti práce v 21. storočí. Osobitne by som chcel poďakovať za pozvanie pani prezidentke Monike Uhlerovej.

Je mi cťou, že sa vám dnes môžem prihovoriť prostredníctvom videa ako novozvolený predseda Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV).

Aby som nastavil kontext tohto podujatia a využil svoje skúsenosti bývalého predsedu skupiny pracovníkov EHSV, zameriam sa na otázky týkajúce sa Európskeho piliera sociálnych práv, pracovných podmienok a nových foriem práce, programu EÚ v oblasti zručností, rodovej rovnosti a neodmysliteľnej súčasti sociálneho dialógu, teda kolektívneho vyjednávania. To všetko sú témy, ktoré sú blízke nielen odborovému hnutiu, ale sú aj jadrom mandátu EHSV, a ja vám rád predstavím náš pohľad.

Všetci sme hrdí na to, že Európa je domovom najrovnostárskejších spoločností na svete, najvyšších štandardov pracovných podmienok a širokej sociálnej ochrany.

Napriek tomu si často kladieme otázku, či robíme dosť, keďže mnohí pracovníci stále zažívajú neisté pracovné podmienky, sociálne vylúčenie a nerovnosti. Pre skutočné sociálne trhové hospodárstvo je potrebné urobiť viac.

Preto, aby sme mohli ďalej realizovať sociálne trhové hospodárstvo EÚ, musíme využiť Európsky pilier sociálnych práv ako maják, ktorý nás bude viesť k silnej sociálnej Európe, ktorá je spravodlivá, inkluzívna a plná príležitostí pre všetkých.

Plnenie tohto piliera musí byť spoločným úsilím inštitúcií EÚ, vnútroštátnych, regionálnych a miestnych orgánov, sociálnych partnerov a občianskej spoločnosti.

EHSV ako silný podporovateľ piliera poskytol podnety na realizáciu práv a zásad prostredníctvom konkrétnych opatrení z pohľadu organizácií pracovníkov, zamestnávateľov a občianskej spoločnosti.

Presadzovali sme a naďalej presadzujeme spravodlivejšie pracovné podmienky, rovnejšie príležitosti a primeranejšiu sociálnu ochranu. Pri týchto úspechoch sme zdôrazňovali potrebu riadneho zapojenia sociálnych partnerov vo všetkých fázach.

V rokoch 2020 a 2021 EHSV pracoval na kľúčových témach súvisiacich s pilierom sociálnych práv: minimálny príjem v celej Európe, smernica o primeranej minimálnej mzde a akčný plán na vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv.

V súvislosti s týmito aspektmi sme vyzvali na stanovenie jasných referenčných hodnôt na meranie účinnosti týchto nových politických nástrojov a urobili sme všetko pre to, aby sa do hlavného prúdu dostal veľkorysý prístup založený na právach v prospech všetkých pracovníkov a zamestnávateľov.

Plánujeme tiež konferenciu o sociálnom rozmere v národných plánoch obnovy a odolnosti. Počas tejto konferencie budeme diskutovať najmä o zvyšovaní povedomia s cieľom podporiť celoživotnú kultúru rodovej rovnosti na pracovisku a odstrániť stále viditeľné rozdiely v odmeňovaní žien a mužov v EÚ.

Ďalším kľúčovým aspektom piliera, na ktorý sa EHSV zameriava, je prístup k vzdelávaniu, zručnostiam, odbornej príprave a celoživotnému vzdelávaniu. Prispôsobenie sa ekologickému a digitálnemu prechodu je totiž kľúčovou podmienkou zachovania konkurencieschopnosti trhu práce EÚ: poskytne pracovníkom a podnikom prostriedky, aby boli pripravení na dvojitú transformáciu. V tejto transformácii si jednoducho nemôžeme dovoliť nikoho nechať pozadu.

V tejto súvislosti EHSV víta Európsky rok zručností 2023 a aktívne sa na ňom zúčastňuje. V marci sme zorganizovali konferenciu na tému Zručnosti a talenty ako kľúčové faktory osobného naplnenia, hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti.

EHSV tiež intenzívne pracuje na zvyšovaní a preškoľovaní kvalifikácie pracovníkov, najmä v rámci svojho Strediska pre monitorovanie trhu práce.

V minulom roku sme uverejnili nadnárodnú štúdiu „Práca budúcnosti: zabezpečenie celoživotného vzdelávania a odbornej prípravy zamestnancov“, v ktorej sme dospeli k záveru, že s podporou sociálnych partnerov možno nájsť rovnováhu medzi ochotou zamestnancov posilňovať svoju profesijnú dráhu a potrebami podnikov po kvalifikovaných pracovníkoch.

Budúcnosť práce sa točí aj okolo nových foriem práce a nových pracovných modelov.

Po prvé, v poslednom čase sa venuje veľká pozornosť neistým pracovným podmienkam pracovníkov platforiem. V rámci EHSV sme uznali, že platformová ekonomika otvára príležitosti pre podniky aj pracovníkov, ale zároveň vyvoláva vážne obavy súvisiace s pracovnými podmienkami.

Preto sme sa zasadzovali za posilnenie práv na informácie a konzultácie a za všeobecné právo na kolektívne vyjednávanie pre všetkých pracovníkov platforiem bez ohľadu na postavenie.

Po druhé, pandémia covid-19 a rozvoj práce na diaľku vyvolali nové otázky. V tejto súvislosti EHSV zdôraznil potrebu vhodných vnútroštátnych rámcov pre prácu na diaľku, ktoré by stanovili pravidlá hry pre podniky a pracovníkov. To sa dá dosiahnuť len so silnejším zapojením sociálnych partnerov.

Keď hovoríme o zabezpečení našich trhov práce do budúcnosti, musíme hovoriť aj o nedostatku a prebytku pracovnej sily v celej EÚ, ktorý sa zhoršil v dôsledku zhoršujúcej sa hospodárskej situácie, pandémie a ruskej agresívnej vojny na Ukrajine.

V EHSV sme presvedčení, že v čase veľkej hospodárskej neistoty by mobilita pracovnej sily mohla zohrávať kľúčovú úlohu pri oživení hospodárstva EÚ a vyhliadkach na rast, ale musíme zabezpečiť, aby bola spravodlivá a účinná. Ani v tomto prípade neprekvapuje, že to nemožno dosiahnuť vo vákuu, bez zapojenia sociálnych partnerov.

Nie je náhoda, že túto tému spomínam práve na konferencii organizovanej v Bratislave – v meste, kde sídli Európsky orgán práce, agentúra EÚ zodpovedná za zabezpečenie spravodlivého a účinného presadzovania pravidiel mobility pracovnej sily, čo uľahčuje pracovníkom a zamestnávateľom využívať výhody vnútorného trhu EÚ. EHSV dôrazne podporil vytvorenie ELA.

Na záver mi dovoľte povedať niekoľko slov o sociálnom dialógu. EHSV má vďaka svojej úlohe a zloženiu veľmi dobré predpoklady na to, aby uľahčil sociálny dialóg a sprostredkoval poznatky a skúsenosti sociálnych partnerov ostatným inštitúciám EÚ. Sociálny dialóg je preto pre nás veľmi dôležitou témou a EHSV v mnohých svojich stanoviskách pravidelne monitoruje rozvoj, presadzovanie a kvalitu sociálneho dialógu.

V súčasnosti napríklad pracujeme na troch stanoviskách, ktoré sa zaoberajú otázkami sociálneho dialógu a kolektívneho vyjednávania a budú prijaté v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch.

Na vypracovaní odporúčaní k týmto otázkam intenzívne spolupracujeme aj s nadchádzajúcim španielskym predsedníctvom Rady Európskej únie.

Sociálny dialóg na národnej a európskej úrovni zohráva kľúčovú úlohu pri formovaní hospodárskych, pracovných a sociálnych politík, ktoré podporujú zvyšovanie konvergencie životných a pracovných podmienok v členských štátoch. Môže byť prospešným nástrojom na podporu hospodárskej a sociálnej odolnosti, konkurencieschopnosti a udržateľného a inkluzívneho rastu, a tým prinášať sociálny mier tým, že prispieva k stabilite našich spoločností.

Sociálny dialóg ako neoddeliteľná súčasť európskeho sociálneho modelu a zdroj európskej konkurencieschopnosti musí mať zmysel na všetkých úrovniach a vo všetkých fázach rozhodovacieho procesu.

Členské štáty by mali uznať jeho značnú pridanú hodnotu a poskytnúť sociálnym partnerom primerané právomoci a zdroje vrátane podpory budovania kapacít.

Vážení rečníci, vážení účastníci, sociálni partneri zohrávajú osobitnú úlohu pri vypracúvaní a vykonávaní politík, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú zamestnanosť a trhy práce v súčasnosti aj v budúcnosti.

Viac poznatkov o dopadoch umelej inteligencie na zamestnanosť, pracovné podmienky a zručnosti nám umožní pripraviť primerané reakcie, aby sa naše trhy práce stali spravodlivejšími, odolnejšími a sociálne inkluzívnejšími.

Som presvedčený, že vaše dnešné výmeny názorov sa zamerajú na význam podpory sociálnej súdržnosti v EÚ, spravodlivých pracovných podmienok, primeranej sociálnej ochrany a začlenenia a posilneného sociálneho dialógu, čím prispejú k implementácii Európskeho piliera sociálnych práv.

Dovoľte mi ešte raz zdôrazniť, že silná sociálna Európa bude možná len prostredníctvom účinného dialógu so sociálnymi partnermi a občianskou spoločnosťou. Nemôžeme podceňovať potenciál občianskej spoločnosti, najmä odborov, aby sme zabezpečili úspech stratégií EÚ na riešenie súčasných výziev týkajúcich sa budúcnosti práce.

Na záver chcem potvrdiť pevné odhodlanie EHSV načúvať vašim hlasom. Môžete sa spoľahnúť na nás a našich členov pri svojej práci, ktorá má zabezpečiť budovanie trhov práce odolných voči budúcnosti. Môžete si byť istí, že EHSV je naďalej odhodlaný spolupracovať so zainteresovanými stranami a pozdvihnúť hlasy organizácií občianskej spoločnosti. Vaše hlasy.

Ďakujem vám za pozornosť a želám vám plodné diskusie počas celej konferencie.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *