Z najnovšej správy Eurofound vyplýva, že väčšina členských štátov EÚ v minulom roku neprijala konkrétne kroky na zvýšenie počtu zamestnancov, ktorí by mohli čerpať výhody kolektívne vyjednaných miezd a pracovných podmienok.

Tento stav je v rozpore so smernicou o minimálnych mzdách, ktorá vyžaduje, aby členské štáty podporovali kolektívne vyjednávanie a zabezpečili pokrytie aspoň 80 % pracovníkov kolektívnymi zmluvami do 15. novembra 2024. Európska odborová konfederácia (EOK) upozorňuje členské štáty na blížiaci sa termín pre transpozíciu tejto smernice.

V období od roku 2000 do 2018 prišlo najmenej tri milióny ľudí o výhody kolektívneho vyjednávania, predovšetkým v dôsledku úsporných politík nariadených EÚ. Lídri EÚ už uznali, že tieto opatrenia boli chybné a nové pravidlá majú za cieľ napraviť situáciu.

Správa Eurofound z roku 2023 zistila, že konkrétne opatrenia na podporu pokrytia kolektívnym vyjednávaním, vrátane legislatívnych krokov, boli nájdené len v malom počte krajín, ako sú Česko, Portugalsko a Rumunsko. V ostatných členských štátoch, kde je pokrytie kolektívnym vyjednávaním nižšie, je požiadavka smernice v pozornosti príslušných aktérov, no verejná diskusia postráda konkrétne kroky či plány.

Generálna tajomníčka EOK, Esther Lynch, zdôraznila, že umožnenie pracovníkom spojiť sa a vyjednávať za spravodlivú mzdu a pracovné podmienky prostredníctvom odborov je prospešné pre ekonomiku, spoločnosť aj demokraciu. Podľa Lynch správa uznáva pozitívne zmeny v prístupe politikov ku kolektívnemu vyjednávaniu, ale tiež správne poukazuje na nedostatok konkrétnych opatrení.

EÚ musí tiež prehodnotiť smernicu o verejnom obstarávaní, aby zabezpečila, že verejné zákazky budú prideľované len organizáciám, ktoré rešpektujú práva pracovníkov a rokujú o kolektívnych zmluvách s odbormi.

Je nevyhnutné, aby členské štáty, vrátane Slovenska, prijali konkrétne kroky na podporu kolektívneho vyjednávania pred uplynutím termínu transpozície smernice o minimálnej mzde, aby sa obnovila kúpna sila pracujúcich a posilnila sociálna spravodlivosť v celej Európe.

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: Pixels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *