Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová počas svojej pracovnej cesty v Bruseli rokovala so zástupkyňou stálej predstaviteľky SR pri EÚ, veľvyslankyňou Máriou Malovou a jej spolupracovníkmi zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli o sociálno-ekonomických témach a europskej legislative, ktore sa dotykaju sa zamestnancov na Slovensku.

Diskutovali o dôležitých témach, ako napríklad o posilnení kolektívneho vyjednávania ako spôsobu boja proti chudobe pracujúcich a zlepšenia pracovných podmienok. To je možné dosiahnuť dobrou implementáciu smernice o primeraných minimálnych mzdách v EÚ.

Jedným z cieľov smernice je zvýšiť počet pracovníkov, na ktorých sa vzťahuje kolektívne vyjednávanie o stanovovaní miezd. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by Slovensko malo podporovať schopnosť sociálnych partnerov zapojiť sa do kolektívneho vyjednávania.

Členské štáty s podielom kolektívneho vyjednávania menším ako 80 %, akým je aj Slovensko, by mali vypracovať akčný plán na podporu kolektívneho vyjednávania.

Dôležitou témou súčasnosti, ktorej sa dotkla aj dnešná diskusia na Stálom zastúpení, je aj potreba podpory zmeny ekonomiky na znalostnú s dôrazom na investície do vedy a výskumu. Požadované transformačné zmeny by mali smerovať k spravodlivej transformácii na ekonomický model, ktorý reaguje na technologické výzvy a zmeny, ktoré prináša digitalizácia a Priemysel 4.0, i nastupujúci Priemysel 5.0. V súvislosti s veľkými premenami hospodárstva sa transformuje aj práca – a to z hľadiska počtu a kvality pracovných miest, ale aj konkrétnych pracovných podmienok a procesov. Vznikajú nové nároky na vzdelanie, zručnosti a vedomosti jedincov. Aj zamestnanci sa v priebehu vývoja musia rýchlejšie prispôsobiť novým požiadavkám a potrebám žiadaných pozícií. Zvyšovanie digitálnych zručností zamestnancov, najmä v súvislosti s pripravovanou implementáciou nových legislatívnych zmien, je prioritou samotných zamestnancov i zamestnávateľov. 

V diskusii bol otvorený aj koncept dôstojného základného príjmu. V čase reálnych negatívnych dopadov nízkych miezd na Slovensku, aj v spojitosti s aktuálnou inflačnou a energetickou krízou, je totiž potrebné posunúť diskusiu o minimálnej mzde a fenoméne tzv. pracujúcej chudoby, kedy ľudia len s ťažkosťami pokrývajú náklady domácností, a to aj napriek tomu, že sú normálne zamestnaní, do roviny dôstojnej minimálnej mzdy. Je potrebné hľadať konkrétne cesty, ako mzdy a platy, ale aj ďalšie typy príjmov, cielene zvyšovať tak, aby sa približovali hodnote, ktorú môžeme považovať za dôstojné materiálne minimum.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *