Belgium, Brussels - Jan 22, 2015 - 504th Plenary Session ©EU2015

Prísnejšie opatrenia v štyroch konkrétnych oblastiach by podľa Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) zvýšili jeho účinnosť. Výbor však zároveň víta, že mnohé z jeho návrhov boli zohľadnené.

EHSV vo svojom stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí ocenil akčný plán Európskej komisie pre sociálne hospodárstvo, ktorý preberá mnohé z návrhov, ktoré EHSV predložil za viac ako desať rokov.

Spravodajca stanoviska Giuseppe Guerini uviedol, že „výbor s nadšením víta prijatie tohto dlho očakávaného plánu, no tým sa práca len začína. Teraz nastal čas, aby sa tento plán realizoval prostredníctvom odvážnych a dlhodobých opatrení. EHSV má mnoho inovatívnych a konkrétnych návrhov na to, ako zabezpečiť, aby sa v čo najväčšom počte členských štátov EÚ naplno využil potenciál sociálneho hospodárstva.“

EHSV v pláne vyčleňuje štyri kľúčové oblasti, v ktorých by sa podľa neho mohli prijať prísnejšie opatrenia:

  • Aktívnejšie formy spolupráce medzi orgánmi verejnej správy a podnikmi sociálneho hospodárstva, ktoré pracujú spoločne na miestnej úrovni pri poskytovaní služieb všeobecného záujmu, pričom sa v smernici o verejnom obstarávaní bude jasnejšie rozlišovať medzi uplatňovaním všeobecného záujmu a činnosťami zameranými na hospodársku súťaž .
  • Pri regulačných opatreniach, podľa možnosti vo forme usmernení, s cieľom objasniť požiadavky na prístup k štátnej pomoci a výšku podpory dostupnej pre členské štáty, aby sa mohla využiť všetka dostupná flexibilita na pomoc podnikom sociálneho hospodárstva. Nebude stačiť iba organizovať workshopy a webináre, ako to navrhuje Komisia.
  • Systém garantovaných úverov a pôžičiek, ktorý už existuje pre MSP v celej EÚ a ktorý členské štáty vytvorili s jej podporou. Zavedenie nových finančných produktov na mobilizáciu súkromného financovania pre podniky sociálneho hospodárstva je dobrým a správnym krokom, no mnohé z týchto podnikov potrebujú pomoc, aj pokiaľ ide o prístup k bežným úverom.
  • Špecifické zdaňovanie pre sociálne hospodárstvo je správne, ale členským štátom treba poskytnúť podporu, aby mohli vykonať koordinovanú fiškálnu harmonizáciu, napríklad tým, že niektoré z nich sa môžu inšpirovať najlepšími postupmi, ako je oslobodenie od dane z nerozdeleného zisku, nižšie sadzby DPH a zníženie alebo oslobodenie od nákladov na sociálne poistenie. 

Zdroj: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *