Vo veľkých nadnárodných spoločnostiach pôsobí v súčasnosti viac ako 1 200 európskych zamestnaneckých rád (EZR). Tieto orgány sú dôležitým nástrojom na zabezpečenie demokracie na pracovisku, keďže majú právo dostávať od ústredného vedenia podniku informácie o nadnárodných otázkach a vyjadrovať svoje stanoviská.

Medzi takéto otázky patrí aj aktuálna hospodárska a finančná situácia a pravdepodobný vývoj v oblasti pracovných miest, investícií či nových pracovných metód. EZR nemajú právo rokovať o dohodách. Keďže rozhodnutia podniku sa prijímajú prevažne na ústredí, ale vykonávajú vo všetkých jeho pobočkách, význam týchto orgánov rastie.

EZR pomáhajú zástupcom pracovníkov lepšie pochopiť rozhodnutia podniku. Riadne informovanie a konzultácie môžu zároveň pomôcť vedeniu prijímať také rozhodnutia, ktoré sa budú môcť bez problémov vykonávať vo všetkých krajinách. Fakty však ukazujú, že v súčasnej smernici o EZR (z roku 2009) a pri jej uplatňovaní v praxi sú závažné nedostatky. Je zarážajúce, že mnohé EZR nemajú možnosť obrátiť sa na súd, ak boli porušené ich práva. Z analýzy doterajších súdnych konaní a rozhodnutí vyplýva, že existuje právna neistota, najmä pokiaľ ide o vymedzenia pojmov „informácie“, „konzultácie“, „nadnárodná povaha“ a „dôvernosť“, ako aj v súvislosti s právom EZR prizvať expertov (napr. právnu pomoc alebo zástupcov odborových zväzov).

Okrem toho niektoré predpisy už zastarali a treba ich prispôsobiť súčasnej globálnej situácii. Podniky a ich pracovníci musia čeliť rôznorodým výzvam spojeným s digitalizáciou, klimatickými opatreniami, demografickým vývojom a zručnosťami. Takéto zmeny môžu byť rušivé a môžu ovplyvniť konkurencieschopnosť podniku, ako aj sociálne zabezpečenie a produktivitu pracovníkov.

Vedecký výskum dokazuje, že účinné práva na informácie, konzultácie a/alebo účasť pracovníkov posilňujú udržateľnosť rozhodnutí a konkurencieschopnosť podnikov, z čoho vyplýva, že EZR môžu zohrávať kľúčovú úlohu pri zabezpečení spravodlivej transformácie. Je preto nevyhnutné zrevidovať smernicu, aby sa zaručila právna istota a riadne fungovanie EZR.

Rýchle a bezproblémové zavedenie revidovanej smernice by malo pomôcť odstrániť doterajšie nedostatky a pripraviť EZR na budúcnosť. V stanovisku EHSV sa posudzuje návrh Komisie a predkladá zákonodarcom viacero konkrétnych návrhov, ako by sa smernica mohla ešte viac zlepšiť.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *